Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

Saugos informacija

Įspėjamųjų saugos lygių apibrėžtis

Dokumentuose naudojami šie saugos įspėjimų lygiai (yra du įspėjimų formatai):

PASTABA:

ši informacija gali būti naudinga konkrečioje situacijoje arba galite nepastebėti šios svarbios informacijos, jei ji nebus pažymėta Pastaboje.

PERSPĖJIMAS:

turite laikytis šių nurodymų, kad išvengtumėte nedidelių sužalojimų ar nepatogumų arba smarkiai nesugadintumėte prietaiso.

ĮSPĖJIMAS APIE LAZERĮ:

šis simbolis įspėja apie pavojų susižeisti lazeriu.

ĮSPĖJIMAS:

šis simbolis reiškia pavojų. Atsidūrėte situacijoje, kuri gali sukelti kūno sužalojimą. Prieš pradėdami dirbti su bet kokia įranga, žinokite, kokie pavojai gresia dirbant su elektros tinklu, ir susipažinkite su standartine nelaimingų atsitikimų prevencijos praktika.

 • Neatlikite jokių veiksmų, kurie gali kelti pavojų žmonėms arba padaryti įrangą nesaugią.

 • Niekada nemontuokite laidų ir nemanipuliuokite jais perkūnijos metu.

 • Prietaisą naudokite tik tada, kai jis yra tinkamai įžemintas.

 • Laikykitės šiame vadove pateiktų nurodymų, kad tinkamai įžemintumėte prietaisą.

 • Saugiklius keiskite tik to paties tipo ir vardinių parametrų saugikliais.

Montavimo instrukcijų įspėjimai

ĮSPĖJIMAS:

Prieš prijungdami įrenginį prie maitinimo šaltinio, perskaitykite išsamias montavimo instrukcijas.

Bendrosios saugos gairės ir įspėjimai

Šios gairės padeda užtikrinti jūsų saugą ir apsaugo įrenginį su sugadinimo. Gairių sąraše gali būti numatytos ne visos potencialiai pavojingos situacijos jūsų darbo aplinkoje, taigi visada būkite budrūs ir vadovaukitės sveika nuovoka.

 • Atlikite tik šio įrenginio dokumentacijoje aiškiai aprašytas procedūras. Pasirūpinkite, kad sistemos priežiūrą atliktų tik įgaliotasis priežiūros personalas.

 • Prieš montuojant, montavimo metu ir sumontavus, įrenginio aplinka turi būti švari ir laisva.

 • Nedėkite įrankių ten, kur už jų gali užkliūti praeiviai.

 • Nedėvėkite laisvų drabužių arba juvelyrinių dirbinių, pvz., žiedų, apyrankių arba grandinėlių, kuriuos gali įtraukti įrenginys.

 • Jei darbo sąlygos pavojingos akims, dėvėkite apsauginius akinius.

 • Niekada nebandykite pakelti vienam asmeniui per sunkaus objekto.

 • Niekada nemontuokite elektros lizdų šlapiose vietose, nebent lizdai yra pritaikyti šlapiai aplinkai.

 • Naudokite tik tinkamai įžemintą įrenginį ir vadovaukitės mūsų išsamaus montavimo vadovo instrukcijomis, kaip tinkamai įžeminti įrenginį.

 • Neatidarykite korpuso gaubtų arba metalinių lakštų, jei tai nenurodyta šio įrenginio instrukcijose. Tokie veiksmai gali būti stipraus elektros šoko priežastis.

 • Nespauskite ir nesprauskite jėga jokių objektų pro korpuso rėmo angas. Tokie veiksmai gali būti elektros šoko arba gaisro priežastis.

 • Saugokitės, kad neaplietumėte korpuso arba jokių įrenginio dalių skysčiais. Taip galima patirti elektros šoką arba sugadinti įrenginį.

 • Nelieskite neizoliuotų elektros laidų arba gnybtų, neatjungtų nuo maitinimo šaltinio. Tokie veiksmai gali būti elektros šoko priežastis.

