Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

Bezpečnostné informácie

Definície úrovní bezpečnostných varovaní

V dokumentácii sa používajú nasledujúce úrovne bezpečnostných varovaní (existujú dva formáty varovaní):

POZNÁMKA:

Tieto informácie vám môžu byť užitočné v konkrétnej situácii. Tieto dôležité informácie by ste mohli prehliadnuť, ak by neboli zvýraznené v poznámke.

UPOZORNENIE:

Musíte dodržiavať uvedené pokyny, aby ste predišli drobným zraneniam, nepríjemným pocitom alebo vážnemu poškodeniu zariadenia.

Pozor, laserové žiarenie:

VAROVANIE: Tento symbol vás upozorňuje na riziko poranenia osôb laserom.

VAROVANIE:

Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvo. Nachádzate sa v situácii, ktorá môže spôsobiť poranenie. Pred prácou na akomkoľvek zariadení si uvedomte nebezpečenstvá spojené s elektrickými obvodmi a oboznámte sa so štandardnými postupmi na predchádzanie nehodám.

 • Nevykonávajte žiadne činnosti, ktoré vytvárajú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudí, alebo kvôli ktorým bude zariadenie nebezpečné.

 • Počas búrky s bleskami nikdy neinštalujte ani nemanipulujte s kabelážou.

 • Zariadenie obsluhujte len vtedy, keď je správne uzemnené.

 • Zariadenie správne uzemnite podľa pokynov uvedených v tejto príručke.

 • Poistky vymieňajte len za poistky rovnakého typu a menovitých hodnôt.

Varovanie týkajúce sa návodu na montáž

VAROVANIE:

Pred pripojením zariadenia k zdroju napájania si prečítajte podrobný návod na montáž.

Všeobecné usmernenia a varovania týkajúce sa bezpečnosti

Nasledujúce usmernenia pomáhajú zaistiť vašu bezpečnosť a chránia zariadenie pred poškodením. Tento zoznam usmernení nemusí zahŕňať všetky potenciálne nebezpečné situácie, ku ktorým môže dôjsť vo vašom pracovnom prostredí, takže buďte vždy ostražití a konajte uvážene.

 • Vykonávajte iba postupy, ktoré sú výslovne popísané v dokumentácii k hardvéru pre toto zariadenie. Zabezpečte, aby servis systému vykonával iba autorizovaný servisný personál.

 • Pred montážou, počas montáže a po montáži udržiavajte priestor okolo zariadenia voľný a bez prachu.

 • Neuchovávajte nástroje na miestach, kde by o ne mohli ľudia počas chôdze zakopnúť.

 • Nenoste voľné kusy odevu ani šperky, ako napríklad prstene, náramky alebo retiazky, ktoré by sa mohli zachytiť do zariadenia.

 • Ak pracujete v podmienkach, ktoré by mohli ohroziť váš zrak, noste ochranné okuliare.

 • Nikdy sa nepokúšajte zdvihnúť predmet, ktorý je pre jednu osobu príliš ťažký.

 • Nikdy nemontujte elektrické zdviháky na mokrých miestach, pokiaľ nie sú výslovne navrhnuté na použitie v mokrom prostredí.

 • Zariadenie prevádzkujte, len keď je riadne uzemnené. Na zabezpečenie riadneho uzemnenia zariadenia sa riaďte pokynmi v našom podrobnom návode na montáž.

 • Neotvárajte ani neodnímajte kryty plášťa či plechové diely, pokiaľ to nie je uvedené v dokumentácii k hardvéru pre príslušné zariadenie. Mohlo by to viesť k vážnemu úrazu v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

 • Netlačte silou žiadne predmety cez žiadne otvory v ráme plášťa. Mohlo by to viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

 • Zabráňte rozliatiu kvapaliny na plášť alebo na akýkoľvek komponent zariadenia. Mohlo by to viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.

