Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

Säkerhetsinformation

Definitioner av säkerhetsvarningsnivåer

I dokumentationen används följande säkerhetsvarningsnivåer (det finns två varningsformat):

OBS!:

Informationen kan vara användbar i en viss situation, eller så är informationen lätt att överse om den inte uppmärksammats med OBS!.

FÖRSIKTIGHET:

Du måste följa de angivna riktlinjerna för att förhindra mindre personskador eller obehag för dig eller allvarliga skador på enheten.

Laserstrålning:

Den här symbolen uppmärksammar dig på risk för personskada från en laser.

VARNING!:

Den här symbolen signalerar fara. Du är i en situation som kan orsaka kroppsskador. Innan du arbetar med någon utrustning ska du vara medveten om riskerna med elektriska kretsar och vara bekant med standardpraxis för att förhindra olyckor.

 • Utför inga åtgärder som kan utgöra en potentiell risk för människor eller göra utrustningen osäker.

 • Installera eller hantera aldrig kablar under åskväder.

 • Använd enheten endast när den är korrekt jordad.

 • Följ instruktionerna i den här handboken för att jorda enheten korrekt.

 • Byt endast ut säkringar mot säkringar av samma typ och med samma klassificering.

Varning gällande installationsinstruktioner

VARNING!:

Läs de detaljerade installationsinstruktionerna innan du ansluter enheten till en strömkälla.

Allmänna säkerhetsriktlinjer och varningar

Följande riktlinjer är till för att skydda dig och enheten från skada. Listan över riktlinjer kanske inte innehåller alla potentiellt farliga situationer i din arbetsmiljö, så du måste alltid vara alert och använda ditt goda omdöme.

 • Utför endast de procedurer som uttryckligen beskrivs i enhetens utrustningsdokumentation. Se till att endast behörig servicepersonal utför systemunderhåll.

 • Håll området runt enheten fritt från damm före, under och efter installationen.

 • Håll verktyg borta från områden där personer kan snubbla över dem.

 • Använda inte löst sittande kläder eller smycken, såsom ringar, armband eller halskedjor, då de kan fastna i enheten.

 • Används skyddsglasögon om du arbetar under förhållanden som kan vara skadliga för ögonen.

 • Försök aldrig lyfta ett föremål som är för tungt för en person att hantera.

 • Installera aldrig eluttag i våta utrymmen såvida inte uttagen är särskilt utformade för våta miljöer.

 • Använd enheten endast när den är korrekt jordad och följ anvisningarna i våra detaljerade installationsinstruktioner för korrekt jordning av enheten.

 • Du får inte öppna eller ta bort kåpor eller plåtar såvida inte instruktionerna i utrustningsdokumentationen säger det. Det kan leda till kraftfulla elstötar.

 • Du får inte trycka föremål genom någon öppning på chassit. Det kan leda till elstötar eller eldsvåda.

 • Undvik att spilla vätska på chassit eller enhetskomponenter. Det kan leda till elstötar eller skador på enheten.

 • Undvik att vidröra oisolerade elledningar och kontakter som inte har kopplats bort från strömkällan. Det kan leda till elstötar.

 • Vissa delar av chassit, inklusive nätaggregatets ytor, nätaggregatets handtag, linjekretskortets handtag och fläktlådans handtag kan bli varma. Följande etikett innehåller varningen om heta ytor på chassit:

 • Se alltid till att alla moduler, nätaggregat och paneler är helt insatta och att monteringsskruvarna är ordentligt ådragna.

 • Jordningssystem med ett/två hål är att föredra för växelström och likström. Växelström kan även använda jordstiftet i strömsladden, och likström kan använda PSU-kabelskon eller strömsladdsjorden om sådan finns.

 • Användare ska inte försöka göra jordanslutningar på egen hand, utan ska kontakta lämplig myndighet eller en elektriker.

 • Användare ska för sin egen säkerhets skull säkerställa att de elektriska jordanslutningarna för strömförsörjning, telefonledningar och interna vattenledningssystem i metall är anslutna, i förekommande fall. Denna försiktighetsåtgärd kan vara extra viktig på landsbygden.

