Juridische kennisgevingen

Voorwaarden van de Elevate Community

Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden, samen met de Gebruiksrichtlijnen van de Elevate Community (de 'Gebruiksrichtlijnen'), zijn van toepassing op alle bezoekers of gebruikers ('gebruikers' of 'u') van de Elevate Community-websites en gerelateerde forums (de 'Community' of de 'Elevate Community'). Door toegang te verschaffen tot de Community, erkent de gebruiker dat hij/zij deze algemene voorwaarden en de Gebruiksrichtlijnen aanvaardt en ermee instemt zich eraan te houden. Deze algemene voorwaarden zijn niet uitputtend. Juniper Networks, Inc. ('Juniper', 'wij' of 'ons') behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en/of Gebruiksrichtlijnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen door een update te plaatsen op de website van de Community waar deze inhoud regelmatig wordt bijgewerkt.

In geval van schending van deze algemene voorwaarden, behoudt Juniper zich het recht voor om uw recht op toegang tot de Elevate Community op te schorten of te beëindigen. Bovendien behoudt Juniper zich het recht voor om voor dergelijke schendingen alle wettelijk beschikbare en billijke rechtsmiddelen in te zetten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan de Elevate Community, zowel nu als in de toekomst.

Toekomstgerichte uitspraken

Een aantal van deze blogs kunnen toekomstgerichte uitspraken bevatten over toekomstige gebeurtenissen of verwachte toekomstige resultaten van Juniper Networks, Inc. ('Juniper') die een aantal onzekerheden en risico's met zich meebrengen, omdat deze gebaseerd zijn op onze huidige verwachtingen, schattingen, voorspellingen en prognoses over onze activiteiten, economische en marktvooruitzichten, de industrie waarin we actief zijn en de overtuigingen en veronderstellingen van ons management. Woorden als 'verwacht', 'voorziet', 'streefdoelen', 'doelen', 'projecten', 'zou', 'kan', 'is van plan', 'plant', 'gelooft', 'streeft', 'schat', of variaties van dergelijke woorden en soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om dergelijke toekomstgerichte uitspraken aan te duiden. Deze uitspraken kunnen informatie bevatten die betrekking hebben op Junipers toekomstige strategieën; technologie; concurrentie; partners, klanten en leveranciers; productportfolio en pijplijn; prestaties; en algemene vooruitzichten en toekomstgerichte uitspraken in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act. De daadwerkelijke resultaten of gebeurtenissen kunnen aanzienlijk afwijken van wat er wordt verwacht in deze toekomstgerichte uitspraken als gevolg van verschillende factoren, inclusief: wereldwijde of regionale algemene economische en politieke omstandigheden; bedrijfs- en economische omstandigheden in de networkingbranche; veranderingen in de algemene technologische uitgaven en uitgaven van leveranciers van communicatiediensten en belangrijke klanten; de eisen inzake netwerkcapaciteit van leveranciers van communicatiediensten; contractvoorwaarden die kunnen leiden tot uitstel van inkomsten; toename en effect van concurrentie; de timing van bestellingen en de uitvoering ervan; problemen die voortvloeien uit de overgang naar ons ERP-systeem; beperkingen, veranderingen of verstoringen in de productie- en toeleveringsketen; beschikbaarheid van belangrijke productcomponenten; vermogen om relaties met distributeurs, resellers en andere partners op te bouwen en te onderhouden; variaties in de verwachte mix van verkochte producten; veranderingen in mix van klanten; geografische veranderingen; de perceptie die klanten en branche-analysten hebben van ons en onze technologie, producten en toekomstperspectieven; vertragingen in de geplande beschikbaarheid van producten; marktacceptatie van onze producten en diensten; snelle veranderingen in de technologie en op de markt; de goedkeuring van voorschriften of normen die een invloed hebben op onze producten, diensten of de netwerkbranche; het vermogen om met succes bedrijven en technologieën over te nemen, te integreren en te beheren; productdefecten, terugzendingen of kwetsbaarheden; het vermogen om personeel op sleutelposities te werven en te behouden; belangrijke gevolgen van belastingwetgeving en gerechtelijke of administratieve interpretatie van belastingvoorschriften; wisselkoersschommelingen; gerechtelijke schikkingen en resoluties; de mogelijke impact van activiteiten in verband met de uitvoering van kapitaalopbrengst en productrationalisering; en andere factoren die worden genoemd in het meest recente rapport van Juniper op formulier 10-K en daaropvolgende rapporten op formulier 10-Q ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Alle uitspraken in deze blog zijn uitsluitend gedaan op de datum van deze blog. Juniper is op geen enkele wijze verplicht om de verstrekte informatie te wijzigingen indien feiten of omstandigheden veranderen.

