Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

Navigation
Guide That Contains This Content
[+] Expand All
[-] Collapse All

  TX Matrix Plus SIB 故障排除

  问题

  下列报警和 LED 表示 SIB 存在问题:

  • 在控制面板上,TXP-F13 SIB 的红色 FAIL LED 亮起。
  • 发出报警(如表 1 所示)。
  • 命令输出显示 SIB 处于 Offline

  标记为 ”LCD Message” 的列中的文本出现在控制面板的显示屏中。 标记为 “CLI Message” 的列中的文本显示在以下命令的输出中: show chassis alarms 命令。

  表 1: TXP-F13 SIB 告警消息

  报警类型

  LCD 消息

  CLI 消息

  报警情况

  解决方案

  红色

  SIB sib-number Failure

  SIB sib-number Fault

  活动交换平面或 TXP-F2 SIB 上的 TXP-F13 SIB 发生故障。

  更换 TXP-F13 SIB 或 TXP-F2 SIB。

  SIB sib-number Removed

  SIB sib-number Absent

  活动交换平面或 TXP-F2 SIB 上的 TXP-F13 SIB 已卸下。

  在机箱中重新安装 TXP-F13 SIB 或 TXP-F2 SIB。

  SFC: SIB F13 sib-number VCSEL fault

  SFC: SIB F13 sib-number VCSEL fault

  垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 发生故障。

  更换 TXP-F13 SIB。

  黄色

  Spare SIB Failure

  Spare SIB Fault

  备份交换平面上的 TXP-F13 SIB 发生故障。

  更换 TXP-F13 SIB。

   

  Spare SIB Removed

  Spare SIB Absent

  备份交换平面上的 TXP-F13 SIB 已卸下。

  重新安装 TXP-F13 SIB。

   

  SIB sib-number config mismatch

  SIB sib-number config mismatch

  TXP F13 SIB 安装在不支持的插槽中。

  从不支持的插槽中卸下安装的 TXP F13 SIB,然后将其安装到支持的插槽中。

   

  Check SIB sib-number Fbr Bndls

  SIB sib-number Fbr Bndls

  光纤阵列电缆未连接或光纤阵列电缆未正确放置。

  确认光纤阵列电缆是否正确连接。

   

  Check SIB F13 sib-number VCSELs

  Check SIB F13 sib-number VCSELs

  TXP-F13 SIB 中的 VCSEL 的一个或多个通道中具有低偏置电流。

  要隔离问题:

  1. 查看系统日志消息,以获取在 LCC 中接收 TXP-T1600 SIB 时发生的 CRC 错误。
  2. 输入 show chassis fabric plane extensive 命令,以获取在 LCC 中接收 TXP-T1600 SIB 时发生的链路错误。
  3. 如果存在 CRC 错误或链路错误,请更换 TXP-F13 SIB。
   

  SFC: SIB F13 sib-number LOL

  SFC: SIB F13 sib-number LOL

  F13 SIB 中的 VCSEL 报告光纤信号丢失 (LOS)。

  清洁光纤电缆和光纤阵列端口。 确认光纤电缆是否正确连接。

   

  SFC: SIB F13 sib-number XC Links

  SFC: SIB F13 sib-number XC HSL Link Error

  TXP-F13 SIB 检测到 T1600 路由器线卡机箱 (LCC) 的光纤链路发生错误。

  1. 清洁 TXP-F13 SIB 和 TXP-T1600 SIB 上的光纤阵列电缆和端口。
  2. 确认光纤阵列电缆是否正确连接到 SIB。
  3. 让 TXP-F13 SIB 和 TXP-T1600 SIB 联机。
  4. 如果问题仍然存在,请井然有序地将各光纤阵列电缆、TXP-F13 SIB 和 TXP-T1600 SIB 更换为备用件以隔离问题。
  5. 如果您无法隔离问题,请联系 TAC。
   

