Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

Varnostne informacije

Opredelitve stopenj varnostnih opozoril

V tej dokumentaciji so uporabljene naslednje stopnje varnostnih opozoril (uporabljata se dva simbola za opozorila):

OPOMBA:

te informacije so lahko koristne v določeni situaciji ali pa gre za pomembne informacije, ki bi jih lahko spregledali, če ne bi bile označene s simbolom opombe.

POZOR:

upoštevati morate navedene smernice, da preprečite manjše telesne poškodbe ali slabo počutje ali hude poškodbe naprave napravi.

Opozorilo glede laserja:

ta simbol vas opozarja na nevarnost telesnih poškodb zaradi laserja.

OPOZORILO:

ta simbol pomeni nevarnost. Zavedajte se, da ste v situaciji, v kateri se lahko poškodujete. Pred začetkom dela na opremi razmislite o nevarnostih, povezanih z električnimi tokokrogi, in se seznanite s standardnimi postopki za preprečevanje nesreč.

 • Ne naredite ničesar, s čimer bi lahko lahko ogrožali ljudi ali varnost opreme.

 • Nikoli ne nameščajte napeljave in je ne upravljajte med nevihtami.

 • Napravo uporabljajte samo, ko je ustrezno ozemljena.

 • Upoštevajte navodila v tem priročniku, da napravo pravilno ozemljite.

 • Varovalke nadomestite samo z varovalkami iste vrste in nazivne moči.

Navodila za namestitev – Opozorila

OPOZORILO:

Preden napravo povežete z virom napajanja, preberite podrobna navodila za namestitev.

Splošne varnostne smernice in opozorila

Naslednje smernice vam bodo v pomoč pri zagotavljanju vaše varnosti in zaščite naprave pred poškodbami. Na tem seznamu morda niso naštete vse možne nevarne okoliščine v vašem delovnem okolju, zato vedno bodite pozorni in preudarni.

 • Izvajajte samo postopke, ki so izrecno opisani v dokumentaciji za strojno opremo te naprave. Izvajanje sistemskih storitev je dovoljeno samo pooblaščenemu servisnemu osebju.

 • Pred, med in po namestitvi zagotovite, da na napravi in v njeni okolici ni prahu.

 • Orodja ne hranite v predelih, kjer predstavljajo nevarnost za spotik.

 • Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita, kot so prstani, zapestnice ali verižice, ki se lahko zataknejo v napravi.

 • Če delate v pogojih, ki so lahko nevarni za oči, si nadenite zaščitna očala.

 • Sami nikoli ne poskušajte dvigniti predmeta, ki je pretežak za eno osebo.

 • Električnih vtičnic ne poskušajte nameščati na mokra mesta, razen če so vtičnice posebej zasnovane za mokra okolja.

 • Napravo uporabljajte samo, če je pravilno ozemljena, in za ustrezno ozemljitev naprave upoštevajte naša podrobna navodila za namestitev.

 • Ne odpirajte ali odstranjujte pokrovov na ohišju ali ploščatih kovinskih delov, razen če so v dokumentaciji strojne opreme za to napravo podana ustrezna navodila. Zaradi tega lahko pride do močnega električnega udara.

 • V odprtine na ohišju ne potiskajte nobenih predmetov. Zaradi tega lahko pride do električnega udara ali požara.

 • Izogibajte se razlivanju tekočin na ohišje ali katerokoli drugo komponento naprave. Zaradi tega lahko pride do električnega udara ali poškodbe naprave.

 • Ne dotikajte se neizoliranih električnih vodnikov ali priključkov, ki niso odklopljeni od vira napajanja. Zaradi tega lahko pride do električnega udara.

 • Določeni deli ohišja se lahko močno segrejejo, vključno s površinami napajalnika, ročaji na napajalni enoti, ročaji na linijski kartici in ročaji na pladnju z ventilatorji. Naslednja oznaka opozarja na vroče površine na ohišju:

 • Vedno preverite, ali so vsi moduli, napajalniki in pokrovi popolnoma vstavljeni ter so vsi namestitveni vijaki ustrezno priviti.

