Juridische kennisgevingen

Toepasselijk recht

Deze site is gemaakt en wordt beheerd door Juniper Networks, Inc. in de staat Californië, VS. Als zodanig zijn de wetten van de staat Californië van toepassing op deze disclaimers, voorwaarden en bepalingen, zonder verwijzing naar principes van wetsconflicten. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan onze site en aan deze disclaimers en voorwaarden.

Naleving van toepasselijke wetten en exportcontrolewetten

Het gebruik van deze website is onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten. Alle informatie die op deze site beschikbaar is, valt onder de Amerikaanse exportwetten en kan ook onderworpen zijn aan de wetten van het land waar u woont.

Alle producten en publicaties van Juniper Networks, Inc. zijn commercieel van aard. Gebruik, vermenigvuldiging of openbaarmaking door de Amerikaanse regering is onderworpen aan de beperkingen die zijn uiteengezet in DFARS 252.227-7015 en FAR 52.227-19.

Copyright

Alle inhoud op deze site, waaronder tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, en software, is eigendom van Juniper Networks, Inc. of zijn inhoudleveranciers en is beschermd door Amerikaans en internationaal copyrightwetten. De compilatie (dat wil zeggen de verzameling, ordening en samenstelling) van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Juniper Networks, Inc. en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale copyrightwetten. Alle software die op deze site wordt gebruikt, is het eigendom van Juniper Networks, Inc. of haar softwareleveranciers en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale copyrightwetten. De inhoud en software op deze site kunnen als hulpmiddel worden gebruikt. Elk ander gebruik, inclusief de reproductie, wijziging, distributie, verzending, herpublicatie, weergave of uitvoering van de inhoud van deze site is ten strengste verboden.

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Beleid

Disclaimer

Deze site wordt ter beschikking gesteld door Juniper Networks, Inc. in de huidige staat. Juniper Networks, Inc, geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de site, de informatie, inhoud, materialen of producten op deze site. Juniper Networks, Inc. wijst, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Juniper Networks, Inc. is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze site, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele strafbare en gevolgschade.

Juridische voorwaarden voor de aankoop en licentie van Juniper producten en diensten

Juniper heeft een nieuw contractueel kader ontwikkeld dat al onze hardware, software, diensten en aanbod van clouddiensten ondersteunt. Dit kader vormt een basis voor contracten van zowel kanaal- als eindgebruikers.

 1. Kanaal: De MPLA voor kanalen vervangt onze bestaande kanaalovereenkomsten (d.w.z. Direct Value Added Reseller Agreement en Indirect Value Added Reseller Agreement). [Overeenkomst is beschikbaar op het Partnerportaal]
 2. Eindgebruiker: De MPLA voor eindgebruikers vervangt onze overeenkomsten voor eindgebruikers (d.w.z. licenties voor software (EULA), ondersteuningsvoorwaarden voor onderhoudsovereenkomsten (EUSA), directe aankopen van klanten voor hardware (EUPA), gebruiksrechten voor cloudservices (ToU), werkverklaringen voor professionele services (SOW) en toezeggingen van klanten via kanaalaankopen).   

Handelsmerken

Juniper Networks, Inc. bezit en onderhoudt een groot portfolio van handelsmerken, waaronder woordmerken, servicemerken, logo's, afbeeldingen, slogans, ontwerpen en handelsopmaak (hierna 'Juniper-merken' of 'Merken' genoemd). Merken van Juniper Networks zijn waardevolle activa voor het bedrijf en zijn wettelijk beschermd in de Verenigde Staten en verschillende jurisdicties over de hele wereld. Als zodanig moet elk gebruik van de Juniper-merken plaatsvinden in overeenstemming met de volgende richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken of zoals anderszins uitdrukkelijk is toegestaan door Juniper Networks, Inc.

Hieronder vindt u een lijst met veelgebruikte Juniper-merken, inclusief gedeponeerde handelsmerken en gemeenschappelijke handelsmerken in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen. Niet alle gemeenschappelijke merken die door Juniper Networks worden gebruikt, worden op deze pagina weergegeven. Deze lijst kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt en is geen volledige lijst van alle Juniper-merken. Het niet verschijnen van een merk op deze lijst betekent niet dat het merk niet wordt gebruikt door Juniper Networks, noch dat een product of het bijbehorende merk niet actief in gebruik is of niet opvallend is binnen de relevante markt(en).

