Juniper en HPE: zetten de klant
altijd op de eerste plaats

6 februari 2024

Door Rami Rahim, CEO, Juniper Networks

 

We zijn 2024 geweldig van start gegaan.

Kort na onze aankondiging afgelopen maand dat HPE een definitieve overeenkomst had gesloten voor de overname van Juniper Networks, kreeg ik de kans om veel van onze wereldwijde verkoopteams te ontmoeten tijdens de Sales Kick-off van Juniper. Het enthousiasme hier was bijna tastbaar en gaf me veel energie. Samen met mij is het Juniper-team erg trots op het geweldige succes dat we tot nu toe hebben geboekt met onze AI-technologie (die we met ons AI-native netwerkplatform naar een heel nieuw niveau hebben getild), en we kunnen niet wachten op de mogelijkheden die voor ons liggen.

Zoals ik al in mijn blog aangaf toen we de overname aankondigden, moeten we, om optimaal te kunnen profiteren van een unieke kans als AI, ambitieuze stappen blijven zetten. Dit is een belangrijke reden waarom de fusie met HPE ongelooflijk zinvol is. Verder blijft het aantal gebruikers en apparaten toenemen terwijl de sector kampt met een tekort aan vaardigheden en de verwachtingen voor perfect functionerende netwerken steeds hoger worden. Onze experience-first-aanpak van netwerken is daarom nog nooit zo belangrijk geweest. Ervaring betekent voor ons echter meer dan alleen baanbrekende technologie. Het betekent ook het beschermen van de investeringen van onze klanten.

En op dat punt wil ik duidelijk zijn: ons doel bij deze overname is niet om producten te verwijderen, maar om meer keuzemogelijkheden en innovatie te bieden voor al onze serviceproviders, cloudproviders en andere zakelijke klanten.

Ik weet dat Antonio Neri, CEO van HPE, ook van mening is dat het uiteindelijke fusiebedrijf de mogelijkheid heeft om AI in netwerken naar een hoger niveau te tillen, en dat een niet-aflatende toewijding aan de klant de echte manier is om succes te boeken. Dat is waarom ik zo enthousiast ben om de gecombineerde netwerkactiviteiten te gaan leiden nadat de overname is afgerond. Op deze manier kan ik helpen om klanten voordelen te bieden die de sector veranderen.

We zijn nog maar net begonnen met de eerste gesprekken over integratieplanning, maar u kunt er verzekerd van zijn dat Juniper zijn klanten en partners op de eerste plaats zal blijven zetten en onze contractuele verplichtingen en ons beleid met betrekking tot ondersteuning, services en productlevenscyclus zal nakomen. Ik wil ook benadrukken dat Juniper zich inzet om de transactie en de daaropvolgende integratieprocessen zo soepel mogelijk te laten verlopen. We streven naar zo weinig mogelijk hinder en zoveel mogelijk waarde voor onze klanten en partners.

Naarmate ik Antonio beter heb leren kennen, heb ik ervaren dat HPE een bedrijf is dat niet alleen waarden en mensen centraal plaatst, maar zich ook toelegt op innovatie, net als Juniper. Samen spannen we ons in om oplossingen te bedenken voor de grootste uitdagingen in onze sector zodat we uiteindelijk de manier waarop mensen werken, hun vrije tijd indelen en leven kunnen verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat het combineren van het solide aanbod van beide bedrijven de waarde voor al onze klanten zal verhogen.

De overname zal naar verwachting aan het einde van het kalenderjaar 2024 of begin 2025 worden afgerond. Maar voor nu gaan we gewoon door met onze activiteiten. Ik beloof u dat Juniper onze klanten en partners met dezelfde toewijding en aandacht als altijd zal blijven bedienen.

Bedankt voor uw voortdurende steun en vertrouwen.