 • Za izmenično in enosmerno napetost je zaželen sistem ozemljitve z eno/dvema luknjama. Pri izmenični napetosti lahko uporabite tudi ozemljitveni kontakt v napajalnem kablu, pri enosmerni napetosti pa lahko uporabite priključek na napajalni enoti ali ozemljitev v napajalnem kablu.

 • Uporabniki ne smejo sami izvajati električnih ozemljitvenih povezav, ampak se morajo obrniti na ustrezen inšpekcijski organ ali električarja.

 • Uporabniki morajo za svojo lastno varnost zagotoviti, da so električne ozemljitvene povezave vira napajanja, telefonskih linij in notranjega sistema kovinskih vodovodnih cevi povezane med seboj. Ta previdnostni ukrep je še posebej pomemben na ruralnih področjih.

 • Pred odstranjevanjem ali nameščanjem komponent v naši napravi ozemljitveni trak za elektrostatično razelektritev (electrostatic discharge – ESD) povežite na točko ESD, drugi konec traku pa ovijte in pritrdite okoli svojega zapestja na golo kožo. Če ne uporabite ozemljitvenega traku ESD, lahko zaradi tega pride do poškodb naprave.

 • Napravo namestite v skladu z naslednjimi lokalnimi, državnimi in mednarodnimi električnimi predpisi:

  • Združene države – National Fire Protection Association (NFPA 70) (Državno združenje za požarno varstvo), United States National Electrical Code (Državni pravilnik za električne inštalacije v Združenih državah)

  • Druge države – Mednarodna komisija za elektrotehniko (International Electromechanical Commission – IEC) 60364, Del 1 do Del 7.

  • Kanada – Kanadski pravilnik za električne inštalacije (Canadian Electrical Code), Del 1, CSA C22.1.

 • Ocenjeno kot primerno za uporabo v napajalnih sistemih TN.

 • Primerno za namestitev v prostorih za informacijsko tehnologijo v skladu s Členom 645 Državnega pravilnika za električne inštalacije in standarda NFPA 75.

 • V delovnem prostoru poiščite stikalo za izklop v sili, da lahko v primeru električne nezgode hitro izklopite električno napajanje.

 • Pred izvedbo ozemljitvenih povezav poskrbite, da so ozemljitvene površine čiste in zloščene.

 • Če so kjerkoli v delovnem prostoru prisotni morebitni nevarni pogoji, dela ne smete izvajati samostojno.

 • Nikoli ne domnevajte, da določen tokokrog ni pod napajanjem. Pred začetkom dela tokokrog vedno preverite.

 • Delovno območje pozorno preverite za prisotnost morebitnih nevarnosti, kot so vlažna tla, neozemljeni podaljški napajalnih kablov in manjkajoče ozemljitvene povezave.

 • Napravo uporabljajte znotraj navedenih električnih nazivnih podatkov in pri tem upoštevajte navodila za uporabo izdelka.

 • Za zagotavljanje varnega ter pravilnega delovanja naprave in zunanje opreme uporabite kable in priključke, ki so navedeni za priloženo zunanjo opremo, ter preverite, ali so v dobrem stanju.

 • Nikoli ne nameščajte opreme, ki je videti poškodovana.

 • Pred delom na opremi, ki je povezana z napajalnimi vodi, odstranite ves nakit, vključno s prstani, ogrlicami in ročnimi urami. Če so kovinski predmeti hkrati v stiku z napajanjem in ozemljitvijo, se segrejejo in lahko povzročijo resne opekline ali pa se privarijo na priključke.

 • Napravam, ki so napajane z izmenično napetostjo, je priložen električni kabel s tremi vodniki in ozemljitvenim vtičem, ki ga je mogoče vstaviti samo v ozemljene električne vtičnice. To varnostno funkcijo morate obvezno upoštevati. Ozemljitev opreme mora biti izvedena v skladu z lokalnimi in državnimi predpisi za električne inštalacije.

 • V inštalaciji objekta morate pripraviti zunanji certificirani tokovni odklopnik (2-polni tokovni odklopnik ali 4-polni tokovni odklopnik, odvisno od vaše naprave), ki ustreza minimalnemu nazivnemu toku 13 A/16 A/20 A.

 • Napajalni kabel služi kot glavna odklopna naprava za naprave, ki so napajane z izmenično napetostjo. Električna vtičnica mora biti enostavno dostopna in v bližini naprave, ki je napajana z izmenično napetostjo.