AI for IT™
AI is in the Air®
AOS®
Apstra®
Build More than a Network®
Contrail®
Contrail Cloud Platform™
Contrail Enterprise Multicloud™
Contrail Insights™
Contrail Networking™
Experience-First Networking™
Juniper®
Juniper Apstra™
Juniper Care™
Juniper Driven By Mist AI™
Juniper Mist™
Juniper Networks®
Juniper Sky™
Junos®
Junos Address Aware™

Junos Application Aware™
Junos OS™
Junos Space®
Junos Subscriber Aware™
Junos Traffic Vision™
Junos Video Focus™
Marvis™
Mist™
Mist AI™
Mist Systems, a Juniper Company™
NorthStar™ Controller
NXTWORK®
Power Connections. Empower change. ™
Running Junos®
SBR Carrier™
Session Smart®
Self-Driving Network™
Witesand®
Your Ideas. Connected. ®

Alle andere handelsmerken, servicemerken, geregistreerde handelsmerken of geregistreerde servicemerken kunnen het eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren. Juniper Networks is niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden in dit document. Juniper Networks behoudt zich het recht voor om deze publicatie op ieder moment te wijzigen, over te dragen of op andere manier te herzien, zonder voorafgaande kennisgeving.

Richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken

De merken van Juniper Networks zijn belangrijk voor onze merkidentiteit en moeten op de juiste manier worden gebruikt. De Juniper Networks, Inc. Richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken ('Richtlijnen') die hier beschikbaar zijn en hieronder zijn opgenomen, zijn van toepassing op het gebruik van alle handelsmerken van Juniper Networks, inclusief woordmerken, servicemerken, logo's, slogans, ontwerpen en handelsimago ('Juniper-merken'). Zonder toestemming van Juniper Networks mogen derden de merken van Juniper niet gebruiken op een manier die suggereert dat ze verbonden of geassocieerd zijn met Juniper Networks. Als Juniper u toestemming verleent om een Merk te gebruiken, mag u de Merk(en) uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze Richtlijnen. Juniper Networks behoudt zich het recht voor om deze Richtlijnen van tijd tot tijd te herzien, zonder voorafgaande kennisgeving.

Verzoeken voor gebruik

Een lijst met veelgebruikte Juniper-merken vindt u hierboven en kan van tijd tot tijd veranderen. De merken zijn beschikbaar voor gebruik na goedkeuring door Juniper Networks. Elke persoon die of bedrijf dat geïnteresseerd is in het gebruik van de Merken moet een aanvraagformulier voor merkgebruik indienen via de link hier In sommige gevallen kan een partij onderhandelen over het gebruik van de Merken als onderdeel van een bredere overeenkomst, of heeft een partij al bepaalde rechten gekregen om de Merken te gebruiken. In deze gevallen is het mogelijk dat de partij geen verzoek hoeft in te dienen. Voor vragen of bevestiging met betrekking tot dergelijke overeenkomsten, stuurt u een e-mailbericht naar trademarks@juniper.net.

Verzoeken worden naar eigen goeddunken van Juniper Networks goedgekeurd of geweigerd. Kennisgeving van goedkeuring is alleen geldig bij de uitvoering van een Gebruiksovereenkomst voor handelsmerken door Juniper Networks.

Indien goedgekeurd, mogen alleen de Merken die in de goedgekeurde Gebruiksovereenkomst voor handelsmerken worden vermeld, door een verzoeker worden gebruikt, en mogen de Merken alleen worden gebruikt voor het doel en op de wijze die in de Gebruiksovereenkomst voor handelsmerken zijn aangegeven. Voor elk ander gewenst gebruik is een aparte toestemming vereist.