Verklaring over richting productontwikkeling

Een aantal van deze blogs kunnen informatie vrijgeven met betrekking tot de ontwikkeling en plannen van Juniper voor toekomstige producten, functies of verbeteringen ('SOPD'). SOPD-informatie kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Behalve zoals kan worden uiteengezet in een definitieve overeenkomst voor een potentiële transactie, biedt Juniper geen garanties, en aanvaardt Juniper geen verantwoordelijkheid, dat toekomstige producten, functies of verbeteringen zullen worden geïntroduceerd. Behalve zoals kan worden uiteengezet in een definitieve overeenkomst voor een potentiële transactie, moeten lezers hun aankoopbeslissingen niet baseren op een bepaald tijdsbestek of op bijzonderheden die in een SOPD worden uiteengezet, omdat Juniper de toekomstige producten, functies of verbeteringen kan uitstellen of nooit zal introduceren.

Naleving van toepasselijke wetten; exportcontrolewetten

De toegang van de gebruiker tot de Elevate Community wordt beheerst door, en is onderworpen aan, alle toepasselijke nationale, federale, staats- en lokale wet- en regelgeving. Alle informatie die in de Elevate Community beschikbaar is, valt onder de Amerikaanse exportwetten en kan ook onderworpen zijn aan de wetten van het land waar u woont. De gebruiker stemt er hierbij mee in alle toepasselijke wetten en reglementen na te leven bij de toegang tot of ander gebruik van de Community.

Handelsmerken

De handelsmerken, logo's en servicemerken ('Merken') die binnen de Elevate Community worden weergegeven, zijn eigendom van Juniper of andere derde partijen. Het is gebruikers niet toegestaan deze Merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juniper of de derde partij die eigenaar is van het Merk. Juniper Networks, het Juniper Networks-logo, NetScreen en ScreenOS zijn geregistreerde handelsmerken van Juniper Networks, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. JUNOS en JUNOSe zijn handelsmerken van Juniper Networks, Inc.

Uw privacy

Het privacybeleid van Juniper beschrijft hoe wij de persoonlijke gegevens die u als gebruiker van de Elevate Community verstrekt, verzamelen en verwerken, en is door middel van verwijzing in deze algemene voorwaarden opgenomen. Door toegang te verkrijgen tot of door gebruik te maken van de Elevate Community, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat Juniper uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, opslaat, verwerkt en vrijgeeft in overeenstemming met ons privacybeleid.

Alle persoonlijke gegevens die u in berichten in de Elevate Community deelt, zijn toegankelijk voor derden die niet onder Juniper's controle vallen. Een dergelijke openbaarmaking geschiedt op eigen risico. Juniper is niet aansprakelijk voor acties van derden met betrekking tot persoonlijke gegevens die u binnen de Elevate Community openbaar hebt gemaakt.

Disclaimers

Juniper zal zorgen voor de aanwezigheid van moderators op het forum van de Elevate Community. Deze moderators zijn niet noodzakelijkerwijs bevoegd om zich voor te doen als werknemers van Juniper, en bieden geen officiële Juniper-inhoud aan. Officiële Juniper-inhoud wordt alleen geplaatst door gebruikers die als officiële Juniper-sitebeheerders zijn geïdentificeerd. Juniper is niet verantwoordelijk voor inhoud die is geplaatst door gebruikers die niet zijn aangewezen als een officiële Juniper-sitebeheerder.

Hoewel Juniper zal trachten ervoor te zorgen dat nauwkeurige informatie binnen de Elevate Community wordt geplaatst, is Juniper niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie.

DOOR TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DE ELEVATE COMMUNITY, GAAT U ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT DE DIENST EN DE INHOUD DAARVAN WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN "DE HUIDIGE STAAT" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" EN DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENST OP UW EIGEN RISICO IS. JUNIPER WIJST ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE COMMUNITY, VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE VERKOOPBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-SCHENDING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM OF ANDERE SCHENDINGEN VAN RECHTEN.

JUNIPER GARANDEERT NIET DAT DE COMMUNITY AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN OF DAT DE COMMUNITY ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. JUNIPER DOET GEEN TOEZEGGINGEN EN GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE VERKREGEN KUNNEN WORDEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE COMMUNITY, DAT DE RESULTATEN DIE VERKREGEN KUNNEN WORDEN DOOR DERGELIJK GEBRUIK BETROUWBAAR OF ACCURAAT ZULLEN ZIJN OF DAT DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT U VIA DE COMMUNITY VERKRIJGT, AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN. JUNIPER GARANDEERT NIET DAT DEFECTEN IN DE EIGEN SOFTWARE OF IN DE SOFTWARE VAN DERDE PARTIJEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN OF DAT DE WEBSITE OF DE SERVER WAAROP DEZE BESCHIKBAAR IS, VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT AL HET MATERIAAL EN/OF ANDERE GEGEVENS DIE U DOWNLOADT OF ANDERSZINS VERKRIJGT VIA HET GEBRUIK VAN DE COMMUNITY, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO GEBEURT EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL OF DERGELIJKE GEGEVENS.

GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN JUNIPER OF VIA DE COMMUNITY, CREËERT ENIGE GARANTIE, EEN CONTRACT OF WETTELIJKE VERPLICHTING DIE NIET UITDRUKKELIJK IS VERMELD IN EEN AFZONDERLIJKE, BINDENDE OVEREENKOMST.

ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER DE COMMUNITY, HET MATERIAAL DAT BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DE COMMUNITY, OF MET DE GEBRUIKSRICHTLIJNEN OF ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE COMMUNITY, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING OM HET GEBRUIK VAN DE SERVICE AF TE BREKEN.

Beperking van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT JUNIPER OF EEN VAN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, WERKNEMERS, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, AGENTEN OF TOELEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, STRAFBARE, SPECIALE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS, INHOUD OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS JUNIPER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN (I) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE COMMUNITY TE GEBRUIKEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWIJDERING OF VERLIES VAN INHOUD, DEFECTEN OF VERTRAGINGEN IN DE OVERDRACHT, OF EEN STORING VAN EEN SERVER OF HET INTERNET), (II) DE KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN DE KOSTEN VAN ALLE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN VERKREGEN OF BERICHTEN ONTVANGEN OF TRANSACTIES AANGEGAAN VIA OF VANUIT DE COMMUNITY, (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW OVERDRACHT OF GEGEVENS, (IV) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN IN DE COMMUNITY OF, (V) ELKE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE COMMUNITY.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN:

IN SOMMIGE JURISDICTIES IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN EN DAAROM IS HET MOGELIJK DAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN IN DEZE SECTIE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Eigendom inhoud van de website

De inhoud van deze website, geleverd door of namens Juniper (inclusief maar niet beperkt tot tekst, graphics, logo's, afbeeldingen en forumberichten) is het exclusieve eigendom van Juniper. Door het indienen van uw inhoud bij de Elevate Community (inclusief, maar niet beperkt tot, het verzenden van berichten via deze website of via andere toepasselijke websites of het plaatsen van berichten op forums en in chatrooms), verleent u hierbij aan Juniper en haar dochterondernemingen een wereldwijd, voortdurend, onherroepelijk, kosteloos en volledig betaald, vrij overdraagbaar, sublicentieerbaar (op meerdere niveaus) recht om alle auteursrechten, publiciteitsrechten en morele rechten uit te oefenen, in alle media die nu bekend of niet bekend zijn, met betrekking tot alle inhoud die u aan ons verstrekt in een publieke ruimte op deze website of andere websites van de Elevate Community of in een e-mail die u aan ons stuurt via deze website of een andere website van de Elevate Community. Door inhoud in te dienen bij de Elevate Community, verklaart en garandeert u verder aan Juniper en andere leden van de Elevate Community dat de inhoud en handeling van een dergelijke indiening, en enige daaropvolgende toegang en/of gebruik van dergelijke inhoud door Juniper of leden van de Elevate Community in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, geen inbreuk maakt op en geen inbreuk zal maken op de voorwaarden van overeenkomsten met of verplichtingen jegens andere partijen, inclusief, maar niet beperkt tot, overeenkomsten betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten. Juniper behoudt zich het recht voor om berichten toe te voegen, te verwijderen, te bewerken, te wijzigen en elke andere actie te ondernemen die Juniper nodig acht om de integriteit van alle forumberichten in de Community te bewaren.

Handhaving

Juniper behoudt zich het recht voor om elke schending van deze algemene voorwaarden en de Gebruiksrichtlijnen te onderzoeken en passende maatregelen te nemen, waaronder verwijdering van het lidmaatschap. Juniper kan geheel naar eigen goeddunken de voorwaarden van deze documenten afdwingen. Corrigerende maatregelen kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, het waarschuwen van gebruikers, het weigeren van toegang tot de Elevate Community, het verwijderen of bewerken van inhoud. Juniper kan een gebruiker verzoeken om ongepaste inhoud te verwijderen, te bewerken of opnieuw in te dienen.

Om overtredingen te melden, kunt u contact opnemen met de moderators van de Elevate Community via: Elevate@juniper.net. Vermeld de naam van het forum en de link naar het desbetreffende bericht.
Cookies

Het cookiebeleid van Juniper is vastgelegd in ons privacybeleid. U hoeft geen cookies ingeschakeld te hebben om berichten te bekijken in de Community. Echter, als u de cookies heeft uitgeschakeld of als u de cookie van de Community niet accepteert, kan het zijn dat u zich niet kunt aanmelden bij de Elevate Community om inhoud te plaatsen of te reageren op berichten.