  SFC: SIB F2 sib-number CLOS Links SIB F13 sib-number CLOS Links

  SFC: SIB F2 sib-number CLOS HSL Link Error SIB F13 sib-number CLOS HSL Link Error

  F2S SIB 和 F13 SIB 之间的链路发生错误。

  要隔离问题:

  1. 将 TXP-F2 SIB 更换为备用件。
  2. 如果问题仍然存在,请将 TXP-F13 SIB 更换为备用件。
  3. 如果您无法隔离问题,请联系 TAC。

  解决方案

  要排除 SIB 的故障:

  1. 检查控制面板上的 LED:
   • 控制面板上的 TXP-F13 SIB 的红色 FAIL LED 亮起—使用 CLI 检查 TXP-F13 SIB 的状态。 有关使用显示屏的信息,请参阅 TX Matrix Plus 控制面板说明
   • FAIL LED 稳定亮起—卸下并重新安装 TXP-F13 SIB 或 TXP-F2S SIB。 如果 FAIL LED 仍稳定亮起,即 SIB 没有正常运行。 请与您的客户支持代表联系。
  2. 确认 TXP-F13 SIB SIB F13、TXP-F2S SIB SIB F2S 和 TXP-T1600 SIB 是否联机,方法是输入 show chassis sibs 命令:
   user@host> show chassis sibs
   sfc0-re0:
   --------------------------------------------------------------------------
   Slot State       Type     Uptime
    0  Online       SIB F13    4 hours, 1 minute, 56 seconds
    1  Online       SIB F13    4 hours, 1 minute, 39 seconds
    2  Invalid     
    3  Online       SIB F13    4 hours, 1 minute, 56 seconds
    4  Online       SIB F13    4 hours, 1 minute, 39 seconds 
   5  Invalid     
    6  Online       SIB F13    4 hours, 1 minute, 56 seconds
    7  Online       SIB F13    4 hours, 1 minute, 39 seconds 
    8  Online       SIB F13    4 hours, 1 minute, 56 seconds
    9  Online       SIB F13    4 hours, 1 minute, 39 seconds
   10  Invalid     
   11  Spare       SIB F13
   12  Spare       SIB F13
   13  Invalid     
   14  Invalid     
   15  Invalid     
   0/0  Online       SIB F2S    4 hours, 2 minutes, 17 seconds
   0/2  Online       SIB F2S    4 hours, 2 minutes, 15 seconds
   0/4  Online       SIB F2S    4 hours, 2 minutes, 14 seconds
   0/6  Online       SIB F2S    4 hours, 2 minutes, 13 seconds
   1/0  Online       SIB F2S    4 hours, 2 minutes, 25 seconds
   1/2  Online       SIB F2S    4 hours, 2 minutes, 24 seconds
   1/4  Online       SIB F2S    4 hours, 2 minutes, 23 seconds
   1/6  Online       SIB F2S    4 hours, 2 minutes, 22 seconds
   2/0  Online       SIB F2S    4 hours, 2 minutes, 20 seconds
   2/2  Online       SIB F2S    4 hours, 2 minutes, 19 seconds
   2/4  Online       SIB F2S    4 hours, 2 minutes, 18 seconds
   2/6  Empty      
   3/0  Empty      
   3/2  Empty      
   3/4  Empty      
   3/6  Empty      
   4/0  Empty      
   4/2  Empty      
   4/4  Empty      
   4/6  Empty      
   