Correct gebruik

De merken zijn intellectueel eigendom en worden daarom beschouwd als activa van Juniper Networks. Om ervoor te zorgen dat de Merken niet worden verwaterd of dat er geen inbreuk op wordt gemaakt, behoudt Juniper Networks zich het recht voor om van partijen die Juniper-merken gebruiken te vragen dat ze de Merken vergroten of verkleinen, verplaatsen of verwijderen, om welke reden dan ook. Bovendien zijn alle toegestane gebruik(en) van de Merken afhankelijk van het naleven van de toepasselijke Juniper-richtlijnen en de volgende regels:

 1. Gebruik een merk altijd als bijvoeglijk naamwoord.
  • De merken worden gebruikt om producten en diensten van Juniper Networks te onderscheiden. Gebruik van een merk gevolgd door een productnaam, service of ander zelfstandig naamwoord, zoals 'software'. Het merk moet vergezeld gaan van het juiste symbool dat de status aangeeft (bijv. Junos® Software).
  • De merken mogen nooit als zelfstandig naamwoorden of werkwoorden worden gebruikt, en nooit in bezittelijke vorm of meervoudsvorm.
 2. Gebruik het ®-symbool om de geregistreerde handelsmerken van Juniper Networks aan te duiden. Gebruik het ™-symbool om de geclaimde handelsmerken van Juniper Networks aan te duiden. Gebruik altijd het juiste handelsmerksymbool in superscript of subscript, indien technisch haalbaar, en plaats het onmiddellijk achter het handelsmerk waarop het van toepassing is (bijvoorbeeld Juniper Networks ®). Als superscript en subscript niet beschikbaar zijn, gebruik dan haakjes: (TM) or (R).
 3. De handelsmerken van Juniper moeten op precies dezelfde wijze worden geschreven en voorzien van een hoofdletter zoals is weergegeven in de lijst van Juniper-handelsmerken op de bovenstaande pagina voor Juridische kennisgevingen van Juniper. Onderscheid het handelsmerk op de een of andere manier van de omringende tekst, ofwel door de eerste letter met een hoofdletter te schrijven, het hele teken in hoofdletters of cursief te schrijven, of door het teken tussen aanhalingstekens te plaatsen.
  • Voor voorbeelden van de juiste spelling of plaatsing van het symbool van de merken van Juniper, verwijzen we naar de bovenstaande lijst van veelgebruikte handelsmerken.
 4. Juniper Networks, Inc. is onze handelsnaam en de naam waaronder we handelen. Bij gebruik met verwijzing naar Juniper Networks, Inc. als bedrijf of onderneming, is Juniper Networks, Inc. een zelfstandig naamwoord en is de aanduiding ® of TM in een dergelijke context niet vereist.
 5. Geautoriseerde partners, wederverkopers en licentiehouders mogen de merken gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan in de voorwaarden van hun overeenkomst met Juniper Networks en in deze  richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken.Bovendien moet een dergelijk gebruik altijd worden gemaakt in combinatie met de toepasselijke voorwaarden die de relatie definiëren tussen de geautoriseerde gebruiker en Juniper Networks (bijv. Geautoriseerde wederverkoper met toegevoegde waarde).
 6. De naam en merken van Juniper Networks moeten visueel te onderscheiden zijn van de naam, producten en servicenamen van een derde partij en mogen niet worden gebruikt als onderdeel van hun namen betreft hun producten, services, oplossingen, of programma's,
 7. Alle verwijzingen naar Juniper Networks of de merken moeten waarheidsgetrouw, accuraat en niet misleidend zijn.
 8. Gebruik altijd de juiste spelling en, indien van toepassing, de juiste stijl voor de merken.
 9. Gebruik alleen door Juniper goedgekeurde artwork bij het gebruik van Juniper Networks logo's of gestileerde ontwerpmerken. Bij het reproduceren van door Juniper Networks geleverde logo's of ontwerpen, is de enige wijziging die u mag aanbrengen het formaat van het logo of de afbeelding aanpassen in verhouding tot hun oorspronkelijke hoogte en breedte. Resampling of andere poging tot duplicatie is niet toegestaan, en andere wijzigingen, aanpassingen, bijsnijden, toevoegingen of bewerkingen van de logo's of ontwerpen zijn niet toegestaan. Elk gebruik van de Juniper Networks-logo's moet worden weergegeven in de originele kleuren zoals geleverd door Juniper Networks. Voor meer informatie over het juiste logogebruik, verwijzen we naar onze Richtlijnen voor het gebruik van logo's.
 10. Elk 'redelijk gebruik' van de Merken, of gebruik door een derde partij zonder uitdrukkelijke toestemming of vergunning van Juniper, is beperkt tot alleen tekstverwijzingen naar de Merken, zoals product- of servicenamen, en sluit het gebruik van Juniper-logo's en andere gestileerde merken of ontwerpen uit.
 11. Merken mogen niet verkeerd worden gespeld, afgekort, in meervoud of met een koppelteken worden geschreven, of op enige andere manier worden gewijzigd.
  • Bijvoorbeeld, zeg niet: Juniper MX's, of Juniper-MX.
  • Gebruik in plaats daarvan 'Juniper® MX-routers' of 'Juniper MX-routers'.
 12. Gebruik een Merk niet op een manier die redelijkerwijs kan worden geïnterpreteerd als een relatie met of een goedkeuring door Juniper Networks, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Juniper Networks.
 13. Pas op geen enkele manier een Merk aan, en verander of wijzig een Merk op geen enkele manier.
 14. Gebruik de Merken niet op een manier die de reputatie van Juniper Networks, zijn producten, partners, verkopers, klanten, werknemers of gelieerde ondernemingen kan verwateren, belasteren, kleineren of schaden.
 15. Geef het merk niet weer op een site die Juniper of zijn producten of diensten kleineert, inbreuk maakt op intellectueel eigendom of andere rechten van Juniper, of in strijd is met staats-, federale of internationale wetgeving.
 16. Gebruik geen handelsmerk, naam of aanwijzing die in verwarrende mate vergelijkbaar is met de naam van Juniper Networks of een van de Merken.
 17. Kopieer of imiteer geen Juniper Networks-handelsimago, typestijl, logo, productverpakking of het uiterlijk, het ontwerp of de algemene commerciële indruk van een website, publicaties of ander materiaal van Juniper Networks.
 18. Probeer geen van de Merken te registreren, of een merk of naam die verwarrend veel lijkt op een Merk.
 19. Registreer of gebruik geen domeinnaam die een van de merken of de naam van Juniper Networks bevat, tenzij u hiervoor expliciet toestemming hebt gekregen van de Marketingafdeling of de Juridische afdeling.
 20. Tenzij u een feitelijke bedrijfsentiteit van Juniper Networks bent, of een gelieerde onderneming met een contractuele relatie met Juniper Networks die dergelijk gebruik specifiek autoriseert, mag u geen gebruikmaken van de Merken of toelaten dat derden, inclusief channel sales partners, VAR's of anderen, de Merken in de domeinnaam of bedrijfsnaam van uzelf of een derde partij opnemen.