 • Nedotýkajte sa neizolovaných elektrických vodičov alebo svoriek, ktoré neboli odpojené od príslušného zdroja napájania. Mohlo by to viesť k zásahu elektrickým prúdom.

 • Niektoré časti plášťa, vrátane povrchov zdroja napájania, držadiel napájacej jednotky, držadiel linkovej karty a držadiel priehradky ventilátora, môžu byť horúce. Nasledujúci štítok varuje pred horúcimi povrchmi na plášti:

 • Vždy sa uistite, či sú všetky moduly, zdroje napájania a krycie panely úplne zasunuté a či sú montážne skrutky úplne utiahnuté.

 • V prípade striedavého prúdu (AC) a jednosmerného prúdu (DC) je preferované systémové uzemnenie s jedným alebo dvomi otvormi. V prípade AC možno použiť aj uzemňovací kolík v sieťovom kábli a v prípade DC možno použiť očko napájacej jednotky alebo uzemnenie napájacieho kábla, ak je prítomné.

 • Používatelia sa nesmú pokúšať sami vytvoriť elektrické uzemnenia. Musia kontaktovať príslušný kontrolný orgán, prípadne elektrikára.

 • V záujme vlastnej bezpečnosti sa používatelia musia uistiť, či sú pripojené elektrické uzemnenia elektrickej siete, telefónnych liniek a vnútorného kovového vodovodu, ak sú prítomné. Toto bezpečnostné opatrenie môže byť obzvlášť dôležité vo vidieckych oblastiach.

 • Pred demontážou alebo montážou komponentov do nášho zariadenia pripojte uzemňovací náramok proti elektrostatickému výboju (ESD) k bodu elektrostatického výboja a druhý koniec náramku si oviňte a upevnite okolo holého zápästia. Nepoužitie uzemňovacieho náramku proti ESD by mohlo viesť k poškodeniu zariadenia.

 • Zariadenie namontujte v súlade s nasledujúcimi miestnymi, národným a medzinárodnými predpismi o vykonávaní elektrických inštalácií:

  • Spojené štáty americké – National Fire Protection Association (NFPA 70), United States National Electrical Code.

  • Ostatné krajiny – International Electromechanical Commission (IEC) 60364, časť 1 až 7.

  • Kanada – Canadian Electrical Code, časť 1, CSA C22.1.

 • Vyhodnotené pre energetickú sústavu TN.

 • Vhodné na montáž v miestnostiach s informačnými technológiami v súlade s National Electrical Code, článok 645, a NFPA 75.

 • Nájdite núdzový vypínač miestnosti, v ktorej pracujete, aby ste mohli v prípade úrazu elektrickým prúdom rýchlo vypnúť prúd.

 • Pred uzemnením sa uistite, že uzemňovacie povrchy sú vyčistené a majú lesklý povrch.

 • Ak sa kdekoľvek vo vašom pracovnom priestore vyskytujú potenciálne nebezpečné podmienky, nepracujte sami.

 • Nikdy nepredpokladajte, že prúd je odpojený z obvodu. Skôr než začnete pracovať, skontrolujte obvod.

 • Pozorne sa poobzerajte, či vo vašej pracovnej oblasti nenájdete možné nebezpečenstvá, ako napríklad vlhké podlahy, neuzemnené predlžovacie sieťové káble a chýbajúce bezpečnostné uzemnenia.

 • Zariadenie prevádzkujte v rámci označených elektrických hodnôt a podľa pokynov na použitie produktu.

 • Aby zariadenie a periférne zariadenia fungovali bezpečne a správne, používajte káble a konektory špecifikované pre pripojené periférne zariadenia a uistite sa, či sú v dobrom stave.

 • Nikdy nemontujte zariadenia, ktoré sa zdajú byť poškodené.

 • Pred prácou na zariadeniach, ktoré sú pripojené k elektrickým vedeniam, si zložte šperky vrátane prsteňov, náhrdelníkov a hodiniek. Kovové predmety sa po pripojení k napájaniu a uzemneniu zahrievajú a môžu spôsobiť vážne popáleniny alebo sa môžu privariť k svorkám.