 • Innan du tar bort eller installerar komponenter i vår enhet ska du ansluta ett ESD-armband (för elektrostatisk urladdning) till en ESD-punkt och linda den andra änden av armbandet runt handleden. Om man inte använder ett ESD-armband kan det leda till skador på enheten.

 • Installera enheten enligt följande lokala, nationella och internationella elstandarder:

  • USA – National Fire Protection Association (NFPA 70), United States National Electrical Code.

  • Övriga länder – International Electromechanical Commission (IEC) 60364, del 1 till del 7.

  • Kanada – Canadian Electrical Code, del 1, CSA C22.1.

 • Utvärderad enligt TN-kraftsystemet.

 • Lämpar sig för installation i it-rum enligt artikel 645 i National Electrical Code och NFPA 75.

 • Lokalisera nödavstängningsbrytaren för rummet som du arbetar i, så att du snabbt kan slå av strömmen om en olycka inträffar.

 • Se till att jordningsytorna är rengjorda och att de har en polerade yta innan jordanslutningar görs.

 • Arbeta inte ensam om potentiellt farliga förhållanden förekommer någonstans inom ditt arbetsområde.

 • Anta aldrig att strömmen är avstängd från en krets. Kontrollera alltid kretsen innan du börjar arbeta.

 • Leta noggrant efter eventuella faror inom ditt arbetsområde, till exempel fuktiga golv, ojordade skarvsladdar och skyddsjord som saknas.

 • Använd enheten inom de nominella värdena och enligt användarinstruktionerna.

 • För att säkerställa att enheten och eventuell kringutrustning fungerar på ett säkert och korrekt sätt ska du använda kablar och kontakter som specificerats för ansluten kringutrustning, och se till att de är i gott skick.

 • Installera aldrig utrustning som verkar vara skadad.

 • Innan du arbetar på utrustning som är ansluten till elledningar ska du ta av dig alla smycken, inklusive ringar, halsband och klockor. Metallföremål värms upp när de ansluts till ström och jord och kan orsaka allvarliga brännskador eller smälta fast på kontakterna.

 • Växelströmsdrivna enheter levereras med en strömsladd med tre ledningar och en jordad kontakt som passar i jordade eluttag. Den här säkerhetsfunktionen får inte kringgås. Utrustningsjord måste uppfylla lokala och nationella elstandarder.

 • Du måste ha en extern certifierad kretsbrytare (2-polig kretsbrytare eller 4-polig kretsbrytare beroende på vilken enhet du har) med en minsta nominell strömstyrka på 13 A/16 A/20 A i byggnadsinstallationen.

 • Strömsladden fungerar som huvudfrånkopplingsenhet för den växelströmsdrivna enheten. Eluttaget måste sitta nära den växelströmsdrivna enheten och vara lätt att komma åt.

 • Innan du arbetar på enheten eller nära nätaggregaten ska du koppla ur alla strömsladdar från enheten. Alla anslutningar måste tas bort helt för att bryta strömmen till enheten.

Förebygga skador orsakade av elektrostatisk urladdning

Enhetskomponenter som levereras i antistatiska påsar är känsliga för skador orsakade av statisk elektricitet. Vissa komponenter kan påverkas av spänningar så låga som 30 V. Du kan lätt skapa skadliga statiska spänningar när du hanterar förpackningsmaterial av plast eller skum eller om du flyttar komponenter över plast eller mattor. Följ nedanstående riktlinjer för att minimera risken för skador orsakade av elektrostatiska urladdningar (ESD) som kan orsaka intermittenta eller fullständiga komponentfel:

 • Använd alltid ett ESD-armband när du hanterar komponenter som kan utsättas för ESD-skador och se till att det har direktkontakt med huden.

 • Om inget jordningsband finns att tillgå håller du komponenten i den antistatiska påsen (se Bild 1) med ena handen och vidrör enhetens blottade metall med den andra handen omedelbart innan du sätter in komponenten i enheten.

  VARNING!:

  Av säkerhetsskäl ska du regelbundet kontrollera motståndsvärdet för det jordade ESD-armbandet. Mätningen måste vara inom intervallet 1–10 Mohm.