Internationaal gebruik van de website

De Elevate Community is ontworpen voor klanten gevestigd in de VS en producten die in de VS worden gekocht voor gebruik in de VS. Alle inhoud van het forum van de Elevate Community is in het Engels. Engelstalige klanten zijn welkom om gebruik te maken van de Elevate Community. Het forum van de Elevate Community is mogelijk niet nuttig of relevant voor internationale klanten. Niet alle producten of programma's die worden vermeld zijn internationaal verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor informatie over de verkrijgbare producten en diensten in uw land.

Links naar websites van derden

De Elevate Community kan links bevatten naar sites van derden. De toegang tot elke andere website gekoppeld aan de Community geschiedt op eigen risico van de gebruiker en Juniper is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van alle informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen die op deze sites worden verstrekt. Juniper biedt deze links uitsluitend aan voor uw gemak en het opnemen van dergelijke links impliceert op geen enkele wijze goedkeuring hiervan. Alle links die door gebruikers worden geplaatst zijn onderhevig aan alle algemene voorwaarden, zoals elk ander type inhoud dat op de Elevate Community wordt geplaatst. U mag geen link in de Community plaatsen die gebruikers naar inhoud of informatie leidt die een schending van de algemene voorwaarden zou betekenen.

Algemene richtlijnen

Het gebruik van de Elevate Community geschiedt op eigen risico. Plaats geen informatie die u niet openbaar wenst te maken. Alle informatie die u plaatst, kan door anderen worden verkregen en gebruikt. Het plaatsen van berichten geschiedt op eigen risico. Het is niet mogelijk om er zeker van te zijn dat andere leden van de Community zijn wie ze zeggen te zijn.

Toegang tot wachtwoord beschermde of beveiligde zones

Toegang tot en gebruikmaken van wachtwoord beschermde en/of beveiligde zones van de Community is uitsluitend voorbehouden aan geautoriseerde gebruikers. Onbevoegden die zich toegang trachten te verschaffen tot deze zones van de Community kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

Licentierechten

Door toegang tot of gebruik te maken van de Community wordt aan gebruikers geen licentie verleend tot enig product, dienst of eigendomsrecht van Juniper (inclusief, maar niet beperkt tot, vertrouwelijke informatie, auteursrechten, octrooien, handelsmerken of handelsgeheimen van Juniper). Gebruikers zijn verplicht zich te houden aan de voorwaarden van alle licentieovereenkomsten die van toepassing zijn met betrekking tot alle inhoud, software of andere materialen die worden verstrekt aan, of waartoe toegang wordt verkregen in verband met de Community.

Digital Millennium Copyright Act Juniper respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Juniper zal onmiddellijk reageren op claims van misbruik van intellectueel eigendom en zal, indien van toepassing, het mogelijk inbreukmakende materiaal verwijderen.

Overeenkomstig met 17 U.S.C. § 512, zoals gewijzigd door Titel II van de Digital Millennium Copyright Act ('Wet'), heeft Juniper procedures geïmplementeerd voor het ontvangen van schriftelijke meldingen van vermeende inbreuken en voor het verwerken van dergelijke claims in overeenstemming met de Wet. Als u van mening bent dat uw auteursrechten door een klant van Juniper of een andere derde partij op de Community of via de Dienst worden geschonden, kunt u een kennisgeving van schending aan Juniper faxen, gericht aan de volgende persoon op het volgende faxnummer: Vice President, Intellectueel Eigendom op 408.745.2100. De kennisgeving van schending moet inhoudelijk voldoen aan de safe harbor-wetgeving van de Digital Millennium Copyright Act en moet de volgende informatie bevatten als uiteengezet in 17 U.S.C. § 512(c)(3)(A), waarin wordt bepaald:

Om doeltreffend te zijn krachtens deze subsectie, moet een kennisgeving van een vermeende inbreuk een schriftelijke mededeling zijn aan de aangewezen agent van een dienstverlener die in hoofdzaak het volgende bevat:

(i) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

(ii) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt, of, indien een enkele kennisgeving betrekking heeft op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online website, een representatieve lijst van dergelijke werken op die website.

(iii) Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden geblokkeerd, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen het materiaal te traceren.

(iv) Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact op te nemen met de indiener van de klacht, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de indiener van de klacht kan worden gecontacteerd.

(v) Een verklaring dat de indiener van de klacht te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover een klacht wordt ingediend, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.

(vi) Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving correct is, en op straffe van meineed, dat de indiener van de klacht gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

Kennisgeving door een eigenaar van een auteursrecht of door een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden die niet substantieel aan de bovenstaande bepalingen voldoet, wordt niet beschouwd als het verschaffen van feitelijke kennis of bewustzijn van feiten of omstandigheden waaruit inbreukmakende activiteiten blijken.

Telkens wanneer u vermeende inbreuken wenst te melden, dient u een afzonderlijke kennisgeving van inbreuk in te dienen en deze te faxen naar het vermelde nummer.