   lcc0-re0:
   --------------------------------------------------------------------------
   Slot State        Uptime
    0  Check       4 hours, 1 minute, 34 seconds
    1  Disconnected    4 hours, 2 minutes, 11 seconds
    2  Disconnected    4 hours, 2 minutes, 1 second
    3  Disconnected    4 hours, 1 minute, 52 seconds
    4  Disconnected    4 hours, 1 minute, 43 seconds
  3. 确保 TXP-F13 SIB 正确固定到背板。 确认每个弹出器手柄是否已顺时针方向旋转并紧密不漏。
  user@host> show chassis environment sib sfc 0
  sfc0-re0:
  --------------------------------------------------------------------------
  SIB F13 0 status:
   State           Online - Standby
   Temperature        53 degrees C / 127 degrees F      
   Temperature (B)      49 degrees C / 120 degrees F      
   Power           
    1.2 V_0          1198 mV
    1.2 V_1          1202 mV
    1.2 V_2          1202 mV
    1.2 V_3          1195 mV
    1.5 V_0          1495 mV
    1.5 V_1          1498 mV
    1.8 V           1804 mV
    2.5 V           2510 mV
    3.3 V           3300 mV
    9.0 V           9000 mV
    9.0 V bias          0 mV
   Power (B)         
    2.5 V           2497 mV
    3.3 V           3306 mV
    9.0 V           9048 mV
  SIB F13 1 status:
   State           Online - Standby
   Temperature        46 degrees C / 114 degrees F      
   Temperature (B)      41 degrees C / 105 degrees F      
   Power           
    1.2 V_0          1195 mV
    1.2 V_1          1198 mV
    1.2 V_2          1198 mV
    1.2 V_3          1189 mV
    1.5 V_0          1498 mV
    1.5 V_1          1492 mV
    1.8 V           1804 mV
    2.5 V           2500 mV
    3.3 V           3292 mV
    9.0 V           8883 mV
    9.0 V bias          0 mV
   Power (B)         
    2.5 V           2494 mV
    3.3 V           3292 mV
    9.0 V           8928 mV
  SIB F13 3 status:
   State           Online
   Temperature        49 degrees C / 120 degrees F      
   Temperature (B)      42 degrees C / 107 degrees F      
   Power           
    1.2 V_0          1208 mV
    1.2 V_1          1208 mV
    1.2 V_2          1202 mV
    1.2 V_3          1208 mV
    1.5 V_0          1504 mV
    1.5 V_1          1504 mV
    1.8 V           1820 mV
    2.5 V           2513 mV
    3.3 V           3318 mV
    9.0 V           9018 mV
    9.0 V bias          0 mV
   Power (B)         
    2.5 V           2510 mV
    3.3 V           3332 mV
    9.0 V           9084 mV
  SIB F13 4 status:
   State           Online
   Temperature        42 degrees C / 107 degrees F      
   Temperature (B)      39 degrees C / 102 degrees F      
   Power           
    1.2 V_0          1202 mV
    1.2 V_1          1202 mV
    1.2 V_2          1198 mV
    1.2 V_3          1195 mV
    1.5 V_0          1498 mV
    1.5 V_1          1504 mV
    1.8 V           1801 mV
    2.5 V           2494 mV
    3.3 V           3292 mV
    9.0 V           8961 mV
    9.0 V bias          0 mV
   Power (B)         
    2.5 V           2507 mV
    3.3 V           3306 mV
    9.0 V           8952 mV
  SIB F13 6 status:
   State           Online
   Temperature        49 degrees C / 120 degrees F      
   Temperature (B)      46 degrees C / 114 degrees F      
   Power           
    1.2 V_0          1211 mV
    1.2 V_1          1202 mV
    1.2 V_2          1208 mV
    1.2 V_3          1208 mV
    1.5 V_0          1508 mV
    1.5 V_1          1511 mV
    1.8 V           1811 mV
    2.5 V           2516 mV
    3.3 V           3318 mV
    9.0 V           9009 mV
    9.0 V bias          0 mV
   Power (B)         
    2.5 V           2523 mV
    3.3 V           3338 mV
    9.0 V           9024 mV