 • När du hanterar en komponent som kan utsättas för ESD-skada och som tas bort från enheten ska du se till att utrustningsänden på ESD-armbandet sitter fast i ESD-punkten på chassit.

 • Om inget jordningsband finns att tillgå ska du röra vid enhetens blottade metall för att jorda dig själv innan du hanterar komponenten.

 • Undvik kontakt mellan komponenten som kan utsättas för ESD-skada och dina kläder. ESD-spänningar som avges från kläder kan skada komponenter.

 • När du tar bort eller installerar en komponent som kan utsättas för ESD-skada ska du alltid placera den med komponentsidan uppåt på en antistatisk yta, i ett antistatiskt kortställ eller i en antistatisk påse (se Bild 1). Om du returnerar en komponent ska du placera den i en antistatisk påse innan du förpackar den.

  Bild 1: Placera en komponent i en antistatisk påse Placera en komponent i en antistatisk påse
  FÖRSIKTIGHET:

  ANSI/TIA/EIA-568-kablar som kategori 5e och kategori 6 kan bli elektrostatiskt laddade. För att avleda denna laddning ska kablarna alltid jordas till en lämplig och säker jordning innan de ansluts till systemet.

Riktlinjer för elledningar på anläggningen

Tabell 1 beskriver de faktorer du måste ta hänsyn till när du planerar för elledningar på anläggningen.

VARNING!:

Du måste tillhandahålla en ordentligt jordad och skärmad miljö och använda elektriska överspänningsskyddsenheter.

Tabell 1: Riktlinjer för elledningar på anläggningen
Faktor för ledningar på anläggningen Riktlinjer

Signalbegränsningar

Om något av följande problem uppstår på anläggningen ska du rådfråga experter på skydd och skärmning av elektrisk överspänning:

 • Felaktigt installerade ledningar orsakar radiofrekvensstörningar (RFI).

 • Felaktigt installerade ledningar orsakar radiofrekvensstörningar (RFI).

 • Elektromagnetiska pulser (EMP) orsakade av blixtnedslag skadar oskärmade ledare och elektroniska enheter.

Radiofrekvensstörningar

Gör följande för att minska eller eliminera RFI från anläggningens ledningar:

 • Använd en partvinnad kabel med god fördelning av jordledare.

 • Om du måste överskrida de rekommenderade avstånden ska du använda en partvinnad kabel av hög kvalitet med en jordledare för varje datasignal när så är tillämpligt.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Om anläggningen är mottaglig för problem med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), i synnerhet om de orsakas av blixtnedslag eller radiosändare, bör du rådfråga en expert.

Några av problemen som orsakas av kraftiga källor till elektromagnetisk störning (EMI) är:

 • Förstörelse av signaldrivare och -mottagare i enheten.

 • Förstörelse av signaldrivare och -mottagare i enheten.

Varning om energi i mittplan

VARNING!:

Höga nivåer av elektrisk energi distribueras över mittplanet. Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med mittplanets kontakter eller någon komponent som är ansluten till mittplanet med metallföremål när du utför service på komponenter.

Riktlinjer för elsäkerhet för växelström

Följande riktlinjer för elsäkerhet gäller för växelströmsdrivna enheter:

FÖRSIKTIGHET:

DENNA ENHET HAR MER ÄN EN NÄTSLADD. KOPPLA BORT ALLA NÄTSLADDAR FÖRE SERVICE FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR.

För att förhindra elektriska stötar från enheter med fler än en nätsladd måste du se till att alla strömanslutningar är helt urkopplade så att strömmen till enheten är helt bortkopplad. Bryt strömmen genom att koppla ur alla nätsladdar (en för varje strömkälla).

Riktlinjer för elsäkerhet för likström

 • En likströmsdriven enhet är utrustad med en likströmsplint som är klassad för effektkraven för en maximalt konfigurerad enhet.

 • På permanent ansluten utrustning ska en lättillgänglig frånkopplingsenhet integreras utanför utrustningen.

 • På inkopplingsbar utrustning ska uttaget installeras nära utrustningen och vara lätt att komma åt.

 • Se till att du ansluter jordkabeln eller ledningen till en fast jordning på centralkontoret.

 • En ring med sluten slinga rekommenderas för att bryta jordledaren vid jordbulten.