 • Zariadenia napájané striedavým prúdom sa dodávajú s trojvodičovým sieťovým káblom s uzemnenou zástrčkou, ktorá pasuje len do uzemnenej sieťovej zásuvky. Neobchádzajte túto bezpečnostnú funkciu. Uzemnenie zariadení musí vyhovovať miestnym a národným predpisom o vykonávaní elektrických inštalácií.

 • V rámci elektrickej inštalácie budovy musíte zabezpečiť externý certifikovaný istič (2-pólový alebo 4-pólový istič podľa príslušného zariadenia) s minimálnou hodnotou prúdu 13 A/16 A/20 A.

 • Sieťový kábel slúži ako hlavné vypínacie zariadenie pre zariadenie napájané striedavým prúdom. Zásuvka sa musí nachádzať blízko zariadenia napájaného striedavým prúdom a musí byť ľahko prístupná.

 • Pred prácou na zariadení alebo v blízkosti zdrojov napájania odpojte od zariadenia všetky sieťové káble. Na odpojenie jednotky od napájania treba úplne vytiahnuť všetky prípojky.

Predchádzanie poškodeniu elektrostatickým výbojom

Komponenty zariadenia, ktoré sú dodávané v antistatických vreckách, sú citlivé na poškodenie statickou elektrinou. Niektoré komponenty môžu byť poškodené nízkym napätím 30 V. Ľahko sa môže vygenerovať potenciálne škodlivé statické napätie vždy, keď manipulujete s plastovým alebo penovým baliacim materiálom alebo keď presúvate komponenty cez plast alebo koberce. Vezmite na vedomie nasledujúcu smernicu na minimalizovanie potenciálneho poškodenia elektrostatickým výbojom (ESD), ktoré môže spôsobiť občasné alebo úplné zlyhania komponentov:

 • Pri manipulácii s komponentami, ktoré sú predmetom poškodenia ESD, vždy používajte ESD náramok a uistite sa, že je v priamom kontakte s vašou pokožkou.

 • Ak nie je k dispozícii uzemňovací pás, uschovávajte komponent v antistatickom vrecku (pozrite Obrázok 1) v jednej ruke a dotknite sa vystavenej, obnaženej kovovej časti zariadenia druhou rukou tesne pred vložením komponentu do zariadenia.

  VAROVANIE:

  Kvôli bezpečnosti pravidelne kontrolujte hodnotu odporu ESD uzemňovacieho pásu. Meranie musí byť v rozmedzí od 1 do 10 Mohm.

 • Pri manipulácii s komponentom, ktorý je predmetom ESD poškodenia a ktorý je zo zariadenia odstránený, sa uistite, že koniec zariadenia vášho ESD náramku je pripojený k bodu ESD na podvozku.

 • Ak nie je k dispozícii uzemňovací pás, dotknite sa vystavenej, obnaženej kovovej časti zariadenia, aby ste sa uzemnili pred manipuláciou s komponentom.

 • Vyhýbajte sa kontaktu medzi komponentom, ktorý je predmetom poškodenia ESD a vaším oblečením. ESD napätia vyžarované z oblečenia môžu poškodiť komponenty.

 • Pri inštalácii alebo odstraňovaní komponentu, ktorý je predmetom ESD poškodenia, vždy položte komponent stranou hore na antistatický povrch, do antistatického stojanu na karty alebo do antistatického vrecka (pozrite Obrázok 1). Ak komponent vraciate, pred balením ho vložte do antistatického vrecka.

  Obrázok 1: Vloženie komponentu do antistatického vrecka Vloženie komponentu do antistatického vrecka
  UPOZORNENIE:

  Káble ANSI/TIA/EIA-568, ako napríklad Kategória 5e a Kategória6, sa môžu elektrostaticky nabiť. Pre rozptýlenie tohto náboja vždy pred pripojením káblov k systému káble uzemnite príslušným a bezpečným uzemnením.