  SIB F13 7 status:
   State           Online
   Temperature        48 degrees C / 118 degrees F      
   Temperature (B)      48 degrees C / 118 degrees F      
   Power           
    1.2 V_0          1208 mV
    1.2 V_1          1205 mV
    1.2 V_2          1211 mV
    1.2 V_3          1202 mV
    1.5 V_0          1508 mV
    1.5 V_1          1511 mV
    1.8 V           1817 mV
    2.5 V           2516 mV
    3.3 V           3306 mV
    9.0 V           9000 mV
    9.0 V bias          0 mV
   Power (B)         
    2.5 V           2516 mV
    3.3 V           3338 mV
    9.0 V           9006 mV
  SIB F13 8 status:
   State           Online
   Temperature        51 degrees C / 123 degrees F      
   Temperature (B)      47 degrees C / 116 degrees F      
   Power           
    1.2 V_0          1205 mV
    1.2 V_1          1211 mV
    1.2 V_2          1202 mV
    1.2 V_3          1211 mV
    1.5 V_0          1508 mV
    1.5 V_1          1504 mV
    1.8 V           1801 mV
    2.5 V           2520 mV
    3.3 V           3324 mV
    9.0 V           9027 mV
    9.0 V bias          0 mV
   Power (B)         
    2.5 V           2516 mV
    3.3 V           3332 mV
    9.0 V           8952 mV
  SIB F13 9 status:
   State           Online
   Temperature        43 degrees C / 109 degrees F      
   Temperature (B)      40 degrees C / 104 degrees F      
   Power           
    1.2 V_0          1192 mV
    1.2 V_1          1195 mV
    1.2 V_2          1192 mV
    1.2 V_3          1192 mV
    1.5 V_0          1495 mV
    1.5 V_1          1495 mV
    1.8 V           1791 mV
    2.5 V           2487 mV
    3.3 V           3274 mV
    9.0 V           8874 mV
    9.0 V bias          0 mV
   Power (B)         
    2.5 V           2497 mV
    3.3 V           3292 mV
    9.0 V           9006 mV
  SIB F13 11 status:
   State           Online
   Temperature        48 degrees C / 118 degrees F      
   Temperature (B)      40 degrees C / 104 degrees F      
   Power           
    1.2 V_0          1198 mV
    1.2 V_1          1198 mV
    1.2 V_2          1202 mV
    1.2 V_3          1198 mV
    1.5 V_0          1495 mV
    1.5 V_1          1498 mV
    1.8 V           1804 mV
    2.5 V           2500 mV
    3.3 V           3286 mV
    9.0 V           8979 mV
    9.0 V bias          0 mV
   Power (B)         
    2.5 V           2252 mV
    3.3 V           5000 mV
    9.0 V           9936 mV
  SIB F13 12 status:
   State           Online
   Temperature        41 degrees C / 105 degrees F      
   Temperature (B)      38 degrees C / 100 degrees F      
   Power           
    1.2 V_0          1198 mV
    1.2 V_1          1198 mV
    1.2 V_2          1205 mV
    1.2 V_3          1205 mV
    1.5 V_0          1504 mV
    1.5 V_1          1498 mV
    1.8 V           1801 mV
    2.5 V           2500 mV
    3.3 V           3312 mV
    9.0 V           9057 mV
    9.0 V bias          0 mV
   Power (B)         
    2.5 V           2513 mV
    3.3 V           3306 mV
    9.0 V           8952 mV
  SIB F2S 0/0 status:
   State           Online - Standby
   Temperature        37 degrees C / 98 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1198 mV
    1.2 V_ASF_B        1192 mV
    1.2 V_ASF_D        1195 mV
    1.5 V           1498 mV
    1.8 V           1811 mV
    3.3 V           3300 mV
    3.3 V bias        3300 mV
    3.3 V ASF         3300 mV
    9.0 V           8250 mV
  SIB F2S 0/2 status:
   State           Online - Standby
   Temperature        37 degrees C / 98 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1195 mV
