COVID-19-kennisgeving voor personeel en bezoekers van Juniper

Laatst bijgewerkt op 12 mei 2020

BELANGRIJK: Lees alstublieft alle borden en mededelingen wanneer u van plan bent om een kantoor of werkterrein van Juniper, of dat van een van onze klanten of partners te betreden. Volg de gespecificeerde protocollen en leef alle beleidsregels en instructies van geautoriseerd personeel na.

Juniper is trots op de bijdragen van ons team aan de kritieke wereldwijde telecommunicatie-infrastructuur. We bieden veilige en betrouwbare telecommunicatieverbindingen op een moment dat ze meer dan ooit nodig zijn. Daarbij zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de bredere gemeenschap, om passende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen te nemen tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) rekening houdende met overheidsregels en -voorschriften en de regels en voorschriften van de openbare gezondheidsautoriteiten, terwijl we ook aandacht hebben voor individuele privacyrechten.


Juniper heeft medewerkers, contractanten en bezoekers op onze kantoren en werkplaatsen (inclusief die van onze klanten en partners) op locaties over de hele wereld. Vereisten voor gezondheid en veiligheid op het werk kunnen variëren, afhankelijk van de plaats waar onze teamleden werken. Daarnaast worden officiële aanbevelingen en verordeningen regelmatig aangepast, omdat het onderzoek naar COVID-19 nog steeds voortduurt en er nieuwe gegevens binnenkomen.

Onder deze uitdagende omstandigheden stellen we de medewerking van iedereen enorm op prijs bij het uitvoeren en aanpassen van een juiste COVID-19-respons.

Als niet-overheidsentiteit kan de COVID-19-respons van Juniper enkele of alle van de onderstaande maatregelen omvatten. Deze kunnen indien nodig van tijd tot tijd worden aangepast om de gezondheid en veiligheid op de werkplek en in het algemeen belang te bevorderen, om zo de verspreiding van COVID-19 helpen te beperken.

Alle maatregelen met betrekking tot de COVID-19-respons worden genomen met respect voor de privacy en waardigheid van onze medewerkers, contractanten en bezoekers, en alleen indien en voor zover toegestaan of vereist volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze kan variëren, afhankelijk van de plaats van het kantoor of de werkplek.

COVID-19-responsmaatregelen

Voor werknemers en contractanten (inclusief sollicitanten) en bezoekers van kantoren en werkplaatsen van Juniper (afhankelijk van de toepasselijke plaats, wetten en voorschriften), kunnen de COVID-19-responsmaatregelen het volgende omvatten:

 • Vereisten voor gebruik en verwijdering van gezichtsbedekking/-masker
 • Vereisten voor gebruik en verwijdering van handschoenen
 • Vereisten voor gebruik en verwijdering van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Temperatuurcontroles, direct of indirect via infrarood of andere technologie
 • Vereist handen wassen en/of gebruik van handdesinfecterend middel
 • Vereisten voor sociale afstand en nabijheid
 • Beperkingen op lichamelijk contact (handdrukken, knuffels, luchtkussen enz.) tijdens het werk of op werkgerelateerde bijeenkomsten
 • Beperkingen op binnenkomst, toegang of contact met anderen op kantoren en werkplaatsen
 • Aanpassingen aan werklocaties, roosters, bureaus, gemeenschappelijke ruimtes, verkeerspatronen en kantoorruimteconfiguraties en in-/uitgangspunten
 • Vereiste naleving van toepasselijke lokale vereisten voor zelfquarantaine (inclusief voor werknemers, contractanten en bezoekers die voor hun werk reizen)
 • Aanvullende vereisten voor gebruik, opslag en verwijdering van persoonlijke en zakelijke artikelen, uitrusting, voedsel en dranken op het werk, inclusief veilige verwijdering van gezichtsbedekkingen/-maskers, handschoenen en PBM
 • COVID-19-screeningvragen, zoals met betrekking tot symptomen, blootstelling of diagnose
 • Voltooiing van COVID-19-gerelateerde nalevingstraining op het gebied van gezondheid, veiligheid en gegevensbescherming
 • Locatietracering (via kantoorbadge of draadloze internetverbinding op kantoor) op kantoor of op de werkplek om sociale afstand te bevorderen en congestiepunten op te sporen en om te helpen bij contactopsporing
 • Bijstand bij verzoeken om informatie van de overheid of volksgezondheidsinstanties
 • Aanvullende protocollen die worden aanbevolen door organisaties voor gezondheid en veiligheid op het werk of door medische of volksgezondheidsdeskundigen, vereist door overheidsinstanties of die als beste aanpak worden beschouwd

Als individuele toestemming vereist is op grond van toepasselijke wet- of regelgeving en geen andere wettelijke basis voldoende is, worden de volgende aanvullende potentiële COVID-19-responsmaatregelen alleen genomen met toestemming (als en wanneer deze worden uitgevoerd door Juniper):