Smernica o mieste elektroinštalácie

Tabuľka 1 popisuje faktory, ktoré musíte posúdiť počas plánovania elektroinštalácie na vašom mieste.

VAROVANIE:

Musíte poskytnúť riadne uzemnené a chránené prostredie a používať zariadenia na potlačenie elektrického prepätia.

Tabuľka 1: Smernica mieste elektroinštalácie
Faktor miesta elektorinštalácie Smernice

Signalizujúce obmedzenia

Ak je na vašom mieste niektorý z nasledujúcich problémov, konzultujte to s odborníkmi na potláčanie elektrického prepätia a ochrany:

 • Nevhodne nainštalované vodiče spôsobujú rádiofrekvenčné rušenie (RFI).

 • Škoda spôsobená úderom blesku sa vyskytuje, keď káble prekračujú odporúčané vzdialenosti alebo prechádzajú medzi budovami.

 • Elektromagnetické impulzy (EMP) spôsobené úderom blesku poškodzujú netienené vodiče a elektronické zariadenia.

Rádiofrekvenčné rušenie

Pre zníženie alebo eliminovanie RFI z vašej miestnej elektroinštalácie, urobte nasledovné:

 • Používajte krútenú dvojlinku s dobrým rozdelením zemniacich vodičov.

 • Ak musíte prekročiť odporúčané vzdialenosti, v prípade potreby používajte vysoko kvalitnú krútenú dvojlinku s jedným zemniacim vodičom pre každý dátový signál.

Elektromagnetická kompatibilita

Ak je vaše miesto náchylné na problémy s elektromagnetickou kompatibilitou (EMC), najmä z vysielača bleskov alebo rádiového vysielača, vyhľadajte pomoc odborníkov.

Niektoré problémy spôsobené silnými zdrojmi elektromagnetického rušenia (EMI) sú:

 • Zničenie signálnych vodičov a prijímačov zariadenia.

 • Elektrické nebezpečie ako výsledok výpadkov prúdu vedeného vedením do zariadenia.

Upozornenie na energetické nebezpečie v strednej rovine

VAROVANIE:

V oblasti strednej roviny sú rozmiestnené vysoké úrovne elektrickej energie. Buďte opatrní a nedotýkajte sa konektorov v oblasti strednej roviny ani akýchkoľvek komponentov pripojených k strednej rovine akýmkoľvek kovovým predmetom počas servisovania komponentov.

Smernica k elektrickej bezpečnosti striedavého prúdu

Nasledujúca smernica elektrickej bezpečnosti sa týka zariadení napájaných striedavým prúdom:

UPOZORNENIE:

TÁTO JEDNOTKA MÁ VIAC AKO JEDEN NAPÁJACÍ KÁBEL. ODPOJTE VŠETKY NAPÁJACIE KÁBLE PRED SERVISOVANÍM, ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

Pri zariadeniach, ktoré majú viac ako jedno napájanie, sa musíte uistiť, že všetky napájania sú úplne odpojené tak, aby napájanie zariadenia bolo úplne odstránené, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom. Odpojte napájanie vytiahnutím všetkých napájacích káblov (jeden pre každý zdroj).

Smernica k elektrickej bezpečnosti jednosmerného prúdu

 • Zariadené napájané jednosmerným prúdom je vybavené jednosmernou svorkovnicou, ktorá je predpísaná pre energetické požiadavky maximálne nakonfigurovaného zariadenia.

 • Pre permanentne pripojené zariadenie musí byť mimo zariadenie zakomponované ľahko dostupné odpájacie zariadenie.

 • Pre pripojiteľné zariadenie musí byť vedľa zariadenia nainštalovaná zásuvka a musí byť ľahko dostupná.

 • Uistite sa, že je uzemňovací drôt alebo vedenie pripojené k pevnému centrálnemu uzemneniu.

