QFX5130

사양

폼 팩터

QFX5130-32CD: 고정 1 U 스파인/리프

QFX5130-48C: 고정 1 U 스파인/리프

크기(W x H x D)

QFX5130-32CD: 17.26 x 1.72 x 21.1인치(43.8 x 4.3 x 53.59cm)

QFX5130-48C: 17.28 x 1.72 x 20.5인치 (43.8 x 4.3 x 52.07cm)

스위칭 용량

QFX5130-32CD: 12.8Tbps / 8Bpps

QFX5130-48C: 8Tbps/2.7Bpps

포트 밀도(10/25/40/50/100/400GbE)

QFX5130-32CD: 네이티브: 32 x 400/200/100/40GbE + 2 x 10GbE
최대(브레이크아웃 포함): 64 x 200GbE + 2 x 10GbE 또는 128 x 100/50/25/10GbE + 2 x 10GbE 또는 32 x 40GbE + 2 x 10GbE 

QFX5130-48C: 네이티브: 48 x 100GbE + 8 x 400GbE/200GbE/40GbE + 2 x 10GbE 또는 56 x 100GbE + 2 x 10GbE
최대(브레이크아웃 포함): 16 x 200GbE + 48 x 100/50/25GbE + 2 x 10 GbE 또는 72 x 100/50/25GbE + 2 x 10 GbE 또는 74 x 10 GbE

전력 소비

QFX5130-32CD
최대 부하: 973W
표준 부하: 730W

QFX5130-48C
최대 부하: 554W
표준 부하: 220W

버퍼 용량

QFX5130-32CD: 132MB

QFX5130-48C: 82 MB 

MAC 주소

QFX5130-32CD: 160,000

QFX5130-48C: 96,000

IPv4 유니캐스트/멀티캐스트 경로

QFX5130-32CD: 1.24M*

QFX5130-48C: 700,000

IPv6 유니캐스트/멀티캐스트 경로

QFX5130-32CD: 610,000

QFX5130-48C: 360,000

VLAN 개수

QFX5130-32CD: 4091

QFX5130-48C: 4091

ARP 항목

QFX5130-32CD: 32,000

QFX5130-48C: 32,000

지연

QFX5130-32CD: 630ns

오버레이 관리 및 프로토콜

QFX5130-32CD: Contrail Networking*, EVPN-VXLAN*

QFX5130-48C: EVPN-VXLAN*