 • Pred delom na napravi ali v bližini napajalnikov, iz naprave odklopite vse napajalne kable. Za odstranitev električne energije iz enote morate popolnoma odklopiti vse povezave.

Preprečevanje poškodb zaradi elektrostatičnih razelektritev

Komponente naprav, ki so dobavljene v antistatičnih vrečkah, so občutljive na poškodbe zaradi statične elektrike. Nekatere komponente lahko poškodujejo že nizke napetosti do 30 V. Potencialno škodljivo statično napetost lahko torej enostavno ustvarite že pri ravnanju s plastično ali penasto embalažo oziroma pri premikanju komponent prek plastične podlage ali preprog. Da omejite možnosti za poškodbe zaradi elektrostatične razelektritve (ESD), ki lahko povzročijo začasne ali popolne okvare komponent, upoštevajte naslednje smernice:

 • Pri delu s komponentami, ki so dovzetne za poškodbe zaradi ESD, uporabljajte antistatično zapestnico ESD, ki mora biti v neposrednem stiku s kožo.

 • Če ozemljitvenega traku ni, komponento z eno roko držite v antistatični vrečki (glejte Slika 1) ter se z drugo roko dotaknite golega izpostavljenega kovinskega dela naprave, tik preden vanjo vstavite komponento.

  OPOZORILO:

  iz varnostnih razlogov redno preverjajte upornost ozemljitvenega traku ESD. Izmerjena vrednost mora biti v območju od 1 do 10 MΩ.

 • Pri jemanju komponent, ki so dovzetne za poškodbe zaradi ESD, iz naprave, se prepričajte, da je konec antistatične zapestnice ESD za opremo povezan s točko za ESD na ohišju.

 • Če ozemljitvenega traku ni, se pred delom s komponento dotaknite golega izpostavljenega kovinskega dela naprave, da se ozemljite.

 • Pazite, da se z oblačili ne dotaknete komponente, ki je dovzetna za poškodbe zaradi ESD. Elektrostatična napetost, ki jo oddajajo oblačila, lahko poškoduje komponente.

 • Pri odstranjevanju ali nameščanju komponente, ki je dovzetna za poškodbe zaradi ESD, jo vedno odložite s komponento navzgor na antistatično površino, v antistatično držalo za kartice ali v antistatično vrečko (glejte Slika 1). Če komponento vračate, jo pred pakiranjem vstavite v antistatično vrečko.

  Slika 1: Vstavljanje komponente v antistatično vrečko Vstavljanje komponente v antistatično vrečko
  POZOR:

  na kablih ANSI/TIA/EIA-568, kot so kabli kategorij 5e in 6 se lahko nabere elektrostatični naboj. Za razpršitev tega naboja je treba kable ozemljiti s primerno in varno ozemljitvijo, preden jih priključite na sistem.

Smernice za električne napeljave na lokaciji

V Tabela 1 so navedeni dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju električne napeljave na vaši lokaciji.

OPOZORILO:

zagotoviti morate ustrezno ozemljeno in zaščiteno okolje ter uporabljati prenapetostno zaščito.

Tabela 1: Smernice za električne napeljave na lokaciji
Dejavnik, ki vpliva na napeljavo Smernice

Omejitve za signaliziranje

Če se na vaši lokaciji pojavlja katera od naslednjih težav, se obrnite na strokovnjake za preprečevanje prenapetosti in zaščito:

 • Radiofrekvenčne motnje (RFI) zaradi nepravilno napeljanih žic.

 • Če žice presegajo priporočene razdalje ali potekajo med zgradbami, pride do poškodb zaradi udarov strele.

 • Elektromagnetni impulzi (EMP) zaradi udara strele poškodujejo nezaščitene prevodnike in elektronske naprave.

Radiofrekvenčne motnje

Ukrepi za zmanjšanje ali odpravo RFI iz električnih napeljav na lokaciji:

 • Uporabite zvito parico z dobro porazdelitvijo ozemljitvenih prevodnikov.

 • Če morate prekoračiti priporočene razdalje, uporabite kakovostno zvito parico s po enim ozemljitvenim prevodnikom za vsak podatkovni signal, če je mogoče.