 • Na prerušenie zemného vodiča pri zemnom čape sa odporúča uzavretý slučkový krúžok.

  Veďte dva vodiče z ističovej skrine k zdroju 48 VDC.
 • Zariadenie napájané jednosmerným prúdom, ktoré je vybavené jednosmernou svorkovnicou, je určené len na inštaláciu na mieste s obmedzeným prístupom. V USA je miestom s obmedzeným prístupom miesto v súlade s Článkami 110-16, 110-17, a 110-18 Národného elektrotechnického zákona ANSI/NFPA 70.

  POZNÁMKA:

  Primárna nadprúdová ochrana je poskytnutá cez hlavný istič budovy. Tento istič musí chrániť pred nadbytočnými prúdmi, skratmi a chybami uzemnenia v súlade s NEC ANSI/NFPA 70.

 • Uistite sa, že je polarita jednosmerného vedenia správna. Za určitých okolností môžu pripojenia s opačnou polaritou zmariť funkciu hlavného ističa alebo poškodiť zariadenie.

 • Značené vstupné napätie 48 VDC pre zariadenie napájané jednosmerným prúdom je nominálne napätie priradené obvodu batérie a akékoľvek vyššie napätia by mali byť priradené len plávajúcim napätiam pre funkciu nabíjania.

 • Pretože zariadenie je kladný uzemňovací systém, musíte pripojiť kladný vodič na svorku označenú RTN, záporný vodič na svorku označenú –48 VDC a uzemňovací vodič na uzemňovacie body zariadenia.

Upozornenia k elektrickej bezpečnosti jednosmerného prúdu

Pri práci so zariadením napájaným jednosmerným prúdom si všimnite nasledujúce upozornenia:

Upozornenie k jednosmerným medeným vodičom

VAROVANIE:

Používajte len medené vodiče.

Upozornenie k odpájaniu jednosmerného prúdu

VAROVANIE:

Pred vykonaním akýchkoľvek postupov s napájaním sa uistite, že z jednosmerného okruhu je napájanie odpojené. Pre uistenie sa, že všetko napájanie je vypnuté, nájdite istič na panelovej doske, ktorá obsluhuje jednosmerný obvod, prepnite istič do vypnutej polohy a označte rúčku ističa vo vypnutej pozícii a postupujte podľa bezpečnostnej procedúry LOTO (Zablokovať a Označiť).

Upozornenie k prerušeniu elektroinštalácie jednosmerného prúdu

VAROVANIE:

Ak je potrebné lankové vedenie, používajte schválené konektory, ako napríklad uzavreté slučky alebo konektory v tvare rýľa s prevrátenými výstupkami. Tieto konektory musia byť príslušnej veľkosti pre drôty a musia zovrieť izoláciu aj vodič.

Upozornenie k postupnosti inštalácie vedenia jednosmerného prúdu

VAROVANIE:

Zapojte zdroj jednosmerného prúdu pomocou príslušných výstupkov. Pri pripájaní napájania je správna postupnosť uzemnenie na uzemnenie, +RTN na +RTN, potom –48 V na –48 V. Pri odpájaní napájanie je správna postupnosť –48 V na –48 V, +RTN na +RTN a potom uzemnenie na uzemnenie. Všimnite si, že uzemňovací vodič musí byť pripojený prvý a odpojený posledný.

Upozornenie k odpájaniu viacerých napájaní

VAROVANIE:

Sieťové zariadenie má viac ako jedno napájanie. Všetky napájania musia byť úplne odpojené pre úplné odstránenie napájania z jednotky.

Požiadavky na uzemnenie a upozornenie

Izolovaný uzemňovací vodič, ktorý je identický čo do veľkosti s uzemneným a neuzemneným obvodom alebo napájacími vodičmi jednosmerného prúdu, ale je identifikovateľný zelenými a žltými pásikmi je nainštalovaný ako súčasť obvodu alebo napájania jednosmerným prúdom, ktoré dodáva zariadeniu energiu. Uzemňovací vodič je osobitne odvodený systém na transformátore alebo motorgenerátore alebo na zdroji jednosmerného prúdu.

