Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

Informacje dotyczące

Definicje poziomów ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa

W dokumentacji zastosowano następujące poziomy ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa (istnieją dwa formaty ostrzeżeń):

UWAGA:

informacja ta może okazać się pomocna w konkretnej sytuacji lub można przeoczyć tę ważną informację, jeśli nie została wyróżniona w akapicie z oznaczeniem „Uwaga”.

PRZESTROGA:

zapoznaj się z określonymi wytycznymi, aby zapobiec drobnym obrażeniom lub dyskomfortowi użytkownika oraz poważnemu uszkodzeniu urządzenia.

Ostrzeżenie przed promieniowaniem laserowym:

ten symbol ostrzega o ryzyku uszkodzenia ciała spowodowanego laserem.

OSTRZEŻENIE:

ten symbol oznacza niebezpieczeństwo. Znajdujesz się w sytuacji, która może skutkować obrażeniami ciała. Przed rozpoczęciem pracy na jakimkolwiek sprzęcie należy być świadomym zagrożeń związanych z obwodami elektrycznymi i zapoznać się ze standardowymi praktykami zapobiegania wypadkom.

 • Nie podejmuj żadnych działań, które stwarzają potencjalne zagrożenie dla ludzi lub sprawiają, że sprzęt jest niebezpieczny.

 • Nigdy nie montuj ani nie modyfikuj instalacji elektrycznych podczas burzy.

 • Pracuj na urządzeniu tylko wtedy, gdy jest ono prawidłowo uziemione.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami w tym poradniku, aby prawidłowo uziemić urządzenie.

 • Bezpieczniki należy wymieniać wyłącznie na bezpieczniki tego samego typu i o tej samej mocy znamionowej.

Ostrzeżenie dotyczące instrukcji instalacji

OSTRZEŻENIE:

Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją instalacji.

Ogólne wytyczne i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Poniższe wytyczne pomagają zapewnić bezpieczeństwo użytkownika i chronić urządzenie przed uszkodzeniem. Niniejsza lista wytycznych może nie uwzględniać wszystkich potencjalnie niebezpiecznych sytuacji w środowisku roboczym, dlatego zawsze trzeba zachowywać ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem.

 • Należy wykonywać tylko procedury wyraźnie opisane w dokumentacji sprzętowej tego urządzenia. Czynności serwisowe związane z systemem powinien wykonywać wyłącznie personel autoryzowanego serwisu.

 • Przed instalacją, a także w jej trakcie i po zakończeniu należy dbać o czystość wokół urządzenia i nie dopuszczać do zakurzenia.

 • Narzędzia należy składować w taki sposób, aby nikt nie potknął się o nie podczas chodzenia.

 • Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii, takiej jak pierścionki, bransoletki czy łańcuszki, które mogą zaczepić się o urządzenie.

 • W przypadku pracy w warunkach, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla oczu, należy nosić okulary ochronne.

 • Nie wolno próbować podnosić przedmiotów, które są za ciężkie do uniesienia dla jednej osoby.

 • Nie wolno instalować złączy elektrycznych w miejscach narażonych na wilgoć, chyba że złącza te są przeznaczone do pracy w takich środowiskach.

 • Z urządzenia należy korzystać tylko wtedy, gdy jest ono prawidłowo uziemione. Należy też przestrzegać naszej szczegółowej instrukcji instalacji w zakresie prawidłowego podłączania urządzenia do uziemienia.

 • Nie należy otwierać ani zdejmować pokryw obudowy ani części blaszanych, chyba że w dokumentacji sprzętowej tego urządzenia znajdują się odpowiednie instrukcje. Takie postępowanie może skutkować groźnym porażeniem prądem elektrycznym.

 • Nie należy wpychać ani wciskać żadnych przedmiotów przez otwory w ramie obudowy. Takie postępowanie może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

 • Należy chronić obudowę i elementy urządzenia przed zalaniem płynami. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem urządzenia.

 • Należy starać się nie dotykać nieizolowanych przewodów elektrycznych ani zacisków, które nie zostały odłączone od źródła zasilania. Może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym.