    1.2 V_ASF_B        1195 mV
    1.2 V_ASF_D        1198 mV
    1.5 V           1498 mV
    1.8 V           1807 mV
    3.3 V           3300 mV
    3.3 V bias        3300 mV
    3.3 V ASF         3300 mV
    9.0 V           8250 mV
  SIB F2S 0/4 status:
   State           Online - Standby
   Temperature        37 degrees C / 98 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1195 mV
    1.2 V_ASF_B        1195 mV
    1.2 V_ASF_D        1198 mV
    1.5 V           1498 mV
    1.8 V           1804 mV
    3.3 V           3300 mV
    3.3 V bias        3300 mV
    3.3 V ASF         3286 mV
    9.0 V           8250 mV
  SIB F2S 0/6 status:
   State           Online - Standby
   Temperature        37 degrees C / 98 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1195 mV
    1.2 V_ASF_B        1192 mV
    1.2 V_ASF_D        1198 mV
    1.5 V           1498 mV
    1.8 V           1807 mV
    3.3 V           3300 mV
    3.3 V bias        3306 mV
    3.3 V ASF         3292 mV
    9.0 V           8250 mV
  SIB F2S 1/0 status:
   State           Online
   Temperature        37 degrees C / 98 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1202 mV
    1.2 V_ASF_B        1195 mV
    1.2 V_ASF_D        1195 mV
    1.5 V           1495 mV
    1.8 V           1807 mV
    3.3 V           3300 mV
    3.3 V bias        3300 mV
    3.3 V ASF         3300 mV
    9.0 V           8250 mV
  SIB F2S 1/2 status:
   State           Online
   Temperature        36 degrees C / 96 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1205 mV
    1.2 V_ASF_B        1202 mV
    1.2 V_ASF_D        1205 mV
    1.5 V           1501 mV
    1.8 V           1820 mV
    3.3 V           3300 mV
    3.3 V bias        3300 mV
    3.3 V ASF         3306 mV
    9.0 V           8250 mV
  SIB F2S 1/4 status:
   State           Online
   Temperature        36 degrees C / 96 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1198 mV
    1.2 V_ASF_B        1198 mV
    1.2 V_ASF_D        1202 mV
    1.5 V           1498 mV
    1.8 V           1811 mV
    3.3 V           3300 mV
    3.3 V bias        3306 mV
    3.3 V ASF         3280 mV
    9.0 V           8250 mV
  SIB F2S 1/6 status:
   State           Online
   Temperature        36 degrees C / 96 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1195 mV
    1.2 V_ASF_B        1192 mV
    1.2 V_ASF_D        1195 mV
    1.5 V           1492 mV
    1.8 V           1798 mV
    3.3 V           3300 mV
    3.3 V bias        3300 mV
    3.3 V ASF         3280 mV
    9.0 V           8250 mV
  SIB F2S 2/0 status:
   State           Online
   Temperature        35 degrees C / 95 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1198 mV
    1.2 V_ASF_B        1195 mV
    1.2 V_ASF_D        1202 mV
    1.5 V           1498 mV
    1.8 V           1807 mV
    3.3 V           3300 mV
    3.3 V bias        3300 mV
    3.3 V ASF         3286 mV
    9.0 V           8250 mV
  SIB F2S 2/2 status:
   State           Online
   Temperature        35 degrees C / 95 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1198 mV
    1.2 V_ASF_B        1195 mV
    1.2 V_ASF_D        1202 mV
    1.5 V           1501 mV
    1.8 V           1817 mV
    3.3 V           3300 mV
    3.3 V bias        3300 mV
    3.3 V ASF         3300 mV
    9.0 V           8250 mV
  SIB F2S 2/4 status:
   State           Online
   Temperature        35 degrees C / 95 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1198 mV
    1.2 V_ASF_B        1195 mV
    1.2 V_ASF_D        1198 mV
    1.5 V           1492 mV
    1.8 V           1814 mV
    3.3 V           3300 mV