Elektromagnetna združljivost

Če se na vaši lokaciji pojavljajo težave z elektromagnetno združljivostjo (EMC), še posebej zaradi udarov strele ali radijskih oddajnikov, poiščite strokovno pomoč.

Nekatere težave, ki jih povzročajo močni viri elektromagnetnih motenj (EMI), so:

 • Uničenje signalnih gonilnikov in sprejemnikov v napravi.

 • Električne nevarnosti zaradi napetostnih udarov, ki po vodih prehajajo v opremo.

Opozorilo o nevarnosti energije v srednji ravnini

OPOZORILO:

v srednji ravnini so porazdeljene visoke ravni električne energije. Pazite, da se med servisiranjem komponent ne dotaknete konektorjev v srednji ravnini ali komponent, povezanih s srednjo ravnino, s kovinskim predmetom.

Smernice za električno varnost pri izmeničnem napajanju

Za naprave z izmeničnim napajanjem veljajo naslednje smernice za električno varnost:

POZOR:

TA ENOTA IMA VEČ NAPAJALNIH KABLOV. PRED SERVISIRANJEM ODKLOPITE VSE NAPAJALNE KABLE, DA PREPREČITE ELEKTRIČNI UDAR.

Pri napravah, ki imajo več napajalnih priključkov, je treba zagotoviti, da so vsi napajalni priključki popolnoma odklopljeni, da se napajanje naprave popolnoma prekine in prepreči nevarnost električnega udara. Napajanje prekinite tako, da odklopite vse napajalne kable (po enega za vsak napajalnik).

Smernice za električno varnost pri enosmernem napajanju

 • Naprava z enosmernim napajanjem ima vgrajen priključni blok DC, ki ustreza zahtevam napajanja naprave, konfigurirane za največje dopustne vrednosti.

 • Za trajno priključeno opremo mora biti na zunanji strani vgrajena enostavno dostopna odklopna naprava.

 • Za opremo, ki se priključi in izključi, mora biti vtičnica nameščena v bližini opreme in enostavno dostopna.

 • Ozemljitvena žica ali vodnik morata biti priključena na trdno osrednjo ozemljitev.

 • Za prekinitev ozemljitvenega prevodnika pri ozemljitvenem stojnem vijaku priporočamo zaprto zanko.

 • Iz omarice z varovalkami napeljite dve žici na vir z napetostjo 48 V DC.

 • Naprava z enosmernim napajanjem, ki ima vgrajen priključni blok DC, je namenjena samo za namestitev v lokacijah z omejenim dostopom. V Združenih državah Amerike je območje z omejenim dostopom opredeljeno s členi 110-16, 110-17 in 110-18 Državnega pravilnika za električne inštalacije (NEC) ANSI/NFPA 70.

  OPOMBA:

  primarno nadtokovno zaščito zagotavlja glavna varovalka stavbe. Ta odklopnik mora biti zaščiten pred prekomernimi tokovi, kratkimi stiki in okvarami ozemljitve v skladu z NEC ANSI/NFPA 70.

 • Prepričajte se, da je polariteta vhodne napeljave DC pravilna. Pod določenimi pogoji lahko priključki z obrnjeno polariteto sprožijo primarni odklopnik ali poškodujejo opremo.

 • Navedena vhodna napetost –48 V DC za napravo z enosmernim napajanjem je nazivna napetost, povezana s tokokrogom baterije, vse višje napetosti pa so povezane samo z vzdrževalno napetostjo za funkcijo polnjenja.

 • Ker je naprava pozitivno ozemljeni sistem, je treba pozitivni vodnik priključiti v priključno sponko z oznako RTN, negativni vodnik v priključno sponko z oznako –48 VDC, ozemljitev pa je treba povezati z ozemljitvenimi točkami naprave.

Opozorila glede električne varnosti pri enosmernem napajanju

Pri delu z opremo z enosmernim napajanjem upoštevajte naslednja opozorila:

Opozorilo glede bakrenih vodnikov pri enosmernem napajanju

OPOZORILO:

uporabljajte samo bakrene prevodnike.