 • Kai kurios korpuso dalys, įskaitant maitinimo šaltinio paviršius, maitinimo šaltinio įrenginio rankenas, linijos plokštės rankenas ir ventiliatoriaus dėklo rankenas, gali įkaisti. Ši etiketė įspėja apie įkaitusius korpuso paviršius:

 • Visada pasirūpinkite, kad visi moduliai, maitinimo šaltiniai ir gaubto skydai yra iki galo įstatyti, o varžtai visiškai priveržti.

 • KS ir NS rekomenduojamas vienos / dviejų angų sistemos įžeminimas. KS taip pat galima naudoti maitinimo laido įžeminimo kištuką, o NS galima naudoti PSU ąselę arba maitinimo laido įžeminimą, jei jis naudojamas.

 • Naudotojams nerekomenduojama atlikti elektrinį įžeminimą patiems. Patartina kreiptis į atitinkamą įstaigą arba elektriką, atsižvelgiant į galimybes.

 • Dėl savo saugumo naudotojai turi pasirūpinti maitinimo įrangos, telefono linijų ir vidinio metalinio vamzdyno (jei yra) elektriniu įžeminimo. Ši atsargumo priemonė ypač aktuali kaimo vietovėse.

 • Prieš išimdami arba montuodami dalis į mūsų įrenginį, prijunkite elektrostatinės iškrovos (ESD) įžeminimo dirželį prie ESD taško, o kitą pusę apjuoskite sau aplink ne riešą. Nenaudojant ESD įžeminimo dirželio galima sugadinti įrenginį.

 • Įrenginį montuokite laikydamiesi šių vietinių, nacionalinių ir tarptautinių elektros įrangos taisyklių:

  • JAV – Nacionalinė priešgaisrinės saugos asociacija (NFPA 70), JAV nacionalinis elektros įrangos kodeksas.

  • Kitos šalys – Tarptautinė elektromechanikos komisija (IEC) 60364, nuo 1 iki 7 dalies.

  • Kanada – Kanados elektros įrangos kodeksas, 1 dalis, CSA C22.1.

 • Apskaičiuota TN elektros sistemai.

 • Tinka montuoti informacinių technologijų patalpose pagal Nacionalinio elektros įrangos kodekso 645 straipsnį ir NFPA 75.

 • Susiraskite patalpos, kurioje dirbate, avarinio elektros tiekimo atjungimo jungiklį, kad galėtumėte greitai atjungti maitinimą įvykus elektros srovės sukeltai nelaimei.

 • Prieš jungdami įžeminimo jungtis, pasirūpinkite, kad įžeminimo paviršiai būtų nuvalyti ir nušveisti iki blizgesio.

 • Jei darbo aplinkos sąlygos yra potencialiai pavojingos, nedirbkite vieni.

 • Niekada nemanykite, kad grandine neteka elektros srovė. Prieš pradėdami darbą visada patikrinkite grandinę.

 • Kruopščiai patikrinkite darbo vietą, ar joje nėra potencialių pavojų, pvz., drėgnų grindų, neįžemintų maitinimo prailginimo laidų ir neįžemintų vietų.

 • Įrenginiu naudokitės laikydamiesi nurodytų elektros specifikacijų ir gaminio naudojimo instrukcijų.

 • Norėdami užtikrinti, kad įrenginys ir papildoma įranga veikia saugiai ir tinkamai, naudokite prijungtai papildomai įrangai skirtus laidus ir jungtis bei įsitikinkite, kad jie yra geros būklės.

 • Niekada nemontuokite įrangos, kuri atrodo pažeista.

 • Prieš pradėdami darbą su prie maitinimo linijos prijungta įranga, nusiimkite papuošalus, įskaitant žiedus, grandinėles ir rankinius laikrodžius. Prie maitinimo ir įžeminimo prijungti metaliniai objektai įkaista ir gali sukelti sunkius nudegimus arba juos galima privirinti prie gnybtų.

 • KS maitinami įrenginiai pristatomi su trijų gyslų maitinimo laidu su kištuku su įžeminimo kontaktais, kuris tinka tik įžemintam elektros lizdui. Naudokite šią saugos priemonę. Įrangos įžeminimas turi atitikti vietines ir nacionalines elektros įrangos taisykles.