Eigendomskennisgevingen

Elk document of ander materiaal (bijv. marketingmateriaal, whitepapers, advertenties, persberichten, brochures, facturen en webpagina's) dat een Merk gebruikt, moet een eigendomskennisgeving in de volgende vorm weergeven: '___ is een [geregistreerd] handelsmerk van Juniper Networks, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.'

Wereldwijde belastingstrategie

Juniper Networks Inc., een entiteit gevestigd in Delaware, Verenigde Staten, en vermeld op NYSE als JNPR, is de ultieme moedermaatschappij van een groep bedrijven (de "Juniper Group"). Het hoofdkantoor van Juniper Group is gevestgid in Sunnyvale, Californië, Verenigde Staten.

Deze belastingstrategie is van toepassing op Juniper Group. Juniper Group zet zich in voor het ethisch uitvoeren van zijn activiteiten en in overeenstemming met alle federale, staats- en lokale wetten en regelgeving en toepasselijke internationale normen.

Dit document is op 29 november 2022 gepubliceerd door Juniper Networks (GB) Limited, BTI Systems UK Limited en Juniper Networks (Nominees) Limited in overeenstemming met hun plichten onder paragraaf 22(2) van schema 19 van de Begrotingswet 2016 (Finance Act 2016) om een belastingstrategie in het lopende belastingjaar te publiceren.