 

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken

Dit document bevat ‘toekomstgerichte uitspraken ’ in de zin van de federale effectenwetgeving, met inbegrip van de veiligehavenbeginselen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Dergelijke uitspraken houden risico's, onzekerheden en aannames in en zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, schattingen, prognoses, overtuigingen en aannames van Juniper, die allemaal kunnen veranderen. In deze context hebben toekomstgerichte uitspraken vaak betrekking op verwachte toekomstige activiteiten, financiële prestaties en financiële omstandigheden , en bevatten ze vaak woorden als ‘verwachten’, ‘anticiperen’, ‘voornemen’, ‘plannen’, ‘geloven’, ‘zouden kunnen’, ‘zoeken’, ‘zien’, ‘zullen’, ‘kunnen’, ‘zouden’, ‘zijn mogelijk’, ‘schatten’, ‘blijven’, ‘verwachten’, ‘zich richten op’ en soortgelijke uitdrukkingen of het tegenovergestelde van deze woorden of andere vergelijkbare terminologie die onzekerheid over toekomstige gebeurtenissen of resultaten uitdrukken. Alle toekomstgerichte uitspraken hebben betrekking op zaken die risico's en onzekerheden met zich meebrengen, waarvan vele buiten de controle van Juniper liggen, en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Deze en andere toekomstgerichte uitspraken zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en aannames die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die in toekomstgerichte uitspraken en daarom is terughoudendheid en voorzichtigheid geboden bij het vertrouwen op toekomstgerichte uitspraken. Belangrijke risicofactoren die een dergelijk verschil kunnen veroorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (i) het afronden van de voorgenomen transactie onder de verwachte voorwaarden en timing of helemaal niet, inclusief het verkrijgen van goedkeuringen van aandeelhouders en regelgevende instanties en andere voorwaarden voor het afronden van de transactie; (ii) het vermogen van HPE om zijn plannen, prognoses en andere verwachtingen met betrekking tot de activiteiten van Juniper te integreren en te implementeren na het afronden van de voorgenomen transactie en om extra mogelijkheden voor groei en innovatie te realiseren; (iii) het zich voordoen van een gebeurtenis, verandering of andere omstandigheid of voorwaarde die aanleiding zou kunnen geven tot de beëindiging van de fusieovereenkomst; (iv) het vermogen van Juniper om zijn bedrijfsstrategieën te implementeren; (v) mogelijke aanzienlijke transactiekosten in verband met de voorgenomen transactie; (vi) de risico's in verband met de financiering van de voorgenomen transactie door HPE, (vii) mogelijke rechtszaken of regelgevende acties in verband met de voorgenomen transactie; (viii) het risico dat verstoringen van de voorgenomen transactie schade toebrengen aan de activiteiten van Juniper, met inbegrip van de huidige plannen en activiteiten, en risico's in verband met de aandacht van het management die wordt afgeleid van de lopende bedrijfsactiviteiten en relaties van Juniper; (ix) het vermogen van Juniper om personeel met een sleutelpositie te behouden en aan te nemen; (x) potentiële ongunstige zakelijke onzekerheid als gevolg van de aankondiging, de afwikkeling of de afronding van de voorgenomen transactie, met inbegrip van beperkingen tijdens de afwikkeling van de voorgestelde transactie die invloed kunnen hebben op Juniper om bepaalde zakelijke kansen of strategische transacties na te streven; (xi) wettelijke, regelgevende, fiscale en economische ontwikkelingen die van invloed zijn op de activiteiten van Juniper; (xii) de onvoorspelbaarheid en ernst van catastrofale gebeurtenissen, met inbegrip van maar niet beperkt tot terrorisme, het uitbreken van oorlog of vijandigheden of huidige of toekomstige pandemieën of epidemieën, evenals de reactie van Juniper op een van de bovengenoemde factoren; en (xiii) andere risico's die worden beschreven in het jaarverslag op formulier 10-K van Juniper voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2022, kwartaalverslagen op formulier 10-Q, actuele verslagen op formulier 8-K en andere documenten die Juniper van tijd tot tijd indient bij de SEC. Deze risico's moeten niet worden beschouwd als een volledige uiteenzetting van alle potentiële risico's en onzekerheden en worden, samen met andere risico's die samenhangen met de voorgenomen transactie, uitgebreider besproken in de proxyverklaring die in verband met de voorgenomen transactie bij de SEC moet worden ingediend. Niet genoemde factoren kunnen aanzienlijke extra obstakels vormen voor de realisatie van toekomstgerichte uitspraken. Juniper gaat geen verplichting aan om publiekelijk herzieningen of updates van toekomstgerichte uitspraken te verstrekken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins, mochten de omstandigheden veranderen, tenzij anders vereist door effecten- en andere toepasselijke wetgeving.