VAROVANIE:

Pri inštalácii zariadenia uzemnenie musí byť vždy pripojené ako prvé a odpojené ako posledné.

Upozornenie k napájaniu TN

VAROVANIE:

Zariadenie je určené na prácu so systémom napájania TN.

Kroky potrebné po úraze elektrickým prúdom

Ak úraz elektrickým prúdom spôsobí zranenie, urobte nasledujúce kroky v tomto poradí:

 1. Buďte opatrní. Buďte si vedomí potenciálne nebezpečných podmienok, ktoré môžu spôsobiť ďalšie zranenia.

 2. Odpojte napájanie zo zariadenia.

 3. Ak je to možné, pošlite niekoho, aby vyhľadal lekársku pomoc. V opačnom prípade odhadnite stav obete a potom zavolajte pomoc.

Varovanie týkajúce sa kvalifikovaného personálu

VAROVANIE:

Zariadenie smie montovať alebo vymieňať iba vyškolený a kvalifikovaný personál.

Varovné vyhlásenie pre Nórsko a Švédsko

VAROVANIE:

Zariadenie musí byť pripojené k uzemnenej sieťovej zásuvke.

Usmernenia týkajúce sa zdvíhania plášťa a komponentov

Pred premiestnením zariadenia na miesto montáže sa uistite, či miesto montáže spĺňa energetické, environmentálne a priestorové požiadavky.

Pred zdvihnutím alebo premiestnením zariadenia odpojte všetky externé káble a vodiče.

Pri zdvíhaní každého ťažkého predmetu zabezpečte, aby väčšinu váhy niesli vaše nohy, a nie chrbát. Držte kolená ohnuté a chrbát pomerne rovný. Pri zdvíhaní neobracajte telom. Bremeno rozložte rovnomerne a udržiavajte pevný postoj.

Pri zdvíhaní zariadení a komponentov sa riaďte nasledujúcimi usmerneniami týkajúcimi sa zdvíhania:

 • Do 18 kg (39,7 lb): jedna osoba.

 • 18 kg (39,7 lb) až 32 kg (70,5 lb): dve alebo viac osôb.

 • 32 kg (70,5 lb) až 55 kg (121,2 lb): tri alebo viac osôb.

 • Nad 55 kg (121,2 lb): Musia sa použiť systémy na manipuláciu s materiálom (ako napríklad páky, popruhy, výťahy atď.). Ak to nie je praktické, je potrebné využiť špeciálne vyškolené osoby alebo systémy (montéri alebo sťahovači).

Varovanie týkajúce sa obmedzeného prístupu

VAROVANIE:

Táto jednotka je určená na montáž v oblastiach s obmedzeným prístupom. Oblasť s obmedzeným prístupom je oblasť, do ktorej môže získať prístup iba servisný personál použitím špeciálneho náradia, zámku a kľúča alebo iných prostriedkov zabezpečenia a ktoré kontroluje orgán zodpovedný za dané miesto.

Varovanie týkajúce sa rampy

VAROVANIE:

Pri montáži zariadenia nepoužívajte rampu so sklonom viac ako 10 stupňov.

Varovania týkajúce sa montáže do stojana a montáže do skrine

Uistite sa, že stojan alebo skriňa, do ktorých sa zariadenie montuje, sú rovnomerne a bezpečne podopreté. Nerovnomerné mechanické zaťaženie by mohlo viesť k vzniku nebezpečného stavu. Aby ste zabránili fyzickému poraneniu pri montáži alebo servise zariadenia v stojane, prijmite nasledujúce bezpečnostné opatrenia na zaistenie permanentnej stability systému.

Nasledujúce pokyny pomáhajú zachovať vašu bezpečnosť:

 • Zariadenie má byť namontované do stojana, ktorý je zaistený k stavebnej konštrukcii.