 • Dra två ledningar från strömbrytarboxen till en källa på 48 VDC.

 • En likströmsdriven enhet som är utrustad med en likströmsplint är endast avsedd för installation på en plats med begränsad åtkomst. I USA är ett område med begränsad åtkomst ett i enlighet med artiklarna 110-16, 110-17 och 110-18 i National Electrical Code ANSI/NFPA 70.

  OBS!:

  Primärt överströmsskydd tillhandahålls av byggnadens huvudströmbrytare. Denna brytare måste skydda mot överström, kortslutning och jordningsfel i enlighet med NEC ANSI/NFPA 70.

 • Kontrollera att polariteten för likströmsingångsledningarna är korrekt. Under vissa förhållanden kan anslutningar med omvänd polaritet lösa ut huvudströmbrytaren eller skada utrustningen.

 • Den markerade inspänningen på -48 VDC för en likströmsdriven enhet är den nominella spänningen för batterikretsen och eventuella högre spänningar får endast vara kopplade till flytspänningar för laddningsfunktionen.

 • Eftersom enheten är ett positivt jordsystem måste du ansluta den positiva ledningen till terminalen märkt RTN, den negativa ledningen till terminalen märkt -48 VDC och jordningen till enhetens jordningspunkter.

Elsäkerhetsvarningar för likström

När du arbetar med likströmsutrustning måste du vara uppmärksam på följande varningar:

Varning om kopparledare för likström

VARNING!:

Använd endast kopparledare.

Varning om frånkoppling av likström

VARNING!:

Se till att strömmen är bortkopplad från likströmskretsen innan några åtgärder utförs på strömförsörjningen. Kontrollera att all ström är bruten genom att leta reda på strömbrytaren på panelen för likströmskretsen, ställa strömbrytaren i avstängt läge och tejpa strömbrytarens handtag i avstängt läge, och följ rutinen LOTO (Lock Out/Tag Out), det vill säga spärra och märk.

Varning om ledningsterminering för likström

VARNING!:

Använd godkänd ledningsterminering när tvinnad ledning krävs, t.ex. sluten slinga eller av spadtyp med uppåtvänd kabelsko. Storleken på dessa kontakter måste vara anpassad till ledningarna och måste kunna hålla både isoleringen och ledaren fastklämda.

Varning om ledningssekvens för likström

VARNING!:

Anslut likströmsförsörjningen med lämpliga kabelskor. Vid anslutning av ström är rätt ledningssekvens jord till jord, +RTN till +RTN och sedan -48 V till -48 V. När strömmen kopplas bort är rätt ledningssekvens -48 V till -48 V, +RTN till +RTN och sedan jord till jord. Observera att jordledningen alltid måste anslutas först och kopplas bort sist.

Varning om frånkoppling av flera strömkällor

VARNING!:

Nätverksenheten har mer än en strömförsörjningsanslutning. Alla anslutningar måste kopplas ur helt för att strömmen till enheten ska brytas helt.

Krav på strömjordning och varning

En isolerad jordledare som är identisk i storlek med den jordade och ojordade grenkretsen eller ledarna för likströmsmatning men som kan identifieras med gröna och gula ränder installeras som en del av grenkretsen eller likströmskällan som försörjer enheten med ström. Jordledaren är ett separat härlett system vid matningstransformatorn eller motorgeneratorsatsen eller likströmskällan.

VARNING!:

När du installerar enheten måste jordanslutningen alltid göras först och kopplas bort sist.

TN-strömvarning

VARNING!:

Enheten är utformad för att fungera med ett TN-elsystem.

Åtgärd som ska vidtas efter en elolycka

Vidta följande åtgärder i denna ordning om en elolycka leder till en skada:

 1. Var försiktig. Var medveten om potentiellt farliga förhållanden som kan orsaka ytterligare skada.

 2. Koppla bort strömmen från enheten.

 3. Om möjligt, be en annan person att skaffa medicinsk hjälp. Bedöm annars den drabbade personens tillstånd och ring sedan efter hjälp.

Varning gällande behörig personal

VARNING!:

Endast utbildad och behörig personal får installera eller byta ut enheten.

