QFX10002

사양

폼 팩터

고정 2U 코어/스파인

크기(W x H x D)

44.2 x 8.8 x 78.7cm(17.4 x 3.46 x 31인치)

스위칭 용량

QFX10002-36Q: 2.88Tbps/1Bpps
QFX10002-72Q: 5.76Tbps/2Bpps

QFX10002-60C: 12Tbps/4Bpps

포트 밀도(10/25/40/50/100/400GbE)

QFX10002-36Q/72Q: 144/288 x 10GbE
QFX10002-36Q/72Q: 36/72 x 40GbE
QFX10002-36Q/72Q: 12/24 x 100GbE

QFX10002-60C: 192 x 10GbE
QFX10002-60C: 60 x 40/100GbE

전력 소비

QFX10002-36Q: 800W(최대), 560W(일반)

QFX10002-72Q: 1425W(최대), 2000(일반)

QFX10002-60C: 2500W(최대), 2000W(일반

버퍼 용량

QFX10002-36Q: 12GB
QFX10002-72Q: 24GB

QFX10002-60C: 24GB

MAC 주소

QFX10002-36Q: 256,000
QFX10002-72Q: 512,000

QFX10002-60C: 1,000,000

IPv4 유니캐스트/멀티캐스트 경로

128,000

IPv6 유니캐스트/멀티캐스트 경로

128,000

VLAN 개수

4,000

ARP 항목

QFX10002-36Q: 192,000
QFX10002-72Q: 340,000

QFX10002-60C: 340,000

지연

2.5us(PFE 내부)
5.5us(PFE 내부)

오버레이 관리 및 프로토콜

QFX10002-36Q, QFX10002-72Q: Contrail Networking, VMware NSX, VXLAN L2 & L3 게이트웨이, VXLAN OVSDB, EVPN-VXLAN

QFX10002-60C: Contrail Networking, VMware NSX, VXLAN L2 및 L3 게이트웨이, VXLAN OVSDB, EVPN-VXLAN, EVPN 멀티호밍(Multihoming)