China Privacyverklaring

Deze China Privacyverklaring ("China-verklaring") wordt als supplement verstrekt bij de Privacyverklaring van Juniper Networks om aanvullende informatie te verstrekken zoals vereist door de Wet op bescherming van persoonlijke informatie van China ("PIPL" - Personal Information Protection Law) en de uitvoeringsregels daarvan. Deze kennisgeving bevat informatie zoals onze doeleinden voor het verwerken van persoonlijke informatie, de rechten die u heeft met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke informatie en hoe u contact kunt opnemen met Juniper Networks als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke informatie. Bij tegenstrijdigheden tussen deze China-verklaring en de Juniper-privacyverklaring, prevaleert deze China-verklaring.

Ten behoeve van deze China Kennisgeving betekent "Persoonlijke informatie" alle elektronische of anderszins vastgelegde informatie met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, met uitzondering van geanonimiseerde gegevens.

Gevoelige persoonlijke informatie

Om diensten te kunnen verlenen en mogelijke netwerkproblemen aan te pakken, kunnen we uw locatiegegevens verwerken, die op grond van de PIPL als gevoelige persoonlijke informatie kunnen worden geïdentificeerd. We zullen deze informatie alleen verwerken voor het hierboven genoemde doel en we zullen de vereisten van de toepasselijke Chinese wetgeving strikt naleven.

Delen van persoonlijke informatie met derden

Voor de doeleinden die worden beschreven in het gedeelte "Delen en vrijgeven van persoonlijke informatie" van de Juniper-privacyverklaring, kunnen we uw persoonlijke informatie delen met derden, inclusief entiteiten binnen Juniper Networks, klanten, serviceproviders (bijv. leveranciers en verkopers) en andere zakelijke partners (bijv. wederverkopers, OEM's, distributeurs).

Als het voor ons noodzakelijk is om persoonlijke informatie over te dragen in geval van een fusie, splitsing, ontbinding, faillissementsverklaring of om andere redenen, zullen we u informeren over de naam en contactgegevens van de ontvanger. De ontvanger zal de Juniper-privacyverklaring en deze China-verklaring naleven bij het verwerken van uw persoonlijke informatie.

Grensoverschrijdende overdracht van uw persoonlijke informatie

Juniper Networks heeft wereldwijde gelieerde ondernemingen, filialen en activiteiten. Voor het beheer van ons bedrijf en voor doeleinden die worden beschreven in het gedeelte "Doeleinden voor het verwerken van persoonlijke informatie" van de Juniper-privacyverklaring, kunnen we uw persoonlijke informatie overdragen aan onze wereldwijde entiteiten of eventuele derden buiten China. Indien de toepasselijke Chinese wetgeving ons vereist om u nader op de hoogte te stellen en we u moeten verzoeken om afzonderlijke toestemming voor grensoverschrijdende overdracht, zullen wij een dergelijke kennisgeving verstrekken en u verzoeken om uw afzonderlijke toestemming.

We zullen een wettig grensoverschrijdend overdrachtsmechanisme gebruiken om uw persoonlijke informatie naar het buitenland over te dragen en passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dezelfde soort bescherming kunnen bieden die wordt vereist door de toepasselijke Chinese wetgeving.

Bewaring van uw persoonlijke informatie

We bewaren uw persoonlijke informatie gedurende een bepaalde periode zoals beschreven in het gedeelte "Bewaring van persoonlijke informatie" van de Juniper-privacyverklaring.

We beschermen uw persoonlijke informatie in overeenstemming met het gedeelte "Beveiliging van persoonlijke informatie" van de Juniper-privacyverklaring. In het geval dat zich een beveiligingsincident voordoet, zullen we onmiddellijk herstelmaatregelen nemen en de relevante overheidsinstanties en betrokken werknemers op de hoogte stellen, indien vereist door de toepasselijke Chinese wetgeving.

Rechten van betrokkenen

Personen die zich in China bevinden, kunnen bepaalde rechten hebben over de verwerking van hun persoonlijke informatie die in bezit is van Juniper of waarvoor Juniper anderszins verantwoordelijk is, zoals hieronder beschreven:

 • U hebt het recht op toegang tot en het verzoeken van een kopie van uw persoonlijke informatie die we hebben verzameld en verwerkt.
 • U hebt het recht om te weten hoe uw persoonlijke informatie door ons wordt verwerkt.
 • Indien u hebt opgemerkt dat uw persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is, heeft u het recht om ons te verzoeken de informatie te corrigeren of aan te vullen.
 • Tenzij anders bepaald door de toepasselijke Chinese wetgeving, hebt u het recht om ons te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie. Als u uw bovenstaande recht uitoefent, kunt u mogelijk geen gebruik maken van bepaalde diensten die door ons worden geleverd.
 • U hebt het recht om uw toestemming in te trekken.
 • U hebt het recht om ons te verzoeken uw mogelijkheden te bieden voor de overdracht van uw persoonlijke informatie aan een specifieke entiteit die door u is aangewezen, voor zover uw verzoek is toegestaan onder de toepasselijke Chinese wetgeving.
 • Als we uw persoonlijke informatie niet hebben verwijderd, hebt u onder de volgende omstandigheden het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke informatie te verwijderen:
  • Het doel van de verwerking is bereikt, kan onmogelijk worden bereikt of het doel tot verwerking is niet langer noodzakelijk.
  • Wij stoppen het verlenen van diensten aan u of de bewaartermijn voor de persoonsgegevens is beëindigd.
  • U hebt uw toestemming ingetrokken (indien toestemming de basis is voor verwerking).
  • Onze verwerking van uw persoonlijke informatie is in strijd met de toepasselijke Chinese wetten of met de overeenkomst die we met u zijn aangegaan.
 • U hebt het recht om informatie te vragen over geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot uw persoonlijke informatie; indien we geautomatiseerde besluitvorming uitvoeren die een aanzienlijke impact heeft op uw rechten of belangen, hebt u het recht om te verzoeken dat we een dergelijke beslissing toelichten en hebt u het recht om te weigeren dat we de beslissing uitsluitend via geautomatiseerde besluitvorming nemen.
 • U hebt het recht om u af te melden voor gerichte advertenties.

Uw rechten zijn mogelijk onderhevig aan bepaalde beperkingen en het is mogelijk dat we niet aan alle verzoeken kunnen voldoen in bepaalde omstandigheden. We kunnen bijvoorbeeld niet alle gegevens verwijderen of anoniem maken, omdat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren of bepaalde gegevens in identificeerbare vorm te bewaren volgens de relevante wetgeving.

Als u een account of accounts bij ons hebt, gaat u naar uw accountpagina('s) om de opties te bekijken die tot uw beschikking staan om uw bovenstaande rechten te kunnen uitoefenen. Houd er rekening mee dat sommige functionaliteiten mogelijk niet beschikbaar zijn, of dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, afhankelijk van onze wettelijke verplichtingen. Als het niet mogelijk is om uw rechten rechtstreeks uit te oefenen of als u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw gegevens verwerken in overeenkomst met de PIPL, kunt u hier een verzoek indienen. U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen via: Juniper Networks Inc., t.a.v.: Legal-Privacy, 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089 VS. We zullen tijdig op uw verzoek reageren nadat uw identiteit is geverifieerd.

Gepubliceerd op en effectief vanaf: Februari 2022