 • Niektóre części obudowy, w tym powierzchnie przy zasilaczach, uchwyty zasilaczy, uchwyty kart rozszerzeń i uchwyty tac wentylatorów mogą się nagrzewać. Poniższa tabela zawiera ostrzeżenie o gorących powierzchniach na obudowie:

 • Należy zawsze sprawdzać, czy wszystkie moduły, zasilacze i pokrywy są całkowicie wsunięte oraz czy śruby instalacyjne są całkowicie dokręcone.

 • W przypadku zasilania prądem przemiennym (AC) i stałym (DC) preferowane jest uziemienie w układzie jedno-/dwuotworowym. W obwodzie prądu przemiennego (AC) może też być używany bolec uziemiający w przewodzie zasilającym, a obwód prądu stałego (DC) może wykorzystywać uchwyt uziemiający zasilacza lub uziemienie w przewodzie zasilającym.

 • Użytkownicy nie powinni próbować samodzielnie podłączać uziemienia obwodu elektrycznego. Zamiast tego powinni skontaktować się z odpowiednim organem kontrolnym lub elektrykiem.

 • Dla własnego bezpieczeństwa użytkownicy powinni zadbać o to, aby wszystkie istniejące połączenia uziemiające w instalacji elektrycznej i telefonicznej oraz w metalowym przyłączu wodociągowym były zawsze podłączone. Ten środek ostrożności może mieć szczególne znaczenie na obszarach wiejskich.

 • Przed przystąpieniem do demontażu lub instalacji elementów w urządzeniu należy podłączyć pasek uziemiający do punktu neutralizacji wyładowań elektrostatycznych (ESD) oraz owinąć i zamocować drugi koniec paska wokół nieosłoniętego nadgarstka. Niezastosowanie paska uziemiającego ESD może spowodować uszkodzenie urządzenia.

 • Podczas instalacji urządzenia należy postępować zgodnie z następującymi lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi instalacji i urządzeń elektrycznych:

  • Stany Zjednoczone: Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej (National Fire Protection Association, NFPA 70), Krajowy Kodeks Elektryczny Stanów Zjednoczonych (United States National Electrical Code, NEC).

  • Inne kraje: Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (International Electromechanical Commission, IEC) 60364, części 1–7.

  • Kanada: Kanadyjski Kodeks Elektryczny (Canadian Electrical Code), część 1, CSA C22.1.

 • Oszacowane zgodnie z układem zasilania typu TN.

 • Nadaje się do instalacji w pomieszczeniach infrastruktury informatycznej zgodnie z artykułem 645 kodeksu NEC i przepisami NFPA 75.

 • W pomieszczeniu, w którym wykonywane są prace, należy zlokalizować awaryjny wyłącznik zasilania, aby w razie wystąpienia wypadku móc szybko odłączyć zasilanie.

 • Przed wykonaniem połączeń uziemiających należy oczyścić powierzchnie uziemiające i usunąć z nich wszelki nalot.

 • Jeśli w pomieszczeniu instalacji panują potencjalnie niebezpieczne warunki, nie należy pracować w pojedynkę.

 • Nigdy nie należy zakładać, że obwód jest odłączony od zasilania. Przed rozpoczęciem pracy trzeba zawsze sprawdzić zasilanie w obwodzie elektrycznym.

 • Należy uważnie sprawdzić obszar roboczy pod kątem potencjalnych zagrożeń, takich jak wilgotne podłogi, nieuziemione przedłużacze i brakujące obwody uziemienia.

 • Z urządzenia należy korzystać zgodnie ze wskazanymi znamionowymi danymi elektrycznymi i instrukcjami użytkowania produktu.

 • Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie urządzenia i sprzętu peryferyjnego, należy używać kabli i złączy przeznaczonych do dołączonego sprzętu peryferyjnego oraz dbać o to, aby były one w dobrym stanie.

 • Nie wolno instalować sprzętu, który wygląda na uszkodzony.

 • Przed przystąpieniem do pracy przy sprzęcie podłączonym do linii energetycznych należy zdjąć biżuterię, w tym pierścionki, naszyjniki i zegarki. Metalowe przedmioty nagrzewają się po podłączeniu do zasilania i uziemienia, co może skutkować poważnymi oparzeniami lub przywarciem do zacisków.