Varningsmeddelande för Norge och Sverige

VARNING!:

Utrustningen måste vara ansluten till ett jordat eluttag.

Riktlinjer för lyft av chassi och komponenter

Innan du flyttar enheten till en anläggning ska du säkerställa att anläggningen uppfyller kraven gällande ström, miljö och utrymme.

Innan du lyfter eller flyttar enheten ska du koppla bort alla externa kablar och ledningar.

När man lyfter tunga föremål ska man se till att man lyfter med benen och inte med ryggen. Böj på knäna och håll ryggen relativt rak. Undvika att vrida kroppen när du lyfter. Balansera tyngden jämnt och se till att du har bra fotfäste.

Följ dessa riktlinjer för att lyfta enheter och komponenter:

 • Upp till 18 kg: En person.

 • 18 kg till 32 kg: Två eller flera personer.

 • 32 kg till 55 kg: Tre eller flera personer.

 • Över 55 kg: Materialhanteringssystem (såsom hävarmar, slingor, lyftanordningar och så vidare) måste användas. När detta inte är praktiskt måste specialutbildade personer eller specialsystem användas (riggar eller flyttkarlar).

Varning gällande begränsad åtkomst

VARNING!:

Den här enheten är avsedd för installation i utrymme med begränsad åtkomst. Ett utrymme med begränsad åtkomst är ett utrymme som endast servicepersonal har åtkomst till genom användning av ett särskilt verktyg, lås och nyckel, eller andra säkerhetsmetoder, och som kontrolleras av myndigheten som ansvarar för platsen.

Rampvarning

VARNING!:

När du installerar enheten ska du inte använda en ramp med en lutning på mer än tio grader.

Varningar gällande montering i rack och skåp

Se till att racket eller skåpet i vilket enheten installeras är plant och har tillräckligt stöd. Ojämn mekanisk last kan leda till farliga situationer. För att förhindra kroppsskador vid montering eller underhåll av enheten i ett rack ska följande försiktighetsåtgärder vidtas för att säkerställa att systemet förblir stabilt.

Följ dessa instruktioner för att skydda dig:

 • Enheten måste installeras i ett rack som sitter fast i byggnadskonstruktionen.

 • Enheten ska monteras längst ned i racket om den är den enda enheten i racket.

 • Vid montering av enheten i ett delvis fyllt rack ska du fylla racket nedifrån och upp med den tyngsta komponenten längst ned i racket.

 • Om racket levereras med stabilisatorer ska du installera stabilisatorerna innan du monterar eller utför underhåll av enheten i racket.

Varning gällande jordad utrustning

VARNING!:

Enheten måste alltid vara ordentligt jordad.

Varning gällande strålning från öppna portöppningar

VARNING!:

Eftersom osynlig strålning kan avges från portöppningen när ingen fiberkabel är ansluten ska man undvika exponering för strålning och inte stirra rakt in i öppningarna.

Ej anslutna optiska kontakter kan avge osynlig laserstrålning. Linsen i det mänskliga ögat fokuserar all laserstyrka på näthinnan, därför kan man skada ögat permanent om man fokuserar blicken direkt på laserkällan – även om det är en laser med låg styrka.

Allmänna säkerhetsriktlinjer för laser

Vid arbete runt portar som innehåller optiska sändtagare ska man observera följande säkerhetsriktlinjer för att förhindra ögonskador:

 • Titta inte in i ej anslutna portar eller på fiber som är ansluten till okända källor.

 • Undersök inte ej anslutna optiska portar med optiska instrument.

 • Undvik direkt exponering för strålen.

Riktlinjer och varningar för laser- och LED-säkerhet

Juniper Networks-enheter är utrustade med lasersändare som anses vara laserprodukter i klass 1 eller klass 1M av U.S. Food and Drug Administration och bedöms som en laserprodukt i klass 1 enligt kraven i EN 60825-1 och EN 60825-2.

Följ nedanstående riktlinjer och varningar:

Varning om laserprodukt i klass 1M

VARNING!:

Laserprodukt i klass 1M.

Varning om laserstrålning i klass 1M

VARNING!:

Laserstrålning i klass 1M om öppen. Titta inte direkt med optiska instrument.