 • Zariadenie má byť namontované v spodnej časti stojana, ak je jedinou jednotkou v stojane.

 • Pri montáži zariadenia do čiastočne zaplneného stojana nakladajte stojan zdola nahor, pričom najťažší komponent sa bude nachádzať v spodnej časti stojana.

 • Ak je stojan vybavený stabilizačnými prostriedkami, namontujte stabilizátory pred montážou alebo servisom zariadenia v stojane.

Varovanie týkajúce sa uzemnených zariadení

VAROVANIE:

Toto zariadenie musí byť vždy riadne uzemnené.

Varovanie týkajúce sa žiarenia z otvorených otvorov portu

VAROVANIE:

Keďže z otvoru portu môže vyžarovať neviditeľné žiarenie, keď nie je pripojený žiadny kábel s vláknami, nevystavujte sa žiareniu a nepozerajte sa do otvorených otvorov.

Neukončené optické konektory môžu vyžarovať neviditeľné laserové žiarenie. Šošovka v ľudskom oku sústreďuje všetku energiu lasera na sietnicu, takže zaostrenie oka priamo na zdroj lasera – dokonca aj v prípade nízkovýkonného lasera – by mohlo viesť trvalému poškodeniu oka.

Všeobecné usmernenia týkajúce sa bezpečnosti lasera

Pri práci v okolí portov, ktoré slúžia na podporu optických vysielačov-prijímačov, dodržiavajte nasledujúce usmernenia týkajúce sa bezpečnosti, aby ste zabránili poraneniu oka:

 • Nepozerajte sa do neukončených portov ani na vlákna, ktoré spájajú neznáme zdroje.

 • Neskúmajte neukončené optické porty optickými prístrojmi.

 • Vyhýbajte sa priamemu vystaveniu lúču.

Smernica a upozornenia ohľadom bezpečnosti pre Laser a LED

Zariadenia spoločnosti Juniper Networks sú vybavené laserovými vysielačmi, ktoré sú laserovými výrobkami Triedy 1 alebo Triedy 1M Správou potravín a liečiv USA a vyhodnotené ako laserový výrobok Triedy 1 podľa požiadaviek EN 60825-1 a EN 60825-2.

Všimnite si nasledujúce smernice a upozornenia:

Upozornenie na laserový výrobok Triedy 1M

VAROVANIE:

Laserový výrobok Triedy 1M.

Upozornenie na Laserové žiarenie Triedy 1M

VAROVANIE:

Pri otvorení laserové žiarenie Triedy 1M. Nedívajte sa priamo optickými prístrojmi.

Upozornenie na laserový výrobok Triedy 1

VAROVANIE:

Laserový výrobok Triedy 1.

Upozornenie na LED výrobok Triedy 1

VAROVANIE:

LED výrobok Triedy 1.

Upozornenie na laserový lúč

VAROVANIE:

Nedívajte sa do laserového lúča ani sa naňho nepozerajte optickými prístrojmi.

Upozornenie na neukončený pptický kábel

VAROVANIE:

Z neukončeného konektora optického kábla môže vyžarovať neviditeľné laserové žiarenie. V rámci prevencie pred poranením očí sa nepozerajte na optické káble so zväčšovacím optickým zariadením, ako napríklad lupou, zo vzdialenosti 100 mm.

Smernica a upozornenia k údržbe a prevádzkovej bezpečnosti

Pri vykonávaní údržby pre zariadenia si všimnite nasledujúce smernice a upozornenia:

Upozornenie k manipulácii s batériou

VAROVANIE:

Nesprávna výmena batérie môže spôsobiť výbuch. Batériu vymeňte za rovnakú alebo za ekvivalentný typ odporúčaný výrobcom. Použité batérie zlikvidujte podľa inštrukcií od výrobcu.

