Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Beleid

Melding maken van inbreuken op auteursrechten en handelsmerken

Juniper Networks Inc. respecteert de intellectuele-eigendomsrechten van anderen en verwacht dat gebruikers van haar websites of websites van dochterondernemingen (gezamenlijk de 'diensten') hetzelfde zullen doen. We zullen reageren op kennisgevingen van vermeende auteursrechtelijke inbreuk die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. We kunnen, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken naast onze andere remedies, het account/profiel of de mogelijkheid tot toegang tot, bezoek aan en/of gebruik van de services van gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, beëindigen, stopzetten, opschorten en/of beperken, en wij kunnen ervoor kiezen om inhoud die geacht wordt inbreuk te maken op, verwijderen, uitwissen of de toegang daartoe onmogelijk maken.

DMCA Beleid en inbreuk op auteursrechten

Als u redenen heeft om aan te nemen dat uw inhoud is gekopieerd en/of toegankelijk is op de diensten op dusdanige wijze dat er sprake is van inbreuk op auteursrecht, of dat de diensten links of andere verwijzingen naar een andere site, toepassing, bestemming of dienst bevatten met inhoud of activiteit die inbreuk maakt op uw auteursrechten, dan kunt u ons hiervan in kennis stellen door een document te verstrekken via eersteklas U.S. post of e-mail dat de volgende informatie bevat (zoals vereist door de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA), 17 U.S.C. § 512), waarvan de tekst kan worden gevonden op de U.S. Copyright Office website, aan onze copyright agent (DMCA Agent) hieronder uiteengezet:

 • Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat er inbreuk is gemaakt, of als er meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de diensten onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op de diensten.
 • Identificeer het materiaal waarvan u beweert dat het inbreukmakend is (of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten) en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden geblokkeerd, en verstrek informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren, met inbegrip van, ten minste, de URL van de link in de diensten waar dergelijk materiaal kan worden gevonden.
 • Geef uw volledige juridische naam en uw elektronische of fysieke handtekening.
 • Verstrek informatie die redelijkerwijs voldoende is en ons in staat stelt contact met u op te nemen (inclusief uw naam, postadres, telefoonnummer, en indien beschikbaar, e-mailadres).
 • Voeg een verklaring toe dat u ter goeder trouw aanneemt dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk op de manier waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de wet, zoals de volgende verklaring: "Hierbij verklaar ik dat ik te goeder trouw van mening ben dat het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de wet (bijvoorbeeld als eerlijk gebruik)."
 • Voeg een verklaring toe dat de informatie in de kennisgeving juist is, en verklaar, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt, zoals de volgende verklaring: "Hierbij verklaar ik dat de informatie in deze kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat ik de eigenaar ben, of gemachtigd ben om namens de eigenaar op te treden van het auteursrecht of van een exclusief recht onder het auteursrecht dat zou zijn geschonden."
 • Lever alle ingevulde stukken als volgt af bij Juniper's DMCA Agent:

DMCA Agent
Legal-Asset-Review@juniper.net
408-745-2000

1133 Innovation Way
Sunnyvale, CA 94089

Als u niet voldoet aan alle vereisten van paragraaf 512(c)(3) van de DMCA, is uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet effectief. Juniper's DMCA Agent zal niet reageren op andere mededelingen dan auteursrechtelijke kennisgevingen. Voor communicatie over andere zaken kunt u onze contactpagina bezoeken.

Belangrijk: Een onjuiste voorstelling van zaken in een kennisgeving waarin wordt beweerd dat inhoud of activiteiten inbreukmakend zijn, is in strijd met de DMCA en kan resulteren in aansprakelijkheid voor schadevergoeding (inclusief kosten en honoraria van advocaten). Rechtbanken hebben geoordeeld dat u rekening moet houden met auteursrechtelijke verweermiddelen, beperkingen of uitzonderingen voordat u een kennisgeving verstuurt. Als u daarom niet zeker bent of de inhoud van onze diensten uw auteursrecht schendt, raden we u aan eerst contact op te nemen met een advocaat. Daarnaast, gelieve vast te stellen of de inhoud waarover u een kennisgeving wil verzenden zich daadwerkelijk op onze diensten bevindt alvorens de kennisgeving te sturen.

Herhaalde overtreders

Het is het beleid van Juniper om, onder de juiste omstandigheden, de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op de auteursrechten van anderen of daarvan worden beschuldigd, uit te schakelen en/of te beëindigen. Bovendien kan Juniper naar eigen goeddunken de accounts opschorten, uitschakelen en/of beëindigen van gebruikers van wie is vastgesteld dat zij zich bezighouden met inbreukmakende activiteiten of om andere gerelateerde redenen.

Handelsbeleid

Om een kennisgeving van beweerde handelsmerkinbreuk in te dienen, dient u ons de volgende informatie te verstrekken:

 • Identificeer het handelsmerk waarvan wordt beweerd dat er sprake is van inbreuk op het handelsmerk. Geef een beschrijving van het handelsmerk, het land/de landen waar het handelsmerk is geregistreerd, het (de) registratienummer(s) van het handelsmerk, de categorie(ën) van het handelsmerk, en een link naar (of screenshot van) de handelsmerkregistratie.
 • Identificeer het materiaal waarvan u beweert dat het inbreukmakend is (of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten) en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden geblokkeerd, en verstrek informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren, inclusief op zijn minst de URL van de link die in de diensten wordt weergegeven en waar het inbreukmakende gebruik van het handelsmerk kan worden gevonden.
 • Geef uw volledige juridische naam en uw elektronische of fysieke handtekening.
 • Verstrek informatie die redelijkerwijs voldoende is en ons in staat stelt contact met u op te nemen (inclusief uw naam, postadres, telefoonnummer, en indien beschikbaar, e-mailadres).
 • Voeg een verklaring toe dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het handelsmerk op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door de eigenaar van het handelsmerk, diens agent of de wet, zoals de volgende verklaring: "Hierbij verklaar ik dat ik te goeder trouw van mening ben dat het betwiste gebruik van het handelsmerk niet is toegestaan door de eigenaar van het handelsmerk, diens agent of de wet."
 • Voeg een verklaring toe dat de informatie in de kennisgeving juist is, en verklaar, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt, zoals de volgende verklaring: "Hierbij verklaar ik dat de informatie in deze kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat ik de eigenaar ben, of bevoegd ben om namens de eigenaar op te treden, van het handelsmerk of van een exclusief recht onder het handelsmerk waarop naar verluidt inbreuk wordt gepleegd."
 • Gelieve te verklaren": "Ik begrijp en ga ermee akkoord dat een kopie van deze kennisgeving kan worden doorgestuurd naar de gebruiker die de vermeende inbreukmakende inhoud heeft geplaatst."
 • Lever alle ingevulde stukken als volgt af bij Juniper's DMCA Agent:

Stuur deze kennisgeving, met benodigde ingevulde stukken naar trademark@juniper.net.U kunt de kennisgeving ook mailen naar:

Trademarks Agent
Legal-Asset-Review@juniper.net
408-745-2000

1133 Innovation Way
Sunnyvale, CA 94089

Juniper's reactie op kennisgevingen van vermeende handelsmerkinbreuk kan het verwijderen of beperken van de toegang tot vermeend inbreukmakend materiaal als gevolg hebben.

Juniper kan dit handelsmerkbeleid van tijd tot tijd wijzigen, en we zullen de meest huidige versie op onze site plaatsen.