 • Urządzenia zasilane prądem przemiennym są dostarczane z trójżyłowym przewodem zasilającym z wtyczką z uziemieniem, która pasuje wyłącznie do gniazda elektrycznego z uziemieniem. Nie wolno obchodzić tego zabezpieczenia. Uziemienie sprzętu musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji i urządzeń elektrycznych.

 • W instalacji budynku musi znajdować się zewnętrzny certyfikowany wyłącznik automatyczny (2-biegunowy lub 4-biegunowy — w zależności od urządzenia) o wartości znamionowej minimum 13 A/16 A/20 A.

 • W przypadku urządzenia zasilanego prądem przemiennym głównym elementem rozłączającym jest przewód zasilający. Gniazdo elektryczne musi znajdować się w pobliżu urządzenia zasilanego prądem przemiennym i być łatwo dostępne.

 • Przed przystąpieniem do pracy przy urządzeniu lub w pobliżu źródeł zasilania należy odłączyć od urządzenia wszystkie przewody zasilające. Aby pozbawić urządzenie zasilania, należy całkowicie usunąć wszystkie połączenia.

Zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym wyładowaniami elektrostatycznymi

Podzespoły urządzenia dostarczane w woreczkach antystatycznych są wrażliwe na uszkodzenia spowodowane elektrycznością statyczną. Niektóre mogą ulec uszkodzeniu w wyniku działania napięcia o wartości jedynie 30 V. Potencjalnie szkodliwe napięcia statyczne można łatwo wygenerować za każdym razem, gdy dochodzi do kontaktu z plastikowym lub piankowym materiałem opakowaniowym lub podczas przesuwania podzespołów po tworzywie sztucznym lub dywanie. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia przez wyładowania elektrostatyczne (ESD), które może powodować przejściową lub całkowitą awarię podzespołów, należy przestrzegać następujących wskazówek:

 • Podczas pracy przy elementach narażonych na uszkodzenia ESD zawsze należy stosować uziemiającą opaskę na nadgarstek i upewnić się, że pozostaje ona w bezpośrednim kontakcie ze skórą.

 • Jeśli opaska uziemiająca jest niedostępna, podzespół umieszczony w antystatycznym woreczku należy trzymać w jednej ręce (patrz Rysunek 1) a drugą dotknąć odsłoniętego, gołego metalu urządzenia bezpośrednio przed włożeniem podzespołu do urządzenia.

  OSTRZEŻENIE:

  ze względów bezpieczeństwa należy okresowo sprawdzać wartość rezystancji opaski uziemiającej. Pomiar musi się mieścić w zakresie od 1 do 10 MΩ.

 • Podczas przenoszenia podzespołu narażonego na uszkodzenia ESD, który został wyjęty z urządzenia, należy się upewnić, że końcówka opaski uziemiającej jest przymocowana do punktu ESD na obudowie.

 • Jeśli opaska uziemiająca jest niedostępna, przed dotknięciem podzespołu należy dotknąć odsłoniętego, gołego metalu urządzenia, aby się uziemić.

 • Należy unikać kontaktu między podzespołem narażonym na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi a odzieżą. Napięcia ESD emitowane z odzieży mogą uszkodzić elementy.

 • Podczas wyjmowania lub instalowania podzespołu narażonego na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi zawsze należy go umieszczać stroną z podzespołem skierowanym do góry na antystatycznej powierzchni, w antystatycznym stojaku lub antystatycznym woreczku (patrz Rysunek 1). W przypadku zwracania elementu przed zapakowaniem należy go umieścić w woreczku antystatycznym.

  Rysunek 1: Umieszczanie elementu w woreczku antystatycznym Umieszczanie elementu w woreczku antystatycznym
  PRZESTROGA:

  kable ANSI/TIA/EIA-568, np. kategorii 5e i kategorii 6, mogą ulec naładowaniu elektrostatycznemu. Aby rozproszyć ten ładunek, przed podłączeniem do systemu kable zawsze należy podłączyć do odpowiedniego i bezpiecznego punktu uziemiającego.