 • COVID-19-tests
 • Locatietracering (identificeerbaar) op kantoor of op de werkplek
 • Contactopsporing
 • Antilichaamtests
 • Vaccinatiedocumentatie (als er een COVID-19-vaccin beschikbaar komt)

COVID-19-positief: Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving, kunnen werknemers, contractanten en bezoekers die positief zijn getest op COVID-19 of die een redelijkerwijs vermoeden maar onbevestigd geval van COVID-19 hebben (bijvoorbeeld als testen niet beschikbaar zijn of niet zijn voltooid) worden gevraagd om een lijst te overleggen met alle personen (zoals werknemers, klanten, aannemers en verkopers) met wie ze in een bepaalde periode (zoals de voorafgaande 14 dagen) in contact kwamen in verband met hun werk, evenals plaatsen, verdiepingen en gedeelde ruimtes die ze mogelijk hebben bezocht (de 'vragenlijst'). In combinatie met het gebruik van de vragenlijst, kunnen we locatietraceringsinformatie van kantoorbadges of de draadloze internetverbinding gebruiken. Van werknemers en contractanten kan ook worden verlangd dat ze vanuit huis werken totdat ze een vrijstelling kunnen overhandigen van een medische zorgverlener of een plaatselijke zorgverlener. In het geval van contractanten of bezoekers mag Juniper, indien en voor zover toegestaan onder toepasselijke wet- en regelgeving, dergelijke informatie delen met de organisatie waarvoor de contractant of bezoeker werkt.

Verzameling, openbaarmaking en bescherming van gegevens gerelateerd aan COVID-19-responsmaatregelen:

Bij het uitvoeren en afdwingen van een of alle van de mogelijke COVID-19-responsmaatregelen die hierboven zijn opgesomd (inclusief voor COVID-19-positieve of redelijkerwijs vermoedelijk positieve personen), heeft Juniper mogelijk toegang tot informatie die wordt beschouwd als gezondheids- of medische informatie (of andere gevoelige informatie) volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Bij het verzamelen, verwerken, delen, vrijgeven, beveiligen en bewaren van dergelijke informatie zal Juniper zijn bestaande werkwijzen blijven volgen, evenals eventuele aanvullende vereisten onder de toepasselijke wet- en regelgeving.

Juniper kan ook COVID-19-responsgerelateerde informatie ontvangen over personen van Juniper-klanten en -partners, zoals over Juniper-medewerkers en contractanten die werken bij of een bezoek brengen aan klant- of partnerlocaties in verband met hun werk voor Juniper, of voor medewerkers van klanten en partners en contractanten die Juniper bezoeken.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en persoonlijke informatie van Juniper, zie het Privacybeleid van Juniper.

Privacybeleid voor werknemers op de werkplek:

Werknemers en contractanten dienen het privacybeleid en het informatiebeveiligingsbeleid voor werknemers van Juniper te lezen, die beschikbaar zijn via Policy Central https: //core.juniper.net/policy/#tab=hr en alle aanvullende informatie verstrekt door hun lokale Juniper HR-team, evenals het standaard Juniper-privacybeleid en eventuele aanvullende privacy-informatie die wordt verstrekt om na te gaan hoe Juniper in het algemeen persoonlijke informatie van werknemers verwerkt, inclusief verwerkingsdoeleinden, soorten verzamelde informatie, bewaren van informatie en beveiliging van informatie.

Handhaving: Zoals het geval is voor alle beleidslijnen en werkwijzen van Juniper, kan het niet naleven van de COVID-19-responsvereisten en -protocollen van Juniper, inclusief het ongeoorloofd delen of openbaar maken van medische of gezondheidsinformatie van een andere persoon, aanleiding zijn voor disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving. Juniper behoudt zich het recht voor om bezoekers die niet meewerken de toegang tot Juniper-kantoren of -werkplekken te verbieden, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving.

Inwoners van Californië: zie 'Uw privacyrechten in Californië' in het privacybeleid van Juniper voor meer informatie.

Inwoners buiten de Verenigde Staten: raadpleeg voor aanvullende informatie onze 'Wereldwijde kennisgevingen inzake gegevensbescherming', in het gedeelte 'Aanvullende privacyinformatie' van het privacybeleid van Juniper.

Updates: deze COVID-19-kennisgeving kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, en aanvullende kennisgevingen en informatie met betrekking tot de respons van Juniper op COVID-19 kunnen worden verstrekt op de Juniper-website (inclusief het Privacybeleid van Juniper), op Policy Central voor werknemers en contractanten, door lokale Juniper HR-teams, per e-mail of post, of gepost op Juniper-kantoren en -werkplekken.

Vragen? Als u vragen heeft over deze COVID-19-kennisgeving voor personeel en bezoekers van Juniper, kunt u deze richten aan uw HR-contactpersoon, het Environmental Health, Safety and Security Team of aan Legal-Privacy@Juniper.net