    3.3 V bias        3300 mV
    3.3 V ASF         3274 mV
    9.0 V           8250 mV
  SIB F2S 2/6 status:
   State           Online
   Temperature        35 degrees C / 95 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1202 mV
    1.2 V_ASF_B        1195 mV
    1.2 V_ASF_D        1202 mV
    1.5 V           1501 mV
    1.8 V           1814 mV
    3.3 V           3300 mV
    3.3 V bias        3300 mV
    3.3 V ASF         3312 mV
    9.0 V           8250 mV
  SIB F2S 3/0 status:
   State           Online
   Temperature        34 degrees C / 93 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1198 mV
    1.2 V_ASF_B        1195 mV
    1.2 V_ASF_D        1198 mV
    1.5 V           1498 mV
    1.8 V           1804 mV
    3.3 V           3292 mV
    3.3 V bias        3292 mV
    3.3 V ASF         3300 mV
    9.0 V           8230 mV
  SIB F2S 3/2 status:
   State           Online
   Temperature        34 degrees C / 93 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1198 mV
    1.2 V_ASF_B        1198 mV
    1.2 V_ASF_D        1198 mV
    1.5 V           1498 mV
    1.8 V           1820 mV
    3.3 V           3292 mV
    3.3 V bias        3292 mV
    3.3 V ASF         3286 mV
    9.0 V           8230 mV
  SIB F2S 3/4 status:
   State           Online
   Temperature        34 degrees C / 93 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1198 mV
    1.2 V_ASF_B        1198 mV
    1.2 V_ASF_D        1198 mV
    1.5 V           1504 mV
    1.8 V           1814 mV
    3.3 V           3292 mV
    3.3 V bias        3292 mV
    3.3 V ASF         3312 mV
    9.0 V           8230 mV
  SIB F2S 3/6 status:
   State           Online
   Temperature        34 degrees C / 93 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1198 mV
    1.2 V_ASF_B        1195 mV
    1.2 V_ASF_D        1195 mV
    1.5 V           1492 mV
    1.8 V           1804 mV
    3.3 V           3300 mV
    3.3 V bias        3300 mV
    3.3 V ASF         3286 mV
    9.0 V           8250 mV
  SIB F2S 4/0 status:
   State           Online
   Temperature        33 degrees C / 91 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1202 mV
    1.2 V_ASF_B        1198 mV
    1.2 V_ASF_D        1198 mV
    1.5 V           1498 mV
    1.8 V           1814 mV
    3.3 V           3300 mV
    3.3 V bias        3300 mV
    3.3 V ASF         3312 mV
    9.0 V           8250 mV
  SIB F2S 4/2 status:
   State           Online
   Temperature        33 degrees C / 91 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1205 mV
    1.2 V_ASF_B        1198 mV
    1.2 V_ASF_D        1202 mV
    1.5 V           1504 mV
    1.8 V           1811 mV
    3.3 V           3300 mV
    3.3 V bias        3300 mV
    3.3 V ASF         3312 mV
    9.0 V           8250 mV
  SIB F2S 4/4 status:
   State           Online
   Temperature        33 degrees C / 91 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1205 mV
    1.2 V_ASF_B        1202 mV
    1.2 V_ASF_D        1202 mV
    1.5 V           1511 mV
    1.8 V           1820 mV
    3.3 V           3306 mV
    3.3 V bias        3306 mV
    3.3 V ASF         3318 mV
    9.0 V           8265 mV
  SIB F2S 4/6 status:
   State           Online
   Temperature        33 degrees C / 91 degrees F       
   Power           
    1.2 V_1           0 mV
    1.2 V_ASF         1195 mV
    1.2 V_ASF_B        1195 mV
    1.2 V_ASF_D        1198 mV
    1.5 V           1495 mV
    1.8 V           1811 mV
    3.3 V           3300 mV
    3.3 V bias        3300 mV
    3.3 V ASF         3274 mV
    9.0 V           8250 mV

  Published: 2014-05-09