Onze aanpak voor risicobeheer

We beheren belastingzaken in overeenstemming met ons kader en onze governanceprocedures van de Groep: belastingstrategie, activiteiten en onzekerheden worden regelmatig gedocumenteerd en gerapporteerd. We streven ernaar om alle belastingen te beheren om een verantwoord resultaat te bieden in het belang van alle belanghebbenden. Naast dit werk zijn onze leidende belastingprincipes van toepassing op onze handelingen en de belastingkeuzes die we maken wanneer we geconfronteerd worden met nieuwe beslissingen of richtingen.

Het hoofd van de belasting van Juniper Group is verantwoordelijk voor de wereldwijde belastingstrategie. Het hoofd van belasting rapporteert aan de Juniper Chief Financial Officer en wordt ondersteund door een team van belastingdeskundigen in verschillende geografische gebieden.

Onze tolerantie voor belastingrisico

We zetten ons in om alle belastingwetten en -regelgeving na te leven. We houden regelmatig eventuele wijzigingen in de toepasselijke belastingwetgeving in de gaten en winnen advies in van professionele adviseurs waar nodig.

Onze belastingstrategie is afgestemd op onze algemene bedrijfsstrategie en op onze aanpak van bedrijfsbestuur en risicobeheer, ongeacht onze bedrijfslocatie.

Gezien de aard van ons bedrijf en de geografische voetafdruk is het onvermijdelijk dat er risico's kunnen optreden met betrekking tot het toepassen van belastingwetten die complex zijn, onder voorbehoud van plotselinge en/of regelmatige wijzigingen en eventuele twijfels oproepen. Het niveau van belastingrisico dat we accepteren, wordt gedreven door onze wereldwijde belasting, juridische en administratieve beleidsvoering, overkoepelende waarden, maatschappelijk verantwoord ondernemen, merk en reputatie. We winnen professioneel advies in wanneer de toepassing van een bepaalde belastingwetgeving op een materiële transactie of een bepaalde situatie redelijk onduidelijk of onzeker is, of wanneer gespecialiseerde kennis vereist is.

Onze aanpak van belastingplanning

In het ondersteunen van de commerciële behoeften van het bedrijf, kunnen we belastingaftrek, -voordelen of -vrijstellingen claimen, en alle andere nuttige claims of verkiezingen indienen wanneer we redelijkerwijs veronderstellen dat dergelijke voordelen, vrijstellingen, claims of verkiezingen beschikbaar zijn en wettelijk zijn toegestaan. In overeenstemming met de toepasselijke wetten kunnen we stappen ondernemen om het risico van dubbele belasting op te heffen of te reduceren.

Bovendien kunnen we ons bezighouden met belastingplanning om onze activiteiten en financiën op een fiscaalvriendelijke manier te structureren. Alle handelingen worden uitgevoerd op een manier die is afgestemd op onze algemene commerciële doelstellingen, voldoet aan onze wettelijke verplichtingen en een fiscaal resultaat biedt dat volgens ons is afgestemd op de intentie van de relevante wetten en regelgeving.

Onze relatie met belastingautoriteiten

Als organisatie streven we naar integriteit en dit wordt weerspiegeld in onze relaties met belastingautoriteiten, waarmee we streven een constructieve relaties tot stand te brengen.

Naast het handelen met integriteit, streven we ernaar om proactief te zijn met de belastingautoriteiten om een efficiënte oplossing te kunnen garanderen bij eventuele problemen, indien en wanneer van toepassing. We zoeken belastingvrijstellingen en -begeleiding van belastingautoriteiten, indien en wanneer van toepassing.

We begrijpen dat er gevallen kunnen zijn waarin de interpretatie van de belastingwetten en -regelgeving van een belastingautoriteit anders kan zijn dan die van ons, inclusief na overleg met professionele adviseurs. Alleen in de zeldzame gevallen waar we niet tot overeenkomst kunnen komen met een belastingautoriteit, en wanneer onze belastingpositie wordt ondersteund door extern advies (of als het veelvoorkomende kwestie is in de branche), zijn we bereid om het probleem in de rechtbank op te lossen, nadat we deze verschillen eerst hebben gepoogd op te lossen via constructief overleg met de betrokken belastingautoriteit.