 • Pastato elektros instaliacijoje turi būti naudojamas išorinis sertifikuotas saugiklis (atsižvelgiant į jūsų įrenginį, 2 polių grandinės saugiklis arba 4 polių grandinės saugiklis), kurio nominalioji galia yra 13 A/16 A/20 A.

 • Maitinimo laidas naudojamas kaip pagrindinė KS maitinamo įrenginio atjungimo priemonė. Lizdas turi būti šalia KS maitinamo įrenginio ir lengvai pasiekiamas.

 • Prieš pradėdami darbą su įrenginiu arba šalia maitinimo šaltinių, atjunkite maitinimo laidus nuo įrenginio. Visos jungtys turi būti visiškai atjungtos, kad įrenginiui nebebūtų tiekiamas maitinimas.

Kaip išvengti elektrostatinio išlydžio daromos žalos

Įrenginio komponentai, supakuoti antistatiniuose maišeliuose, yra jautrūs statinės elektros daromai žalai. Kai kuriuos komponentus gali pažeisti vos 30 V įtampa. Laikydami plastikinę ar putplasčio pakuotę, arba vilkdami komponentus virš plastiko ar kilimų, galite lengvai generuoti galimai žalingą statinę įtampą. Laikykitės toliau pateikiamų rekomendacijų, kad sumažintumėte elektrostatinio išlydžio (ESD) daromos žalos galimybę, dėl kurios komponentų veikimas gali kuriam laikui arba nepataisomai sutrikti:

 • Dirbdami su komponentais, kuriuos gali pažeisti elektrostatinis išlydis, visada dėvėkite ESD apyrankę ir įsitikinkite, kad ji tiesiogiai prigludusi prie odos.

 • Jei įžeminimo apyrankės neturite, komponentą viena ranka laikykite antistatiniame maišelyje (žr. pav. 1) o kita ranka palieskite įrenginio atvirą metalinę dalį prieš pat įdėdami komponentą į įrenginį.

  ĮSPĖJIMAS:

  saugumo sumetimais periodiškai patikrinkite ESD įžeminimo apyrankės varžą. Ji turi būti intervale nuo 1 iki 10 megaomų.

 • Dirbdami su bet kokiu komponentu, kurį gali pažeisti elektrostatinis išlydis ir kuris yra išimtas iš įrenginio, įsitikinkite, kad jūsų ESD apyrankės įrangai skirtas galas prijungtas prie rėmo ESD taško.

 • Jei įžeminimo apyrankės neturite, prieš imdami komponentą palieskite įrenginio atvirą metalinę dalį, kad save įžemintumėte.

 • Venkite komponento, kurį gali pažeisti elektrostatinis išlydis, sąlyčio su jūsų drabužiais. Iš drabužių skleidžiama ESD įtampa gali pažeisti komponentus.

 • Kai išimate ar įdedate komponentą, kurį gali pažeisti elektrostatinis išlydis, visada jį statykite šonu ant antistatinio paviršiaus, įstatykite į antistatinį kortelių dėklą arba įkiškite į antistatinį maišelį (žr. pav. 1). Jei komponentą grąžinsite, prieš supakuodami jį įdėkite į antistatinį maišelį.

  pav. 1: Komponento įdėjimas į antistatinį maišelį Komponento įdėjimas į antistatinį maišelį
  PERSPĖJIMAS:

  ANSI/TIA/EIA-568 kabeliai, pavyzdžiui, 5e ir 6 kategorijų, gali būti įkrauti elektrostatiniu krūviu. Norėdami išsklaidyti šį krūvį, prieš prijungdami prie sistemos kabelius visada tinkamai ir saugiai įžeminkite.

Rekomendacijos dėl objekto elektros instaliacijos

lentelė 1 lentelėje apibūdinti veiksniai, į kuriuos turėtumėte atsižvelgti planuodami objekto elektros instaliaciją.