Wytyczne dotyczące okablowania elektrycznego w miejscu instalacji

Tabela 1 zawiera opis czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania okablowania elektrycznego w miejscu instalacji.

OSTRZEŻENIE:

należy zapewnić odpowiednio uziemione i ekranowane środowisko robocze oraz stosować urządzenia przeciwprzepięciowe.

Tabela 1: Wytyczne dotyczące okablowania elektrycznego w miejscu instalacji
Kwestie dotyczące okablowania elektrycznego w miejscu instalacji Wytyczne

Ograniczenia sygnalizacji

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych problemów należy się skonsultować z ekspertami w zakresie tłumienia przepięć i ekranowania:

 • Nieprawidłowo zainstalowane przewody powodują zakłócenia w zakresie częstotliwości radiowych (RFI).

 • Uszkodzenia spowodowane uderzeniami pioruna występują wtedy, gdy przewody prowadzone są niezgodnie z zalecanymi odległościami lub przechodzą między budynkami.

 • Impulsy elektromagnetyczne (EMP) wywołane przez piorun uszkadzają nieekranowane przewodniki i urządzenia elektroniczne.

Zakłócenia w zakresie częstotliwości radiowych

Aby zredukować lub wyeliminować zakłócenia radiowe z okablowania w miejscu instalacji, należy wykonać następujące działania:

 • Użyć skrętki dwużyłowej z zachowaniem prawidłowego rozmieszczenia przewodów uziemiających.

 • Jeśli konieczne jest przekroczenie zalecanych odległości, należy użyć wysokiej jakości skrętki dwużyłowej z jednym przewodem uziemiającym dla każdego sygnału danych, gdy ma to zastosowanie.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Jeśli miejsce instalacji jest podatne na problemy z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC), w szczególności z wyładowaniami atmosferycznymi lub zakłóceniami pochodzącymi z nadajników radiowych, należy zasięgnąć porady eksperta.

Niektóre z problemów powodowanych przez silne źródła zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) to:

 • zniszczenie sterowników sygnałowych i odbiorników urządzenia.

 • zagrożenia elektryczne powstałe w wyniku przepięć doprowadzonych przez linie do urządzenia.

Ostrzeżenie o zagrożeniu energią w płaszczyźnie środkowej

OSTRZEŻENIE:

wysokie poziomy energii elektrycznej są rozprowadzane w płaszczyźnie środkowej. Podczas serwisowania podzespołów należy uważać, aby nie dotykać złączy w płaszczyźnie środkowej ani żadnego elementu podłączonego do płaszczyzny środkowej metalowym przedmiotem.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego przy zasilaniu prądem zmiennym

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego mają zastosowanie do urządzeń zasilanych prądem zmiennym:

PRZESTROGA:

TO URZĄDZENIE MA WIĘCEJ NIŻ JEDEN PRZEWÓD ZASILAJĄCY. ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, PRZED SERWISOWANIEM NALEŻY ODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE.

W przypadku urządzeń zawierających więcej niż jedno przyłącze zasilania należy się upewnić, że wszystkie są całkowicie rozłączone, aby całkowicie odłączyć zasilanie urządzenia, tym samym zapobiegając porażeniu prądem. Aby odłączyć zasilanie, należy odłączyć wtyczki wszystkich przewodów zasilających (po jednym dla każdego źródła zasilania).

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego zasilania prądem stałym

 • Urządzenie zasilane prądem stałym jest wyposażone w zespół listew zaciskowych prądu stałego, który spełnia wymagania dotyczące zasilania urządzenia skonfigurowanego w pełnym zakresie.

 • W przypadku urządzeń podłączonych na stałe na zewnątrz urządzenia należy umieścić łatwo dostępne urządzenie odłączające.

 • W przypadku urządzeń podłączanych do gniazdka zasilającego należy je zainstalować w pobliżu urządzenia i zapewnić jego łatwą dostępność.

 • Przewód uziemiający lub kanał kablowy należy podłączyć do stałego centralnego punktu uziemiającego w biurze.

 • Do zakończenia przewodu uziemiającego w punkcie uziemiającym zaleca się użycie zamkniętego pierścienia.