Opozorilo glede odklopa pri enosmernem napajanju

OPOZORILO:

pred vsemi deli na napajalnikih morate zagotoviti, da enosmerni tokokrog ni pod napetostjo. Napajanje morate zanesljivo odklopiti tako, da poiščete odklopnik na plošči, ki oskrbuje enosmerni tokokrog, ga preklopite v izklopljen položaj ter ročico odklopnega stikala fiksirate v izklopljenem položaju z lepilnim trakom, nato pa sledite postopku LOTO (»Zakleni in označi«).

Opozorilo glede zaključkov napajalne napeljave DC

OPOZORILO:

kadar so potrebni večžilni kabli, uporabljajte homologirane zaključke, na primer z zaprto zanko ali viličaste z navzgor obrnjenimi ušesci. Zaključki morajo biti primerno veliki za žice in morajo objeti tako izolacijo kot tudi prevodnik.

Opozorilo glede zaporedja vezave pri enosmernem napajanju

OPOZORILO:

enosmerno napajanje mora biti vezano s primernimi ušesci. Pri priključitvi napajanja je ustrezno zaporedje vezave ozemljitev na ozemljitev, +RTN na +RTN, nato –48 V na –48 V. Pri odklopu napajanja je pravilno zaporedje vezave –48 V na –48 V, +RTN na +RTN in nato ozemljitev na ozemljitev. Ozemljitveni vodnik mora biti priključen prvi in odklopljen zadnji.

Opozorilo o odklopu več napajalnikov

OPOZORILO:

omrežna naprava ima več kot en napajalni priključek. Za prekinitev oskrbe enote z električno energijo morate odklopiti vse povezave.

Zahteve in opozorilo glede ozemljitve napajanja

Izolirani ozemljitveni prevodnik, ki je enake velikosti kot ozemljeni in neozemljeni odcepni tokokrog ali napajalni prevodniki enosmernega toka, vendar je prepoznaven po zelenih in rumenih črtah, je nameščen kot del odcepnega tokokroga ali vira enosmernega napajanja, ki napaja napravo. Ozemljitveni prevodnik je ločeno izpeljan sistem pri napajalnem transformatorju, sklopu motornega generatorja ali viru napajanja DC.

OPOZORILO:

ko namestite napravo, je treba ozemljitev priključiti najprej in jo odklopiti zadnjo.

Opozorilo glede napajanja TN

OPOZORILO:

naprava je zasnovana za uporabo v napajalnih sistemih TN.

Ukrepanje v primeru električne nesreče

Če pride do električne nesreče s telesnim poškodbami, v tem vrstnem redu storite naslednje:

 1. Bodite previdni. Bodite pozorni na potencialno nevarne razmere, ki lahko povzročijo nadaljnje poškodbe.

 2. Napravo odklopite z napajanja.

 3. Če je mogoče, drugo osebo pošljite, naj poišče zdravniško pomoč. V nasprotnem primeru ocenite stanje žrtve in nato pokličite pomoč.

Opozorilo za pooblaščene osebe

OPOZORILO:

Nameščanje ali zamenjavo naprave lahko izvajajo samo usposobljene in kvalificirane osebe.

Opozorilna izjava za Norveško in Švedsko

OPOZORILO:

Opremo morate priklopiti v ozemljeno električno vtičnico.

Smernice za dviganje ohišja in komponent

Pred premikanjem naprave na lokacijo, zagotovite, da lokacija izpolnjuje napajalne, okoljske in prostorske zahteve.

Pred dviganjem ali premikanjem naprave, izklopite vse zunanje kable in vodnike.

Kot pri dviganju vseh težkih predmetov, bodite previdni in večino teže predmeta dvignite z nogami in ne s hrbtom. Upognite kolena in hrbtenico imejte čimbolj ravno. Med dviganjem ne sukajte telesa. Breme razporedite enakomerno in stojte čvrsto.

Pri dviganju naprav in komponent upoštevajte naslednje smernice:

 • Do 18 kg: Ena oseba.

 • 18 kg do 32 kg: Dve ali več oseb.

 • 32 kg do 55 kg: Tri ali več oseb.

 • Več kot 55 kg: Uporabiti morate sisteme za dviganje materiala (kot so vzvodi, zanke, dvigala itd.). Če to ni praktično, morate uporabiti posebej usposobljeno osebje ali sisteme (za montažo ali selitev).