ĮSPĖJIMAS:

aplinka turi būti tinkamai įžeminta ir ekranuota, būtina naudoti viršįtampio ribotuvus.

lentelė 1: Rekomendacijos dėl objekto elektros instaliacijos
Objekto instaliacijos veiksnys Rekomendacijos

Signalų apribojimai

Jei jūsų objekte yra bet kurios iš išvardytų problemų, pasikonsultuokite su viršįtampio ribotuvų montavimo ir ekranavimo specialistais:

 • Netinkamai nutiesti laidai lemia radijo dažnių trukdžius (RFI).

 • Žaibai padaro žalos, kai laidai viršija rekomenduojamus atstumus arba yra nutiesti tarp pastatų.

 • Žaibų sukelti elektromagnetiniai impulsai (EMP) pažeidžia neekranuotus laidininkus ir elektroninius įrenginius.

Radijo dažnių trukdžiai

Norėdami sumažinti objekto elektros instaliacijoje kylančius RFI arba juos pašalinti, atlikite tokius veiksmus:

 • Naudokite susuktą porinį kabelį, kuriame būtų gerai paskirstyti įžeminimo laidininkai.

 • Jei būtina viršyti rekomenduojamą atstumą, naudokite kokybišką susuktą porinį kabelį su vienu įžeminimo laidininku kiekvienam duomenų signalui (kai taikoma).

Elektromagnetinis suderinamumas

Jei objekte kyla problemų dėl elektromagnetinio suderinamumo (EMC), ypač jei jį sukelia žaibai ar radijo siųstuvai, pasikonsultuokite su specialistais.

Stiprūs elektromagnetinių trukdžių (EMI) šaltiniai gali sukelti tokių problemų:

 • Įrenginio signalų tvarkyklių ir imtuvų sunaikinimas.

 • Elektros keliami pavojai dėl maitinimo linijos viršįtampių, laidais perduodamų įrangai.

Įspėjimas dėl energijos keliamo pavojaus vidurinėje plokštumoje

ĮSPĖJIMAS:

vidurinėje plokštumoje paskirstytas didelis elektros energijos lygis. Atlikdami komponentų techninę priežiūrą saugokitės, kad kokiu nors metaliniu objektu nepaliestumėte vidurinės plokštumos jungčių ar bet kokių prie vidurinės plokštumos prijungtų komponentų.

Elektrosaugos rekomendacijos dėl maitinimo iš kintamosios srovės tinklo

Iš kintamosios srovės tinklo maitinamiems įrenginiams taikomos toliau pateiktos elektrosaugos rekomendacijos.

PERSPĖJIMAS:

ŠIS ĮRENGINYS TURI DAUGIAU NEI VIENĄ MAITINIMO LAIDĄ. PRIEŠ ATLIKDAMI TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ, ATJUNKITE VISUS MAITINIMO LAIDUS, KAD IŠVENGTUMĖTE ELEKTROS SMŪGIO.

Jei įrenginys turi daugiau nei vieną maitinimo jungtį, siekdami išvengti elektros smūgio turite visiškai atjungti visas maitinimo jungtis, kad į įrenginį nebebūtų tiekiamas maitinimas. Norėdami atjungti maitinimą, atjunkite visus maitinimo laidus (po vieną kiekvienam maitinimo šaltiniui).

Elektrosaugos rekomendacijos dėl maitinimo iš nuolatinės srovės tinklo

 • Iš nuolatinės srovės tinklo maitinamas įrenginys yra su nuolatinės srovės gnybtų bloku, atitinkančiu maksimaliai sukonfigūruoto įrenginio maitinimo reikalavimus.

 • Jei įranga prijungta visam laikui, įrangos išorėje turi būti lengvai pasiekiamas atjungimo įtaisas.

 • Jei įranga į maitinimo tinklą jungiama kištuku, lizdas turi būti įtaisytas netoli įrangos ir lengvai pasiekiamas.

 • Įsitikinkite, kad įžeminimo laidas arba vamzdis prijungtas prie vientiso centrinio įžeminimo.

 • Įžeminimo laidininkui užbaigti prie įžeminimo smeigės rekomenduojama naudoti uždaro kontūro žiedą.

 • Iš jungtuvo dėžutės nutieskite du laidus į 48 V nuolatinės srovės šaltinį.