 • Ze skrzynki wyłącznika należy poprowadzić dwa przewody do źródła prądu stałego o napięciu 48 V DC.

 • Urządzenie zasilane prądem stałym wyposażone w listwę zaciskową prądu stałego jest przeznaczone wyłącznie do instalacji w miejscu o ograniczonym dostępie. W Stanach Zjednoczonych jest to obszar zgodny z art. 110–16, 110–17 i 110–18 National Electrical Code ANSI/NFPA 70.

  UWAGA:

  podstawowe zabezpieczenie nadprądowe zapewnia wyłącznik automatyczny budynku. Wyłącznik ten musi chronić przed nadmiarowymi prądami, zwarciami i zwarciami doziemnymi zgodnie z NEC ANSI/NFPA 70.

 • Należy się upewnić, że polaryzacja okablowania na wejściu prądu stałego jest prawidłowa. W pewnych warunkach połączenia o odwróconej polaryzacji mogą spowodować zadziałanie głównego automatycznego wyłącznika lub uszkodzenie sprzętu.

 • Oznaczone napięcie wejściowe wynoszące –48 V DC w przypadku urządzenia zasilanego prądem stałym jest napięciem znamionowym związanym z obwodem baterii, a napięcia wyższe należy kojarzyć tylko z napięciami konserwacyjnymi funkcji ładowania.

 • Ponieważ urządzenie jest układem uziemienia dodatniego, przewód dodatni należy podłączyć do zacisku oznaczonego jako RTN, przewód ujemny — do zacisku oznaczonego –48 V DC, a uziemienie — do punktów uziemienia urządzenia.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego zasilania prądem stałym

Podczas pracy z urządzeniami zasilanymi prądem stałym należy przestrzegać następujących ostrzeżeń:

Ostrzeżenie dotyczące przewodów miedzianych zasilanych prądem stałym

OSTRZEŻENIE:

należy używać wyłącznie przewodów miedzianych.

Ostrzeżenie o odłączeniu zasilania prądem stałym

OSTRZEŻENIE:

przed przeprowadzeniem procedur obejmujących źródła zasilania należy się upewnić, że zasilanie jest odłączone od obwodu prądu stałego. Aby się upewnić, że całe zasilanie jest wyłączone, należy zlokalizować wyłącznik automatyczny na tablicy rozdzielczej obsługujący obwód prądu stałego, przestawić go do pozycji wyłączonej i zabezpieczyć taśmą uchwyt wyłącznika w pozycji wyłączonej, a następnie postępować zgodnie z procedurą odcięcia zasilania i oznakowania ostrzegawczego (Lock Out Tag Out, LOTO).

Ostrzeżenie dotyczące zakończeń przewodów zasilania prądem stałym

OSTRZEŻENIE:

gdy wymagane jest okablowanie przewodami linkowymi, należy stosować zatwierdzone zakończenia przewodów, takie jak zamknięta pętla lub zakończenie widełkowe z podgiętymi końcówkami. Zakończenia te muszą mieć rozmiar dopasowany do wielkości przewodów i zaciskać zarówno izolację, jak i żyłę przewodzącą.

Ostrzeżenie o kolejności wykonywania okablowania zasilającego prądem stałym

OSTRZEŻENIE:

źródło zasilania prądem stałym należy podłączyć za pomocą odpowiednich końcówek. Podczas podłączania zasilania właściwa kolejność okablowania to: uziemienie do uziemienia, +RTN do +RTN, a następnie –48 V do –48 V. Podczas odłączania zasilania właściwa kolejność okablowania to: –48 V do –48 V, +RTN do +RTN, a następnie uziemienie do uziemienia. Należy pamiętać, by przewód uziemiający zawsze podłączać jako pierwszy, a odłączać jako ostatni.

Ostrzeżenie o odłączeniu wielu źródeł zasilania

OSTRZEŻENIE:

urządzenie sieciowe ma więcej niż jedno złącze zasilania. Aby całkowicie odłączyć zasilanie od urządzenia, należy rozłączyć wszystkie połączenia.