Opozorilo o omejitvi dostopa

OPOZORILO:

Ta enota je namenjena za namestitev na območjih z omejenim dostopom. Območje z omejenim dostopom je območje, na katerega lahko dostopa samo servisno osebje z uporabo posebnega orodja, ključavnice in ključa ali drugih varnostnih mehanizmov, in je pod nadzorom ustreznega pooblaščenega organa za to lokacijo.

Opozorilo o klančinah

OPOZORILO:

Pri nameščanju naprave ne smete uporabljati klančin z več kot 10-stopinjskim naklonom.

Opozorila o montaži v stojala in omarice

Zagotovite, da so stojala ali omarice, v katere napravo nameščate, enakomerno in trdno podprte. Zaradi neenakomerne mehanske obremenitve lahko pride do nevarnih okoliščin. Za preprečevanje telesnih poškodb pri nameščanju ali servisiranju naprave v stojalu upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe, da zagotovite stabilnost sistema.

Za svojo lastno varnost upoštevajte naslednja navodila:

 • Naprava mora biti nameščena v stojalu, ki je pritrjeno na strukturo stavbe.

 • Če je v stojalu nameščena samo ena naprava, mora biti nameščena na dno stojala.

 • Če napravo nameščate v delno napolnjeno stojalo, ga napolnite od spodaj navzgor in pri tem najtežjo komponento namestite na dno stojala.

 • Če je stojalo opremljeno s pripomočki za stabilizacijo, najprej namestite te pripomočke in šele nato namestite ali servisirajte napravo v stojalu.

Opozorilo o ozemljitvi opreme

OPOZORILO:

Ta naprava mora biti vedno ustrezno ozemljena.

Opozorilo o sevanju iz odprtin prostih priključkov

OPOZORILO:

Ko optični kabli niso priključeni, lahko iz odprtin prostih priključkov izhaja nevidno sevanje. Zato ne glejte v odprtine, da se izognete izpostavljenosti sevanju.

Iz nezaključenih optičnih priključkov lahko pride do nevidnega laserskega sevanja. Leča v človeškem očesu osredotoči vso moč laserja na očesno mrežnico, zato lahko pri osredotočenju na vir laserske svetlobe (tudi če gre za laser nizke moči) pride do trajnih poškodb očesa.

Splošne varnostne smernice pri uporabi laserja

Pri delu s priključki, ki podpirajo optične oddajnike-sprejemnike, upoštevajte naslednje varnostne smernice, da preprečite poškodbe oči:

 • Ne glejte v nezaključene priključke ali v vlakna, ki so povezana z neznanimi viri.

 • Nezaključenih optičnih priključkov ne preverjajte z optičnimi instrumenti.

 • Izogibajte se neposredni izpostavljenosti laserskemu žarku.

Varnostne smernice in opozorila glede laserja in svetlobe LED

Naprave Juniper Networks so opremljene z laserskimi oddajniki, ki jih ameriška agencija FDA uvršča med laserske izdelke razreda 1 ali 1M in veljajo za laserske izdelke razreda 1 v skladu z zahtevami EN 60825-1 in EN 60825-2.

Upoštevajte naslednje smernice in opozorila:

Opozorilo o laserskem izdelku razreda 1M

OPOZORILO:

laserski izdelek razreda 1M.

Opozorilo o laserskem sevanju razreda 1M

OPOZORILO:

lasersko sevanje razreda 1M, ko je izdelek odprt. Ne glejte neposredno z optičnimi instrumenti.

Opozorilo o laserskem izdelku razreda 1

OPOZORILO:

laserski izdelek razreda 1.

Opozorilo o izdelku LED razreda 1

OPOZORILO:

izdelek LED razreda 1.

Opozorilo o laserskem žarku

OPOZORILO:

ne glejte v laserski žarek in vanj ne usmerjajte optičnih instrumentov.

Opozorilo o optičnih kablih brez zaključka

OPOZORILO:

priključki optičnih kablov brez zaključka lahko oddajajo nevidno lasersko sevanje. Da si ne poškodujete oči, optičnih vlaken ne pregledujte s povečevalno optično napravo, na primer z lupo, v območju do 100 mm.