 • Iš nuolatinės srovės tinklo maitinamas įrenginys, kuriame yra nuolatinės srovės gnybtų blokas, skirtas montuoti tik ribotos prieigos vietoje. Jungtinėse Amerikos Valstijose ribotos prieigos vieta laikoma tokia vieta, kuri atitinka šiuos Nacionalinio elektros kodekso ANSI / NFPA 70 straipsnius: 110-16, 110-17 ir 110-18.

  PASTABA:

  pagrindinę apsaugą nuo viršsrovio suteikia pastato jungtuvas. Šis jungtuvas pagal Nacionalinio elektros kodekso ANSI / NFPA 70 reikalavimus privalo apsaugoti nuo per didelių srovių, trumpojo jungimo ir įžeminimo trikčių.

 • Įsitikinkite, kad NS įvesties laidų poliškumas teisingas. Tam tikromis aplinkybėmis dėl priešingo poliškumo jungčių gali būti atjungtas pagrindinis jungtuvas arba pažeista įranga.

 • Pažymėta nuolatine srove maitinamo įrenginio įėjimo įtampa –48 VDC yra vardinė įtampa, susijusi su akumuliatoriaus grandine, o bet kokia didesnė įtampa turi būti siejama tik su įkrovimo funkcijai skirtomis kintamosiomis įtampomis.

 • Kadangi įrenginys yra teigiamo poliaus įžeminimo sistema, teigiamą laidą turite jungti prie gnybto, pažymėto RTN, neigiamą laidą – prie gnybto, pažymėto –48 VDC, o įžeminimo laidą – prie įrenginio įžeminimo taškų.

Įspėjimas dėl maitinimo iš nuolatinės srovės tinklo elektrosaugos

Dirbdami su įranga, maitinama iš nuolatinės srovės tinklo, paisykite toliau pateiktų įspėjimų.

Įspėjimas dėl nuolatinės srovės tinklo varinių laidininkų

ĮSPĖJIMAS:

naudokite tik varinius laidininkus.

Įspėjimas dėl nuolatinės srovės tinklo atjungimo

ĮSPĖJIMAS:

prieš atlikdami bet kokias procedūras su maitinimo šaltiniais, įsitikinkite, kad atjungėte nuolatinės srovės grandinės maitinimą. Siekdami užtikrinti, kad išjungtas visas maitinimas, elektros skyde raskite nuolatinės srovės grandinei skirtą jungtuvą, perjunkite jungtuvą į išjungimo padėtį ir jo rankeną priklijuokite lipnia juosta šioje padėtyje, laikydamiesi LOTO (užblokavimo ir pažymėjimo) procedūros.

Įspėjimas dėl nuolatinės srovės laidų gnybtų

ĮSPĖJIMAS:

kai reikalingi daugiagysliai kabeliai, naudokite patvirtintus gnybtus, pavyzdžiui, uždaro tipo arba presuojamuosius su užriestais antgaliais. Šie gnybtai turi būti laidams tinkamo dydžio ir užspausti izoliaciją bei laidininką.

Įspėjimas dėl nuolatinės srovės maitinimo laidų sekos

ĮSPĖJIMAS:

nuolatinės srovės maitinimo šaltinio laidus tieskite naudodami tinkamus antgalius. Prijungiant maitinimą, tinkama laidų jungimo seka yra įžeminimas su įžeminimu, +RTN su +RTN, tada –48 V su –48 V. Atjungiant maitinimą, tinkama laidų jungimo seka yra –48 V su –48 V, +RTN su +RTN, tada įžeminimas su įžeminimu. Atkreipkite dėmesį, kad įžeminimo laidą visada reikia prijungti pirmą, o atjungti paskutinį.

Įspėjimas dėl kelių maitinimo šaltinių atjungimo

ĮSPĖJIMAS:

tinklo įrenginys turi daugiau nei vieną maitinimo šaltinio jungtį. Visos jungtys turi būti visiškai atjungtos, kad įrenginiui nebebūtų tiekiamas maitinimas.

