Juridische kennisgevingen

Toepasselijk recht

Deze site is gemaakt en wordt beheerd door Juniper Networks, Inc. in de staat Californië, VS. Als zodanig zijn de wetten van de staat Californië van toepassing op deze disclaimers, voorwaarden en bepalingen, zonder verwijzing naar principes van wetsconflicten. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan onze site en aan deze disclaimers en voorwaarden.

Naleving van toepasselijke wetten en exportcontrolewetten

Het gebruik van deze website is onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten. Alle informatie die op deze site beschikbaar is, valt onder de Amerikaanse exportwetten en kan ook onderworpen zijn aan de wetten van het land waar u woont.

Alle producten en publicaties van Juniper Networks, Inc. zijn commercieel van aard. Gebruik, vermenigvuldiging of openbaarmaking door de Amerikaanse regering is onderworpen aan de beperkingen die zijn uiteengezet in DFARS 252.227-7015 en FAR 52.227-19.

Copyright

Alle inhoud op deze site, waaronder tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, en software, is eigendom van Juniper Networks, Inc. of zijn inhoudleveranciers en is beschermd door Amerikaans en internationaal copyrightwetten. De compilatie (dat wil zeggen de verzameling, ordening en samenstelling) van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Juniper Networks, Inc. en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale copyrightwetten. Alle software die op deze site wordt gebruikt, is het eigendom van Juniper Networks, Inc. of haar softwareleveranciers en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale copyrightwetten. De inhoud en software op deze site kunnen als hulpmiddel worden gebruikt. Elk ander gebruik, inclusief de reproductie, wijziging, distributie, verzending, herpublicatie, weergave of uitvoering van de inhoud van deze site is ten strengste verboden.

Disclaimer

Deze site wordt ter beschikking gesteld door Juniper Networks, Inc. in de huidige staat. Juniper Networks, Inc, geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de site, de informatie, inhoud, materialen of producten op deze site. Juniper Networks, Inc. wijst, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Juniper Networks, Inc. is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze site, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele strafbare en gevolgschade.

Handelsmerken

Juniper Networks, Inc. bezit en onderhoudt een groot portfolio van handelsmerken, waaronder woordmerken, servicemerken, logo's, afbeeldingen, slogans, ontwerpen en handelsopmaak (hierna 'Juniper-merken' of 'Merken' genoemd). Merken van Juniper Networks zijn waardevolle activa voor het bedrijf en zijn wettelijk beschermd in de Verenigde Staten en verschillende jurisdicties over de hele wereld. Als zodanig moet elk gebruik van de Juniper-merken plaatsvinden in overeenstemming met de volgende richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken of zoals anderszins uitdrukkelijk is toegestaan door Juniper Networks, Inc.

Hieronder vindt u een lijst met veelgebruikte Juniper-merken, inclusief gedeponeerde handelsmerken en gemeenschappelijke handelsmerken in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen. Niet alle gemeenschappelijke merken die door Juniper Networks worden gebruikt, worden op deze pagina weergegeven. Deze lijst kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt en is geen volledige lijst van alle Juniper-merken. Het niet verschijnen van een merk op deze lijst betekent niet dat het merk niet wordt gebruikt door Juniper Networks, noch dat een product of het bijbehorende merk niet actief in gebruik is of niet opvallend is binnen de relevante markt(en).

AI for IT™

Juniper Care™

Juniper Driven By Mist AI™

Mist™

Mist Systems, een Juniper Company™

NorthStar™ Controller

Juniper Sky™

Junos Address Aware™

Contrail Cloud Platform™

Junos Application Aware™

Contrail Enterprise Multicloud™

Junos OS™

Contrail Insights™

Contrail Insights™

Contrail Networking™

Junos Subscriber Aware™

Junos Traffic Vision™

SBR Carrier™

Engineering Simplicity™

Junos Video Focus™

Self-Driving Network™

Marvis™

Power connections. Empower change. ™

®

AI is in the Air®

Juniper Networks®

Build More than a Network®

NXTWORK®

Junos®

Contrail®

proNX®

Junos Space®

Running Junos®

Juniper®

Your Ideas. Connected.®

Session Smart®

Alle andere handelsmerken, servicemerken, geregistreerde handelsmerken of geregistreerde servicemerken kunnen het eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren. Juniper Networks is niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden in dit document. Juniper Networks behoudt zich het recht voor om deze publicatie op ieder moment te wijzigen, over te dragen of op andere manier te herzien, zonder voorafgaande kennisgeving.

Richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken

De merken van Juniper Networks zijn belangrijk voor onze merkidentiteit en moeten op de juiste manier worden gebruikt. De Juniper Networks, Inc. Richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken ('Richtlijnen') die hier beschikbaar zijn en hieronder zijn opgenomen, zijn van toepassing op het gebruik van alle handelsmerken van Juniper Networks, inclusief woordmerken, servicemerken, logo's, slogans, ontwerpen en handelsimago ('Juniper-merken'). Zonder toestemming van Juniper Networks mogen derden de merken van Juniper niet gebruiken op een manier die suggereert dat ze verbonden of geassocieerd zijn met Juniper Networks. Als Juniper u toestemming verleent om een Merk te gebruiken, mag u de Merk(en) uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze Richtlijnen. Juniper Networks behoudt zich het recht voor om deze Richtlijnen van tijd tot tijd te herzien, zonder voorafgaande kennisgeving.

Verzoeken voor gebruik

Een lijst met veelgebruikte Juniper-merken vindt u hierboven en kan van tijd tot tijd veranderen. De merken zijn beschikbaar voor gebruik na goedkeuring door Juniper Networks. Elke persoon of bedrijf die geïnteresseerd is in het gebruik van de Merken, moet een verzoek indienen om de Merken te gebruiken door middel van een Juniper Networks Trademark Use Request-e-mailberichtt. In sommige gevallen kan een partij onderhandelen over het gebruik van de Merken als onderdeel van een bredere overeenkomst, of heeft een partij al bepaalde rechten gekregen om de Merken te gebruiken. In deze gevallen hoeft de partij het Gebruiksaanvraagformulier niet in te dienen. Voor vragen of bevestiging met betrekking tot dergelijke overeenkomsten, stuurt u een e-mailbericht naar trademarks@juniper.net.

Om toestemming te vragen voor het gebruik van een Juniper-merk, dient u een ingevuld aanvraagformulier voor het gebruik van een handelsmerk in bij trademarks@juniper.net

Verzoeken worden naar eigen goeddunken van Juniper Networks goedgekeurd of geweigerd. Kennisgeving van goedkeuring is alleen geldig na ontvangst van een schriftelijke goedkeuring (e-mail of hardcopy) van Juniper Networks.

Indien goedgekeurd, mogen alleen de merken die worden vermeld op het goedgekeurde aanvraagformulier voor handelsmerkgebruik door een aanvrager worden gebruikt en mogen de merken alleen worden gebruikt voor het doel dat is vermeld in het goedgekeurde Aanvraagformulier voor handelsmerkgebruik. Voor elk ander gewenst gebruik is een aparte toestemming vereist.

Correct gebruik

De merken zijn intellectueel eigendom en worden daarom beschouwd als activa van Juniper Networks. Om ervoor te zorgen dat de Merken niet worden verwaterd of dat er geen inbreuk op wordt gemaakt, behoudt Juniper Networks zich het recht voor om van partijen die Juniper-merken gebruiken te vragen dat ze de Merken vergroten of verkleinen, verplaatsen of verwijderen, om welke reden dan ook. Bovendien zijn alle toegestane gebruik(en) van de Merken afhankelijk van het naleven van de toepasselijke Juniper-richtlijnen en de volgende regels:

1. Gebruik altijd een Merk als bijvoeglijk naamwoord.

a. De merken worden gebruikt om producten en diensten van Juniper Networks te onderscheiden. Gebruik van een Merk gevolgd door een productnaam, dienst of ander zelfstandig naamwoord, zoals 'software', moet vergezeld gaan van het juiste symbool dat de status van het Merk aangeeft (bijv. Junos® Software).
b. De Merken mogen nooit als zelfstandige naamwoorden of werkwoorden worden gebruikt, en nooit in bezittelijke of meervoudsvorm.

2. Gebruik het ®-symbool om de geregistreerde handelsmerken van Juniper Networks aan te duiden en het ™-symbool om de geclaimde handelsmerken van Juniper Networks aan te duiden. Gebruik altijd het juiste handelsmerksymbool in superscript of subscript, indien technisch haalbaar, en plaats het onmiddellijk achter het handelsmerk waarop het van toepassing is (bijvoorbeeld Juniper Networks ®). Als superscript en subscript niet beschikbaar zijn, gebruik dan haakjes: (TM) or (R).

3. Spel de Merken en gebruik hoofdletters precies zoals ze worden weergegeven in de lijst met Juniper-handelsmerken die beschikbaar is op de pagina Juridische kennisgevingen van Juniper, hierboven. Onderscheid het handelsmerk op de een of andere manier van de omringende tekst, ofwel door de eerste letter met een hoofdletter te schrijven, het hele teken in hoofdletters of cursief te schrijven, of door het teken tussen aanhalingstekens te plaatsen.

* Voor voorbeelden van de juiste plaatsing en spelling van symbolen voor sommige merken van Juniper, verwijzen wij u naar de lijst met veelgebruikte handelsmerken hierboven.

4. Juniper Networks, Inc. is onze handelsnaam en de naam waaronder we zaken doen. Bij gebruik met verwijzing naar Juniper Networks, Inc. als bedrijf of onderneming, is Juniper Networks, Inc. een zelfstandig naamwoord en is de aanduiding ® of TM in een dergelijke context niet vereist.

