Privacyverklaring voor Californie

Uw privacyrechten in Californië

Als u een inwoner van Californië bent en u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw gegevens verwerken of als u uw privacyrechten in Californië wilt uitoefenen, inclusief de rechten die hieronder worden beschreven, kunt u contact met ons opnemen door hier een verzoek in te dienen, of te bellen met 1-888-914-9661, PIN 203149, of door te schrijven naar Juniper Networks, Inc., t.a.v.: Legal-Privacy, 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089 VS. Identificeer u als een inwoner van Californië en lever voldoende informatie, zodat we passende actie kunnen ondernemen, zoals uw naam, e-mailadres of overige vereiste informatie. Als u een account bij ons heeft, kan het zijn dat we u vragen om uw verzoek via uw account te versturen (voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat). Ten slotte, als we uw persoonlijke informatie verwerken als serviceprovider voor een klant of partner, dan kunnen we u vragen om rechtstreeks contact te maken met onze klant of partner, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

'Shine the Light'-wet

Inwoners van Californië kunnen vragen om bepaalde informatie over onze (eventuele) openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden voor rechtstreekse marketingdoeleinden, in overeenstemming met sectie 1798.83 van de California Civil Code (de Californische 'Shine the Light'-wet). Om dit verzoek te doen, identificeer u als een inwoner van Californië en lever voldoende informatie, zodat we passende actie kunnen ondernemen, zoals uw naam, e-mailadres of overige vereiste informatie.

California Consumer Privacy Act (CCPA) sectie 1798.83 van de
California Civil Code

In het algemeen verwerken wij gegevens als serviceprovider voor onze klanten en partners. Velen van hen zijn grote bedrijven die een rechtstreekse relatie hebben met individuen die gebruikmaken van Juniper-producten. Dit betekent dat, naast andere uitzonderingen onder de CCPA die misschien van toepassing zijn (waaronder voor werknemers, aannemers en zakelijke contacten), onze gegevensverwerking als serviceprovider niet de verkoop van persoonlijke gegevens van een klant mag omvatten.

Recht op toegang (CCPA)

Bepaalde consumenten in Californië hebben het recht op vrijgeving van informatie over onze verzameling, verkoop of vrijgeving voor een zakelijk doel van hun persoonlijke informatie, waaronder, voor zover toepasbaar, het volgende:

  • De categorieën van persoonlijke informatie die we van de consument hebben verzameld.
  • De categorieën van bronnen waar die persoonlijke informatie is verzameld.
  • De categorieën van derden met wie we die persoonlijke informatie hebben gedeeld.
  • Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen en verkopen van die persoonlijke informatie.
  • De categorieën van de persoonlijke informatie die we hebben verkocht of vrijgegeven voor een zakelijk doel, per categorie, voor iedere categorie van derden aan wie de persoonlijke informatie is verkocht of vrijgegeven, of een verklaring van ons waarin we aangeven dat we die persoonlijke informatie niet hebben verkocht of vrijgegeven voor een zakelijk doel.
  • De specifieke categorieën van persoonlijke informatie die we van de consument hebben verzameld.

Na ontvangst van een verifieerbaar verzoek zullen we desbetreffende openbaarmakingen doen voor zover wettelijk is vereist (of, als niet wettelijk vereist, naar eigen inzicht) en voor zover toegestaan door onze contracten, vertrouwensverplichtingen en toepasselijke wet- en regelgeving. We kunnen misschien niet alle gevraagde informatie verstrekken, zoals: (i) als de persoonlijke informatie is verzameld voor een eenmalige transactie en als deze informatie in de normale gang van zaken niet is bewaard; (ii) we zouden verplicht zijn om alle gegevens die, in de normale gang van zaken, niet werden onderhouden op een manier die als persoonlijke informatie zou worden beschouwd, opnieuw te identificeren of anderszins te koppelen; (iii) de consument heeft verschillende browsers, apparaten of identificerende informatie gebruikt en we hebben niet al deze informatie aan elkaar gekoppeld; of (iv) als de informatie is verzameld, verkocht of bekendgemaakt vóór 1 januari 2019 of twaalf (12) maanden voorafgaand aan de ontvangst van een dergelijk verifieerbaar verzoek van de consument, afhankelijk van wat later is. Als we meer dan twee openbaringsverzoeken ontvangen van een particuliere consument binnen een periode van twaalf (12) maanden, kunnen we weigeren te reageren op de extra verzoeken voor zover toegestaan door toepasselijke wetten of regelgevingen.

Recht op afmelding (CCPA)

Bepaalde consumenten in Californië kunnen ook het recht hebben om zich af te melden voor de verkoop van hun persoonlijke informatie door contact met ons op te nemen en de verifiërende informatie en andere details te leveren die we nodig hebben om het verzoek naar behoren af te handelen. We kunnen voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving en voorschriften, gegevens blijven verwerken: (1) die niet toebehoren aan een Californische consument, waaronder geaggregeerde informatie, gedeïdentificeerde informatie of publiekelijk beschikbare informatie; (2) waar zulke gegevensverwerking is toegestaan onder de CCPA, waaronder zonder beperkingen indien we handelen als een serviceprovider onder de CCPA, of waar gegevensverwerking op andere wijze is uitgezonderd; (3) waar zulke verwerking is vereist onder toepasselijke wetten of regelgevingen; (4) ter bescherming van onze wettelijke rechten; (5) om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen of andere toepasselijke wetten en regelgevingen, of (6); waar informatie niet valt onder CCPA of een andere CCPA-uitzondering van toepassing is. Vanwege technologische beperkingen kan het voorkomen dat we afmeldingsverzoeken niet kunnen herkennen als een klant onze websites of software, platforms of applicaties betreedt via een nieuwe browser, een nieuw apparaat of nieuwe of aangepaste persoonlijke informatie. Als u een Californische inwoner bent die van mening is dat Juniper uw persoonlijke informatie verkoopt en u zich wilt afmelden, neem danhier contact met ons op.

Recht op verwijdering (CCPA)

Bepaalde consumenten in Californië kunnen ook het recht hebben om verwijdering te verzoeken van hun persoonlijke informatie, door contact met ons op te nemen en de verifiërende informatie en andere details te leveren die we nodig hebben om het verzoek naar behoren af te handelen. We kunnen, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving, gegevens bewaren en blijven verwerken: (1) die geen persoonlijke informatie van een Californische consument vormen; (2) waar een dergelijke verwerking anderszins is toegestaan onder de CCPA, inclusief maar niet beperkt tot wanneer we optreden als een 'serviceprovider' onder de CCPA, of waar de gegevens of verwerking anderszins zijn vrijgesteld onder de CCPA; (3) waar een dergelijke verwerking vereist is onder de toepasselijke wet- of regelgeving; (4) om onze wettelijke rechten te beschermen; (5) om te voldoen aan onze contractuele vereisten of andere toepasselijke wet- of regelgeving, of (6) waar een andere CCPA-uitzondering van toepassing is.

Niet-discriminatie (CCPA)

Consumenten in Californië hebben het recht om geen discriminerende behandeling te ondergaan bij het uitoefenen van de privacyrechten zoals vastgelegd in de CCPA, behalve als de CCPA het toestaat. Als u gelooft dat u disciminerende behandeling hebt ondergaan bij uw beroep op de CCPA-privacyrechten, neem dan contact met ons op.

Gepubliceerd in juli 2021