Maitinimo įžeminimo reikalavimai ir Įspėjimas

Izoliuotas įžeminimo laidininkas, kurio dydis yra toks pat kaip įžemintos ir neįžemintos atšakos grandinės arba nuolatinės srovės maitinimo šaltinio laidininkų, bet kuris išsiskiria žalios ir geltonos spalvos juostomis, įrengiamas kaip atšakos grandinės arba nuolatinės srovės maitinimo šaltinio, tiekiančio energiją įrenginiui, dalis. Įžeminimo laidininkas yra atskirai išvesta maitinimo transformatoriaus, variklio generatoriaus komplekto arba nuolatinės srovės šaltinio sistema.

ĮSPĖJIMAS:

kai montuojate įrenginį, įžeminimo jungtis visada turi būti jungiama pirma, o atjungiama paskutinė.

Įspėjimas dėl TN maitinimo sistemos

ĮSPĖJIMAS:

įrenginys skirtas naudoti su TN maitinimo sistema.

Veiksmai, kurių reikia imtis, įvykus su elektra susijusiam nelaimingam atsitikimui

Įvykus sužalojimui dėl su elektra susijusio nelaimingo atsitikimo, imkitės toliau nurodytų veiksmų šia tvarka:

 1. Elkitės atsargiai. Saugokitės galimų pavojingų sąlygų, dėl kurių galima dar labiau susižaloti.

 2. Atjunkite įrenginio maitinimą.

 3. Jei galima, pasiųskite kitą žmogų pakviesti medicininės pagalbos. Kitu atveju įvertinkite aukos būklę, o tada kvieskite pagalbą.

Kvalifikuoto personalo Įspėjimas

ĮSPĖJIMAS:

Įrenginį montuoti arba keisti gali tik kvalifikuotas personalas.

Įspėjimas Norvegijos ir Švedijos rinkoms

ĮSPĖJIMAS:

Įranga turi būti prijungta prie įžeminto elektros lizdo.

Korpuso ir dalių kėlimo gairės

Prieš perkeldami įrenginį į jam numatytą vietą, pasirūpinkite, kad ji atitinka elektros, aplinkos ir erdvės reikalavimus.

Prieš keldami arba judindami įrenginį, atjunkite visus išorinius kabelius ir laidus.

Keldami sunkų objektą, pasirūpinkite, kad didžioji svorio dalis tektų jūsų kojoms, o ne nugarai. Keliai turi būti sulenkti, o nugara kiek įmanoma tiesesnė. Keldami nesisukiokite. Palaikykite krovinio pusiausvyrą ir tvirtai stovėkite.

Keldami įrenginius ir dalis, vadovaukitės šiomis gairėmis:

 • Iki 18 kg: vienas asmuo.

 • Nuo 18 kg iki 32 kg: mažiausiai du asmenys.

 • Nuo 32 kg iki 55 kg: mažiausiai trys asmenys.

 • Per 55 kg: reikia naudoti kėlimo sistemas (pvz., svirtys, diržai, keltuvai ir t. t.). Kai tai neįmanoma, darbą turi atlikti kvalifikuoti asmenys arba atitinkamos sistemos (krovėjai).

Apribotosios prieigos įspėjimas

ĮSPĖJIMAS:

Šį įrenginį galima montuoti tik apribotosios prieigos vietose. Į apribotosios prieigos vietą gali patekti tik priežiūros personalas, naudodamas specialius įrankius, rakinamas spynas arba kitas saugos priemones, kuriomis rūpinasi vietos prižiūrėtojas.

Rampos įspėjimas

ĮSPĖJIMAS:

Montuodami įrenginį nenaudokite didesnio nei 10 laipsnių nuolydžio rampos.

Montavimo lentynoje arba spintelėje įspėjimai

Įsitikinkite, kad lentyna arba spintelė, kurioje montuojamas įrenginys turi tolygią ir patikimą atramą. Netolygi mechaninė apkrova gali sukelti pavojingą situaciją. Kad montuodami įrenginį lentynoje arba jį prižiūrėdami nesusižeistumėte, vadovaukitės tolesnėmis atsargumo priemonėmis, kad sistema neprarastų stabilumo.