5. Geautoriseerde partners, wederverkopers en licentiehouders mogen de Merken gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan in de voorwaarden van hun overeenkomst met Juniper Networks en deze Richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken. Bovendien moet een dergelijk gebruik altijd worden gemaakt in combinatie met de toepasselijke voorwaarden die de relatie definiëren tussen de geautoriseerde gebruiker en Juniper Networks (bijv. Geautoriseerde wederverkoper met toegevoegde waarde).

6. De Juniper Networks-naam en de Merken moeten visueel te onderscheiden zijn van de naam van een derde partij, evenals hun product- en servicena(a)m(en), en mogen niet worden gebruikt als onderdeel van hun product-, service-, oplossing- of programmana(a)m(en).

7. Alle verwijzingen naar Juniper Networks of de Merken moeten waarheidsgetrouw, accuraat en niet misleidend zijn.

8. Gebruik altijd de juiste spelling en, indien van toepassing, de juiste stijl voor de Merken.

9. Gebruik alleen door Juniper goedgekeurd artwork bij het gebruik van Juniper-logo's of gestileerde ontwerpmerken. Bij het reproduceren van door Juniper Networks geleverde logo's of ontwerpen, is de enige wijziging die u mag aanbrengen het formaat van het logo of de afbeelding aanpassen in verhouding tot hun oorspronkelijke hoogte en breedte. Resampling of andere poging tot duplicatie is niet toegestaan, en andere wijzigingen, aanpassingen, bijsnijden, toevoegingen of bewerkingen van de logo's of ontwerpen zijn niet toegestaan. Elk gebruik van de Juniper Networks-logo's moet worden weergegeven in de originele kleuren zoals geleverd door Juniper Networks. Voor meer informatie over het juiste logogebruik, verwijzen we naar onze Richtlijnen voor het gebruik van logo's.

10. Elk 'redelijk gebruik' van de Merken, of gebruik door een derde partij zonder uitdrukkelijke toestemming of vergunning van Juniper, is beperkt tot alleen tekstverwijzingen naar de Merken, zoals product- of servicenamen, en sluit het gebruik van Juniper-logo's en andere gestileerde merken of ontwerpen uit.

11. U mag een Merk niet afbreken, verkeerd spellen, afkorten, meervoudig maken of anderszins variëren.

a. Bijvoorbeeld, zeg niet: 'Juniper MXes' of 'Juniper-MX'.
b. In plaats daarvan, zegt u: 'Juniper® MX-routers' of 'Juniper MX-routers'.

12. Gebruik een Merk niet op een manier die redelijkerwijs kan worden geïnterpreteerd als een relatie met of een goedkeuring door Juniper Networks, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Juniper Networks.

13. Pas op geen enkele manier een Merk aan, en verander of wijzig een Merk op geen enkele manier.

14. Gebruik de Merken niet op een manier die de reputatie van Juniper Networks, zijn producten, partners, verkopers, klanten, werknemers of gelieerde ondernemingen kan verwateren, belasteren, kleineren of schaden.

15. Geef het merk niet weer op een site die Juniper of zijn producten of diensten kleineert, inbreuk maakt op intellectueel eigendom of andere rechten van Juniper, of in strijd is met staats-, federale of internationale wetgeving.

16. Gebruik geen handelsmerk, naam of aanwijzing die in verwarrende mate vergelijkbaar is met de naam van Juniper Networks of een van de Merken.

17. Kopieer of imiteer geen Juniper Networks-handelsimago, typestijl, logo, productverpakking of het uiterlijk, het ontwerp of de algemene commerciële indruk van een website, publicaties of ander materiaal van Juniper Networks.

18. Probeer geen van de Merken te registreren, of een merk of naam die verwarrend veel lijkt op een Merk.

19. Registreer of gebruik geen domeinnaam die een van de merken of de naam van Juniper Networks bevat, tenzij u hiervoor expliciet toestemming hebt gekregen van de Marketingafdeling of de Juridische afdeling.

20. Tenzij u een feitelijke bedrijfsentiteit van Juniper Networks bent, of een gelieerde onderneming met een contractuele relatie met Juniper Networks die dergelijk gebruik specifiek autoriseert, mag u geen gebruikmaken van de Merken of toelaten dat derden, inclusief channel sales partners, VAR's of anderen, de Merken in de domeinnaam of bedrijfsnaam van uzelf of een derde partij opnemen.

Eigendomskennisgevingen

Elk document of ander materiaal (bijv. marketingmateriaal, whitepapers, advertenties, persberichten, brochures, facturen en webpagina's) dat een Merk gebruikt, moet een eigendomskennisgeving in de volgende vorm weergeven: '___ is een [geregistreerd] handelsmerk van Juniper Networks, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.'