Wymagania i ostrzeżenia dotyczące uziemienia zasilania

Izolowany przewód uziemiający, który ma rozmiar identyczny jak uziemiony i nieuziemiony obwód odgałęziony lub żyły zasilania prądem stałym, lecz oznaczony jest zielono-żółtymi paskami, instaluje się jako część obwodu odgałęzionego lub źródła zasilania prądem stałym, które zapewnia urządzeniu zasilanie. Przewód uziemiający stanowi w transformatorze zasilającym lub zespole silnikowo-prądnicowym bądź źródle prądu stałego oddzielnie wyprowadzony układ.

OSTRZEŻENIE:

podczas instalacji urządzenia uziemienie zawsze należy wykonywać w pierwszej kolejności i odłączać jako ostatnie.

Ostrzeżenie dotyczące zasilania TN

OSTRZEŻENIE:

urządzenie jest przeznaczone do pracy z układem zasilania TN.

Wymagane działania po wystąpieniu wypadku związanego z instalacją elektryczną

Jeśli wypadek związany z instalacją elektryczną skutkuje obrażeniami ciała, należy wykonać następujące działania w podanej kolejności:

 1. Zachować ostrożność. Należy mieć świadomość potencjalnie niebezpiecznych warunków, które mogą spowodować dalsze obrażenia.

 2. Odłączyć zasilanie od urządzenia.

 3. W razie możliwości wysłać inną osobę po pomoc medyczną. Jeśli nie jest to możliwe, ocenić stan osoby poszkodowanej, a następnie wezwać pomoc.

Ostrzeżenie dotyczące wykwalifikowanego personelu

OSTRZEŻENIE:

instalacją lub wymianą urządzenia powinien zajmować się wyłącznie przeszkolony i wykwalifikowany personel.

Ostrzeżenie obowiązujące w Norwegii i Szwecji

OSTRZEŻENIE:

sprzęt musi zostać podłączony do uziemionego gniazda elektrycznego.

Wytyczne dotyczące podnoszenia obudowy i elementów

Przed przemieszczeniem urządzenia do miejsca instalacji należy się upewnić, że miejsce to spełnia wymagania dotyczące zasilania, środowiska i wolnej przestrzeni.

Przed podniesieniem lub przemieszczeniem urządzenia należy odłączyć od niego wszystkie zewnętrzne kable i przewody.

Zgodnie z ogólnymi zasadami podnoszenia ciężkich przedmiotów główny ciężar powinien spoczywać na nogach, a nie na plecach osoby podnoszącej. Kolana powinny być ugięte, a plecy względnie proste. Nie należy skręcać ciała podczas podnoszenia. Obciążenie należy rozłożyć równomiernie, dbając o stabilne podparcie.

Podczas podnoszenia urządzeń i elementów należy przestrzegać poniższych wytycznych:

 • Do 18 kg (39,7 lb): jedna osoba.

 • Od 18 kg (39,7 lb) do 32 kg (70,5 lb): co najmniej dwie osoby.

 • Od 32 kg (70,5 lb) do 55 kg (121,2 lb): co najmniej trzy osoby.

 • Powyżej 55 kg (121,2 lb): należy korzystać z systemów do transportu towarów (dźwignie, pasy nośne, podnośniki itd.). Jeśli nie jest to możliwe, należy skorzystać z pomocy specjalnie przeszkolonych osób lub systemów (firm zajmujących się montażem konstrukcji lub przeprowadzkami).

Ostrzeżenie dotyczące ograniczonego dostępu

OSTRZEŻENIE:

to urządzenie jest przeznaczone do instalacji w miejscach o ograniczonym dostępie. Są to miejsca, do których dostęp ma tylko personel serwisowy, otwierane specjalnym narzędziem, zamykane na klucz lub zabezpieczone w inny sposób oraz kontrolowane przez organ odpowiedzialny za daną lokalizację.

Ostrzeżenie dotyczące ramp

OSTRZEŻENIE:

podczas instalacji urządzenia nie należy używać rampy nachylonej pod kątem większym niż 10 stopni.