Savo sauga pasirūpinsite vadovaudamiesi šiomis instrukcijomis:

 • įrenginį reikia montuoti prie pastato konstrukcijos pritvirtintoje lentynoje;

 • jei montuojamas tik vienas įrenginys, jį reikia montuoti apatinėje lentynoje;

 • jei įrenginys montuojamas jau iš dalies užimtame stelaže, išdėstykite sunkiausius komponentus apačioje, o lengvesnius – viršuje;

 • jei prie lentynos pridedamos stabilizavimo priemonės, pritvirtinkite jas prieš montuodami įrenginį lentynoje arba jį prižiūrėdami.

Įžemintos įrangos įspėjimas

ĮSPĖJIMAS:

Įrenginys visada turi būti tinkamai įžemintas.

Spinduliuotės iš atvirų lizdų angų įspėjimas

ĮSPĖJIMAS:

Kadangi iš prievado angos, prie kurio neprijungtas optinis laidas, gali sklisti spinduliuotė, saugokitės spinduliuotės ir nežiūrėkite tiesiai į angas.

Nenaudojamos optinės jungtys gali skleisti nematomą lazerinę spinduliuotę. Žmogaus akies lęšis sufokusuoja visą lazerio energiją į tinklainę, taigi žiūrint tiesiai į lazerio šaltinį (net ir mažos galios) galima negrįžtamai pažeisti akį.

Bendrosios lazerinės saugos gairės

Dirbdami prie prievadų, kurie palaiko optinius siųstuvus-imtuvus, laikykitės šių saugos gairių, kad nepažeistumėte akių:

 • nežiūrėkite tiesiai į nenaudojamus prievadus arba į pluoštą, kuris prijungtas prie neaiškaus šaltinio;

 • netyrinėkite nenaudojamų optinių prievadų optiniais instrumentais;

 • venkite tiesioginio kontakto su spinduliu.

Lazerio ir LED saugumo rekomendacijos bei įspėjimai

„Juniper Networks“ įrenginiai yra su lazeriniais siųstuvais, kuriuos JAV Maisto ir vaistų administracija priskiria 1 klasės arba 1M klasės lazerių gaminiams, ir kurie pagal standartų EN 60825-1 bei EN 60825-2 reikalavimus yra laikomi 1 klasės lazerių gaminiais.

Laikykitės toliau pateikiamų rekomendacijų ir įspėjimų:

Įspėjimas dėl 1M klasės lazerio gaminio

ĮSPĖJIMAS:

1M klasės lazerio gaminys.

Įspėjimas dėl 1M klasės lazerio spinduliuotės

ĮSPĖJIMAS:

atidarius sklinda 1M klasės lazerio spinduliuotė. Nežiūrėkite tiesiai į jį per optinius instrumentus.

Įspėjimas dėl 1 klasės lazerio gaminio

ĮSPĖJIMAS:

1 klasės lazerio gaminys.

Įspėjimas dėl 1 klasės LED gaminio

ĮSPĖJIMAS:

1 klasės LED gaminys.

Įspėjimas dėl lazerio spindulio

ĮSPĖJIMAS:

nespoksokite į lazerio spindulį ir nežiūrėkite į tiesiai į jį per optinius instrumentus.

Įspėjimas dėl šviesolaidinių kabelių be gnybtų

ĮSPĖJIMAS:

jei šviesolaidinio kabelio jungtis yra be gnybto, iš jos gali sklisti nematoma lazerio spinduliuotė. Siekdami išvengti akių pažeidimo, nežiūrėkite į šviesolaidį per didinamąjį optinį prietaisą, pavyzdžiui, lupą, mažesniu nei 100 mm atstumu.

Saugos rekomendacijos ir įspėjimai, susiję su priežiūra ir naudojimu

Atlikdami įrenginių priežiūros darbus, laikykitės toliau pateikiamų rekomendacijų ir įspėjimų:

Įspėjimas dėl akumuliatoriaus

ĮSPĖJIMAS:

netinkamai pakeitus akumuliatorių gali įvykti sprogimas. Akumuliatorių keiskite tik to paties ar lygiaverčio tipo akumuliatoriumi, kokį rekomenduoja gamintojas. Naudotus akumuliatorius šalinkite pagal gamintojo nurodymus.