Varning om laserprodukt i klass 1

VARNING!:

Laserprodukt i klass 1.

Varning om LED-produkt i klass 1

VARNING!:

LED-produkt i klass 1.

Varning om laserstrålning

VARNING!:

Stirra inte in i laserstrålen och titta inte direkt in i den med optiska instrument.

Varning om okontakterad fiberoptisk kabel

VARNING!:

Osynlig laserstrålning kan avges från den okontakterade kontakten på den fiberoptiska kabeln. För att undvika ögonskador ska du inte titta på fiberoptiken med en förstorande optisk enhet, t.ex. en lupp, inom 100 mm.

Riktlinjer och varningar för underhålls- och driftsäkerhet

Följ nedanstående riktlinjer och varningar när du utför underhåll på enheter:

Varning om batterihantering

VARNING!:

Om ett batteri byts på ett felaktigt sätt kan det leda till en explosion. Byt endast ut ett batteri mot ett av samma eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren. Kassera använda batterier enligt tillverkarens instruktioner.

Varning om borttagning av smycken

VARNING!:

Innan du arbetar på utrustning som är ansluten till elledningar ska du ta av dig smycken som ringar, halsband och klockor. Metallföremål värms upp när de ansluts till ström och jord och kan orsaka allvarliga brännskador eller smälta fast på kontakterna.

Varning om åskväder

VARNING!:

Arbeta inte med systemet och anslut eller koppla inte bort kablar under åskväder.

Varning om driftstemperatur

VARNING!:

För att förhindra att enheten överhettas får den inte användas i ett område som överskrider den högsta rekommenderade omgivningstemperaturen. Skapa minst 15,2 cm fritt utrymme runt ventilationsöppningarna för att förhindra att luftflödet begränsas.

Varning om kassering av produkt

VARNING!:

Kassering av den här enheten måste hanteras i enlighet med alla nationella lagar och bestämmelser.

Brandsäkerhetskrav

Vid brandfara är personsäkerheten högsta prioritet. Du bör upprätta rutiner för att skydda människor i händelse av en nödsituation, tillhandahålla säkerhetsutbildning och tillhandahålla brandskyddsutrustning och brandsläckare.

Dessutom bör du upprätta rutiner för att skydda utrustningen i händelse av en brand. Produkter från Juniper Networks ska installeras i en miljö som lämpar sig för elektronisk utrustning. Vi rekommenderar att brandskyddsutrustning finns tillgänglig i händelse av brand i närheten av utrustningen och att alla lokala brand-, säkerhets- och elföreskrifter och -förordningar följs när du installerar och använder utrustningen.

Brandbekämpning

Vid elfara eller elbrand ska du först stänga av strömmen till utrustningen vid källan. Använd sedan en brandsläckare av typ C för att släcka branden. De innehåller icke-korrosiva flamskyddsmedel.

Brandskyddsutrustning

Brandsläckare av typ C, som innehåller icke-korrosiva flamskyddsmedel som koldioxid och Halotron™, är mest effektiva för att förhindra elbränder. Med brandsläckare av typ C avlägsnas syre från förbränningspunkten för att eliminera branden. För att släcka en brand på eller runt utrustning som suger in luft från omgivningen för kylning bör du använda den här typen av brandsläckare där syre avlägsnas från förbränningspunkten i stället för en brandsläckare som lämnar rester på utrustningen.

Använd inte kemiska universalbrandsläckare av typ ABC (pulversläckare). Den primära ingrediensen i dessa brandsläckare är monoammoniumfosfat, som är mycket klibbigt och svårt att rengöra. Dessutom kan monoammoniumfosfat, i närvaro av små mängder fukt, bli starkt frätande och korrodera de flesta metaller.

All utrustning i ett rum där en pulversläckare har använts löper risk för förtida fel och otillförlitlig funktion. Utrustningen anses vara permanent skadad.

OBS!:

För att garantierna ska gälla ska du inte använda en pulversläckare för att kontrollera en brand vid eller nära en Juniper Networks-enhet. Om en pulversläckare används är enheten inte längre berättigad till täckning enligt ett serviceavtal.

Vi rekommenderar att du kasserar all utrustning som inte kan repareras på ett miljövänligt sätt.