Ostrzeżenia dotyczące montażu w stelażu lub szafie

Stelaż lub szafa, w których instalowane jest urządzenie, muszą być podparte w sposób równomierny i stabilny. Zastosowanie nierównomiernego obciążenia mechanicznego może spowodować wystąpienie niebezpieczeństwa. Aby zapobiec obrażeniom ciała podczas montażu lub serwisowania urządzenia w stelażu, należy podjąć następujące środki ostrożności w celu zapewnienia stabilności systemu.

Instrukcje pomagające w dbaniu o bezpieczeństwo:

 • Urządzenie należy zainstalować w stelażu przymocowanym do konstrukcji budynku.

 • Jeśli urządzenie jest jedynym modułem w stelażu, należy je zamontować w dolnej części stelażu.

 • W przypadku montażu urządzenia w częściowo zapełnionym stelażu należy dodawać kolejne moduły w kolejności od dołu do góry, przy czym najcięższy element powinien znajdować się w dolnej części stelażu.

 • Jeśli stelaż jest wyposażony w elementy stabilizujące, należy je zainstalować przed montażem lub serwisowaniem urządzenia w stelażu.

Ostrzeżenie dotyczące uziemionego sprzętu

OSTRZEŻENIE:

to urządzenie musi być zawsze prawidłowo uziemione.

Ostrzeżenie dotyczące promieniowania z otwartych portów

OSTRZEŻENIE:

ze względu na możliwość emisji niewidzialnego promieniowania z otwartych portów, do których nie są podłączone kable światłowodowe, nie należy wystawiać się na promieniowanie ani zaglądać do otworów.

Nieobrobione złącza optyczne mogą emitować niewidzialne promieniowanie laserowe. Soczewka ludzkiego oka skupia całą moc lasera na siatkówce, dlatego skupienie wzroku bezpośrednio na źródle światła lasera — nawet w przypadku lasera o niskiej mocy — może spowodować trwałe uszkodzenie oka.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy ze sprzętem laserowym

Podczas pracy w pobliżu portów obsługujących optyczne urządzenia nadawczo-odbiorcze należy przestrzegać następujących wytycznych bezpieczeństwa, aby zapobiec urazom oczu:

 • Nie należy zaglądać do niezamkniętych portów ani kabli światłowodowych połączonych z nieznanymi źródłami.

 • Nie należy badać niezamkniętych portów optycznych za pomocą przyrządów optycznych.

 • Nie należy wystawiać się na działanie promienia lasera.

Wytyczne i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania lasera i diod LED

Urządzenia firmy Juniper Networks są wyposażone w nadajniki laserowe zaklasyfikowane jako produkty laserowe klasy 1 lub klasy 1M przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków oraz uznawane za produkt laserowy klasy 1 zgodnie z wymogami norm EN 60825-1 i EN 60825-2.

Należy przestrzegać następujących wytycznych i ostrzeżeń:

Ostrzeżenie dotyczące produktu laserowego klasy 1M

OSTRZEŻENIE:

produkt laserowy klasy 1M.

Ostrzeżenie o promieniowaniu lasera klasy 1M

OSTRZEŻENIE:

po otwarciu obecne jest promieniowanie urządzenia laserowego klasy 1M. Nie wolno wpatrywać się w urządzenie bezpośrednio za pomocą przyrządów optycznych.

Ostrzeżenie dotyczące produktu laserowego klasy 1

OSTRZEŻENIE:

produkt laserowy klasy 1.

Ostrzeżenie dotyczące produktu LED klasy 1

OSTRZEŻENIE:

produkt LED klasy 1.

Ostrzeżenie dotyczące wiązki laserowej

OSTRZEŻENIE:

nie należy wpatrywać się w wiązkę laserową ani patrzeć na nią bezpośrednio za pomocą przyrządów optycznych.

Ostrzeżenie dotyczące niezakończonego kabla światłowodowego

OSTRZEŻENIE:

z niezakończonego złącza kabla światłowodowego może być emitowane niewidzialne promieniowanie laserowe. Aby uniknąć obrażeń wzroku, nie wolno podglądać światłowodów za pomocą powiększającego urządzenia optycznego, takiego jak lupa, w odległości mniejszej niż 100 mm.