Įspėjimas dėl papuošalų nusiėmimo

ĮSPĖJIMAS:

prieš dirbdami su įranga, prijungta prie maitinimo linijų, nusiimkite papuošalus, įskaitant žiedus, vėrinius ir laikrodžius. Prie maitinimo ir įžeminimo prijungti metaliniai objektai įkaista ir gali sukelti sunkius nudegimus arba gali būti privirinti prie gnybtų.

Įspėjimas dėl žaibo

ĮSPĖJIMAS:

kai žaibuoja, sistemos nenaudokite, taip pat neprijunkite ir neatjunkite kabelių.

Įspėjimas dėl naudojimo temperatūros

ĮSPĖJIMAS:

kad įrenginys neperkaistų, nenaudokite jo vietoje, kur aplinkos temperatūra yra aukštesnė nei maksimali rekomenduojama. Kad nebūtų ribojamas oro srautas, palikite bent 15,2 cm laisvos vietos aplink vėdinimo angas.

Įspėjimas dėl gaminio išmetimo

ĮSPĖJIMAS:

šį gaminį būtina išmesti laikantis visų nacionalinių įstatymų ir reikalavimų.

Priešgaisrinės saugos reikalavimai

Kilus gaisrui, pirmiausia pasirūpinkite žmonių saugumu. Turėtumėte nustatyti tvarką, kaip apsaugoti žmones kilus gaisrui, rengti priešgaisrinės saugos mokymus, tinkamai pasirūpinti priešgaisrine įranga ir gesintuvais.

Be to, turėtumėte nustatyti veiksmų eigą, kaip apsaugoti įrangą kilus gaisrui. „Juniper Networks" produktai turėtų būti montuojami elektroninei įrangai tinkamoje aplinkoje. Rekomenduojame pasirūpinti gaisro gesinimo įranga, jei šalia įrangos kiltų gaisras, o montuojant ir eksploatuojant įrangą laikytis visų vietinių priešgaisrinių, saugos ir elektros taisyklių bei potvarkių.

Gaisro gesinimas

Kilus elektros pavojui ar elektros gaisrui, pirmiausia turėtumėte išjungti įrangos maitinimą prie šaltinio. Tada ugnį užgesinkite C tipo gesintuvu, kuriame naudojamos nekorozinės antipireninės medžiagos.

Gaisro gesinimo įranga

C tipo gesintuvai, kuriuose naudojamos nekorozinės antipireninės medžiagos, pavyzdžiui, anglies dioksidas ir "Halotron™", yra veiksmingiausi gesinant elektros gaisrus. C tipo gesintuvai išstumia deguonį iš degimo židinio ir likviduoja gaisrą. Gesindami gaisrą ant įrangos arba aplink įrangą, kuri aušinimui naudoja orą iš aplinkos, turėtumėte naudoti šio tipo inertinį deguonies išstūmimo gesintuvą, o ne gesintuvą, kuris palieka likučių ant įrangos.

Nenaudokite daugiafunkcių ABC tipo cheminių gesintuvų (sausų cheminių gesintuvų). Pagrindinė šių gesintuvų sudedamoji dalis yra monoamonio fosfatas, kuris yra labai lipnus ir sunkiai valomas. Be to, esant nedideliam drėgmės kiekiui, monoamonio fosfatas gali tapti labai korozyvus ir ardyti daugumą metalų.

Bet kokiai įrangai, esančiai patalpoje, kurioje buvo panaudotas cheminis gesintuvas, gresia ankstyvas gedimas ir nepatikimas veikimas. Įranga laikoma nepataisomai sugadinta.

PASTABA:

Kad garantijos galiotų, nenaudokite sausojo cheminio gesintuvo gaisrui gesinti „Juniper Networks" įrenginyje arba šalia jo. Jei naudojamas sausojo cheminio gesintuvo gesintuvas, įrenginiui nebetaikoma aptarnavimo sutartis.

Rekomenduojame nepataisomai sugadintą įrangą utilizuoti aplinkai nekenksmingu būdu.