Varnostne smernice in opozorila glede vzdrževanja in uporabe

Med izvajanjem vzdrževalnih del na napravah upoštevajte naslednje smernice in opozorila:

Opozorilo glede ravnanja z baterijo

OPOZORILO:

napačna namestitev baterije lahko povzroči eksplozijo. Baterijo zamenjajte samo z baterijo enakega ali enakovrednega tipa, kot ga priporoča proizvajalec. Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili proizvajalca.

Opozorilo o odstranjevanju nakita

OPOZORILO:

pred delom na opremi, ki je povezana z napajalnimi vodi, odstranite ves nakit, vključno s prstani, ogrlicami in ročnimi urami. Če so kovinski predmeti hkrati v stiku z napajanjem in ozemljitvijo, se segrejejo in lahko povzročijo hude opekline ali pa se privarijo na priključke.

Opozorilo o udaru strele

OPOZORILO:

med nevihto s strelami prekinite delo na sistemu ali priključite odklopne kable.

Opozorilo o delovni temperaturi

OPOZORILO:

da se naprava ne pregreje, je ne uporabljajte v območju, kjer temperatura presega najvišjo priporočeno temperaturo okolice. Poskrbite, da bo okoli prezračevalnih odprtin vsaj 15,2 cm prostora za nemoten pretok zraka.

Opozorilo o odlaganju izdelka

OPOZORILO:

to napravo morate zavreči v skladu z vsemi veljavnimi državnimi zakoni in predpisi.

Zahteve glede požarne varnosti

V primeru požara je glavna skrb varnost ljudi. Določiti morate postopke za zaščito ljudi v primeru požara, zagotoviti varnostno usposabljanje ter ustrezno protipožarno opremo in gasilne aparate.

Poleg tega morate določiti postopke za zaščito opreme v primeru požara. Izdelke Juniper Networks je treba namestiti v okolje, ki je primerno za elektronsko opremo. Priporočamo, da je v bližini opreme na voljo oprema za gašenje v primeru požara in da pri namestitvi in uporabi opreme upoštevate vse lokalne predpise in odloke glede požarov, varnosti in elektrike.

Gašenje požara

V primeru električne nevarnosti ali požara na električnih napravah ali napeljavi najprej izklopite napajanje opreme na viru napajanja. Nato vzemite gasilni aparat tipa C, ki uporablja nekorozivne zaviralce gorenja, da pogasite požar.

Oprema za gašenje požara

Najučinkovitejša oprema za gašenje požarov na električnih napravah ali napeljavi so gasilni aparati tipa C, ki uporabljajo nekorozivne zaviralce gorenja, kot sta ogljikov dioksid in Halotron™. Gasilni aparati tipa C izpodrinejo kisik z mesta gorenja, da zadušijo požar. Za gašenje požara na opremi, ki črpa zrak iz okolja za hlajenje, ali v bližini take opreme uporabite ta tip gasilnega aparata za izpodrivanje inertnega kisika namesto gasilnega aparata, ki pušča delce gasilnega sredstva na opremi.

Ne uporabljajte večnamenskih kemičnih gasilnih aparatov tipa ABC (gasilnih aparatov s suhimi kemikalijami). Osnovna sestavina v teh gasilnih aparatih je monoamonijev fosfat, ki je zelo lepljiv in ga je težko očistiti. Poleg tega lahko monoamonijev fosfat v prisotnosti zelo majhnih količin vlage postane zelo jedek in povzroči korozijo na večini kovin.

Vsa oprema v prostoru, v katerem je bil sprožen gasilni aparat s suhimi kemikalijami, je podvržena predčasnim okvaram in nezanesljivemu delovanju. Takšna oprema velja za nepopravljivo poškodovano.

OPOMBA:

da ohranite veljavnost garancije za napravo družbe Juniper Networks, za gašenje požara na njej ali v njeni bližini ne uporabljajte gasilnega aparata s suhimi kemikalijami. Če uporabite gasilni aparat s suhimi kemikalijami, enota ni več upravičena do kritja v skladu s pogodbo o servisiranju.

Priporočamo, da vso nepopravljivo poškodovano opremo zavržete na okolju prijazen način.