Aanvullende informatie en waar u deze kunt vinden

In verband met de voorgenomen transactie tussen Juniper en HPE, zal Juniper de proxyverklaring indienen bij de SEC, waarvan de definitieve versie zal worden verzonden of verstrekt aan de aandeelhouders van Juniper. Juniper kan ook andere documenten indienen bij de SEC met betrekking tot de voorgenomen transactie. Dit document is geen vervanging voor de proxyverklaring of enig ander document dat Juniper kan indienen bij de SEC. BELEGGERS EN EFFECTENHOUDERS WORDEN DRINGEND VERZOCHT DE PROXYVERKLARING EN ALLE ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN DIE BIJ DE SEC ZIJN INGEDIEND OF ZULLEN WORDEN INGEDIEND, EVENALS EVENTUELE AMENDEMENTEN OF AANVULLINGEN OP DEZE DOCUMENTEN, ZORGVULDIG EN IN HUN GEHEEL TE LEZEN, OMDAT DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OF ZULLEN BEVATTEN OVER DE VOORGENOMEN TRANSACTIE EN AANVERWANTE ZAKEN. Beleggers en effectenhouders kunnen kosteloos een exemplaar van de proxyverklaring opvragen (wanneer deze beschikbaar is) en andere documenten die door Juniper bij de SEC zijn of zullen worden ingediend. Dit kan via de website die door de SEC wordt onderhouden op www.sec.gov, de website van Juniper voor investor relations op https://investor.Juniper.net of door contact op te nemen met de afdeling investor relations van Juniper op het volgende adres:

Deelnemers in de werving van volmachten

Juniper en bepaalde directeuren en leidinggevende functionarissen van Juniper kunnen worden beschouwd als deelnemers in de werving van volmachten met betrekking tot de voorgenomen transactie. Informatie met betrekking tot de directeuren en leidinggevende functionarissen van Juniper, inclusief een beschrijving van hun directe belangen, door middel van effectenbezit of anderszins, is opgenomen in de proxyverklaring van Juniper voor zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2023, die op 29 maart 2023 bij de SEC is ingediend. Aandeelhouders van Juniper kunnen aanvullende informatie opvragen over de directe en indirecte belangen van de deelnemers in de werving van volmachten in verband met de voorgenomen transactie, met inbegrip van de belangen van de directeuren en leidinggevende functionarissen van Juniper in de transactie, die kunnen verschillen van die van de aandeelhouders van Juniper in het algemeen, door het lezen van de proxyverklaring en alle andere relevante documenten die zijn ingediend of zullen worden ingediend bij de SEC met betrekking tot de voorgenomen transactie. Kopieën van deze documenten zijn kosteloos op te vragen via de hierboven aangegeven bronnen.

Voor zover het bezit van effecten van Juniper door zijn directeuren of leidinggevende functionarissen is veranderd sinds de bedragen in deze documenten zijn uiteengezet, zijn of zullen deze veranderingen worden weergegeven in initiële verklaringen van economische eigendom op formulier 3 of verklaringen van economische eigendom op formulier 4 die bij de SEC zijn ingediend. Aanvullende informatie met betrekking tot de identiteit van potentiële deelnemers en hun directe of indirecte belangen, door middel van aangehouden effecten of anderszins, zal worden opgenomen in de proxyverklaring met betrekking tot de voorgenomen transactie wanneer deze bij de SEC wordt ingediend.