Upozornenie k odstráneniu šperkov

VAROVANIE:

Pred prácou na zariadení, ktoré je pripojené na napájanie, odstráňte šperky, vrátane prsteňov, náhrdelníkov a hodiniek. Kovové predmety sa po pripojení k napájaniu a uzemneniu zahrievajú a môžu spôsobiť vážne popáleniny alebo sa môžu privariť k svorkám.

Upozornenie na búrkovú činnosť

VAROVANIE:

Nepracujte so systémom ani nepripájajte a neodpájajte káble počas období so zvýšenou činnosťou bleskov.

Upozornenie na prevádzkovú teplotu

VAROVANIE:

V rámci prevencie pred prehriatímzariadenia s ním nepracujte v priestore, ktorý presahuje maximálnu odporúčanú teplotu okolia. Pre zamedzenie obmedzenia prúdenia vzduchu nechajte aspoň 6 palcov (15,2 cm) voľného miesta okolo ventilačných otvorov.

Upozornenie k likvidácii výrobku

VAROVANIE:

Likvidácia tohto zariadenia sa musí vykonať podľa všetkých národných zákonov a nariadení.

Požiadavky na požiarnu bezpečnosť

V prípade požiaru je prvoradá bezpečnosť ľudí. Mali by ste stanoviť postupy na ochranu osôb v prípade požiaru, zabezpečiť bezpečnostné školenia a riadne zabezpečiť protipožiarne vybavenie a hasiace prístroje.

Okrem toho by ste mali stanoviť postupy na ochranu zariadenia v prípade požiaru. Produkty spoločnosti Juniper Networks by ste mali inštalovať v prostredí vhodnom pre elektronické zariadenia. Odporúčame, aby ste v blízkosti zariadenia mali k dispozícii protipožiarne zariadenie pre prípad požiaru a aby ste pri inštalácii a obsluhe zariadenia dodržiavali všetky miestne protipožiarne, bezpečnostné a elektrické predpisy a nariadenia.

Hasenie požiaru

V prípade elektrického nebezpečenstva alebo požiaru elektrického prúdu by ste mali najprv vypnúť napájanie zariadenia pri zdroji. Potom na uhasenie požiaru použite hasiaci prístroj typu C, ktorý používa nekorozívne spomaľovače horenia.

Zariadenie na hasenie požiaru

Na potlačenie elektrických požiarov sú najúčinnejšie hasiace prístroje typu C, ktoré používajú nekorozívne spomaľovače horenia, ako sú oxid uhličitý a Halotron™. Hasiace prístroje typu C vytláčajú kyslík z miesta horenia, aby zlikvidovali požiar. Namiesto hasiaceho prístroja, ktorý zanecháva na zariadení zvyšky, by ste mali na hasenie požiaru na zariadení alebo v jeho okolí, ktoré na chladenie čerpá vzduch z prostredia, použiť tento typ inertného kyslíkového výtlačného hasiaceho prístroja.

Nepoužívajte viacúčelové chemické hasiace prístroje typu ABC (suché chemické hasiace prístroje). Hlavnou zložkou týchto hasiacich prístrojov je fosforečnan amónny, ktorý je veľmi lepkavý a ťažko sa čistí. Okrem toho sa v prítomnosti nepatrného množstva vlhkosti môže fosforečnan amónny stať vysoko korozívnym a spôsobuje koróziu väčšiny kovov.

Akékoľvek zariadenie v miestnosti, v ktorej bol vypustený chemický hasiaci prístroj, je vystavené predčasnej poruche a nespoľahlivej prevádzke. Zariadenie sa považuje za neopraviteľne poškodené.

POZNÁMKA:

Aby ste zachovali platnosť záruky, nepoužívajte na likvidáciu požiaru na zariadení Juniper Networks ani v jeho blízkosti suchý chemický hasiaci prístroj. Ak použijete suchý chemický hasiaci prístroj, na jednotku sa už nevzťahuje záruka v rámci servisnej zmluvy.

Odporúčame, aby ste akékoľvek neopraviteľné poškodené zariadenie zlikvidovali ekologickým spôsobom.