Wskazówki i ostrzeżenia dotyczące konserwacji i bezpieczeństwa eksploatacji

Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych przy urządzeniach należy przestrzegać następujących wskazówek i ostrzeżeń:

Postępowanie z bateriami

OSTRZEŻENIE:

nieprawidłowo przeprowadzona wymiana baterii może spowodować wybuch. Baterię należy wymieniać jedynie na zalecaną przez producenta baterię tego samego lub równoważnego typu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Ostrzeżenie dotyczące zdejmowania biżuterii

OSTRZEŻENIE:

przed przystąpieniem do pracy przy urządzeniach podłączonych do linii energetycznych należy zdjąć biżuterię, w tym pierścionki, naszyjniki i zegarki. Metalowe przedmioty nagrzewają się po podłączeniu do zasilania i uziemienia, co może prowadzić do poważnych oparzeń lub przywarcia do zacisków.

Ostrzeżenie dotyczące wyładowań atmosferycznych

OSTRZEŻENIE:

nie należy pracować przy systemie ani podłączać lub odłączać kabli w czasie wyładowań atmosferycznych.

Ostrzeżenie dotyczące temperatury eksploatacji

OSTRZEŻENIE:

aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, nie wolno go używać w obszarze, w którym przekroczono maksymalną zalecaną temperaturę otoczenia. Aby zapobiec ograniczeniom przepływu powietrza, wokół otworów wentylacyjnych należy pozostawić co najmniej 15,2 cm wolnej przestrzeni.

Ostrzeżenie dotyczące utylizacji produktu

OSTRZEŻENIE:

utylizacji niniejszego urządzenia należy dokonać zgodnie ze wszystkimi krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego

W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi. Aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, należy ustanowić odpowiednie procedury, zorganizować szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zapewnić sprzęt przeciwpożarowy oraz gaśnice.

Dodatkowo należy ustalić procedury ochrony sprzętu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Produkty firmy Juniper Networks powinny być zamontowane w środowisku odpowiednim dla sprzętu elektrycznego. Zaleca się, aby w przypadku pożaru w pobliżu sprzętu dostępny był sprzęt przeciwpożarowy oraz aby podczas montażu i korzystania ze sprzętu przestrzegane były wszystkie lokalne przepisy przeciwpożarowe, bezpieczeństwa i elektryczne.

Gaszenie pożaru

W przypadku wystąpienia ryzyka porażenia prądem lub zwarcia należy przede wszystkim wyłączyć zasilanie urządzenia. Następnie do ugaszenia pożaru należy użyć gaśnicy typu C, w której zastosowano niekorozyjne środki tłumiące ogień.

Sprzęt przeciwpożarowy

Gaśnice typu C, w których zastosowano niekorozyjne środki tłumiące ogień, takie jak dwutlenek węgla i Halotron™, są najskuteczniejsze. Gaśnice typu C wypierają tlen z miejsca spalania, aby ugasić pożar. Do gaszenia pożaru w otoczeniu sprzętu pobierającego powietrze w celu chłodzenia należy stosować gaśnice wypierające tlen przy użyciu gazów obojętnych zamiast gaśnic pozostawiających osad na sprzęcie.

Nie należy używać wielofunkcyjnych gaśnic chemicznych typu ABC (proszkowych gaśnic chemicznych). Głównym składnikiem tego typu gaśnic jest fosforan monoamonowy, który jest bardzo klejący i trudny do usunięcia. Oprócz tego w obecności niewielkich ilości wilgoci fosforan monoamonowy może stać się silnie korozyjny i powodować korozję większości metali.

Wszelkie urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu, w którym doszło do użycia gaśnicy chemicznej, narażone są na przedwczesne usterki i niepewne działanie. Wówczas sprzęt uważa się za nieodwracalnie uszkodzony.

UWAGA:

aby zachować gwarancję, nie korzystaj z proszkowych gaśnic chemicznych w celu ugaszenia pożaru w otoczeniu urządzeń firmy Juniper Networks. Po użyciu proszkowej gaśnicy chemicznej urządzenie nie jest objęte gwarancją wynikającą z umowy serwisowej.

Zalecamy utylizację wszelkiego nieodwracalnie uszkodzonego sprzętu w sposób przyjazny dla środowiska.