Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

Informācija par drošību

Drošības brīdinājumu līmeņu definīcijas

Dokumentācijā ir izmantoti šādi drošības brīdinājumu līmeņi (ir divi brīdinājumu formāti):

PIEZĪME:

Iespējams, šī informācija jums noderēs konkrētā situācijā, vai arī jūs varat neievērot šo svarīgo informāciju, ja tā piezīmē nav izcelta.

UZMANĪBU!:

Jums jāievēro norādītās vadlīnijas, lai izvairītos no nelielām traumām vai diskomforta, vai nopietniem ierīces bojājumiem.

Lāzera brīdinājums:

Šis simbols jūs brīdina par lāzera radīto traumu risku.

BRĪDINĀJUMS!:

Šis simbols nozīmē bīstamību. Jūs atrodaties situācijā, kas var radīt miesas bojājumus. Pirms darba ar jebkādu aprīkojumu apzinieties ar elektriskajām ķēdēm saistītos apdraudējumus un iepazīstieties ar standarta praksi, lai novērstu nelaimes gadījumus.

 • Neveiciet nekādas darbības, kas rada potenciālu apdraudējumu cilvēkiem vai padara iekārtu nedrošu.

 • Nekad neveiciet elektroinstalācijas montāžu vai manipulācijas ar vadiem negaisa laikā.

 • Darbiniet ierīci tikai tad, ja tā ir pareizi iezemēta.

 • Ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, lai ierīci pareizi savienotu ar zemi.

 • Nomainiet drošinātājus tikai ar tāda paša veida un jaudas drošinātājiem.

Uzstādīšanas norādījumi: brīdinājums

BRĪDINĀJUMS!:

Pirms ierīces savienošanas ar barošanas avotu izlasiet detalizētos uzstādīšanas norādījumus.

Vispārīgās drošības vadlīnijas un brīdinājumi

Ievērojot tālāk norādītās vadlīnijas, tiek garantēta drošība un ierīce tiek aizsargāta pret bojājumiem. Vadlīniju saraksts, iespējams, neaptver visas potenciāli bīstamās situācijas jūsu darba vidē, tāpēc vienmēr esiet modrs un rīkojieties pārdomāti.

 • Veiciet tikai procedūras, kas ir skaidri aprakstītas šīs ierīces aparatūras dokumentācijā. Gādājiet, lai sistēmas apkopi veiktu tikai pilnvarots apkopes personāls.

 • Pirms un pēc uzstādīšanas, kā arī tās laikā uzturiet ierīces apkārtni tīru un bez putekļiem.

 • Neturiet instrumentus vietās, kur kāds ejot aiz tiem var aizķerties.

 • Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas, piemēram, gredzenus, rokassprādzes vai ķēdītes, kas var ieķerties ierīcē.

 • Lietojiet aizsargbrilles, ja strādājat apstākļos, kas var būt bīstami acīm.

 • Nekādā gadījumā neceliet priekšmetu, kas ir pārāk smags vienai personai.

 • Nekādā gadījumā neuzstādiet elektriskos domkratus mitrās vietās, ja vien tie nav konkrēti paredzēti mitrai videi.

 • Ekspluatējiet ierīci tikai tad, kad tā ir pareizi zemēta, un ievērojiet norādījumus mūsu detalizētajos uzstādīšanas norādījumos par pareizu ierīces zemēšanu.

 • Neatveriet un nenoņemiet šasijas pārsegus vai metāla lokšņu daļas, ja vien šīs ierīces aparatūras dokumentācijā nav sniegti norādījumi. Šāda darbība var radīt nopietnu elektriskās strāvas triecienu.

 • Nespiediet un nebīdiet nekādas priekšmetus caur šasijas rāmja atverēm. Šāda darbība var radīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

 • Nepieļaujiet šķidruma izšļakstīšanos uz šasijas vai uz kāda ierīces komponenta. Šāda darbība var radīt elektriskās strāvas triecienu vai ierīces bojājumus.

 • Centieties nepieskarties neizolētiem elektrības vadiem vai spailēm, kas nav atvienotas no to barošanas avota. Šāda darbība var radīt elektriskās strāvas triecienu.

 • Dažas šasijas daļas, tostarp barošanas avotu virsmas, barošanas iekārtu rokturi, rindas karšu rokturi un ventilatoru paplāšu rokturi, var kļūt karsti. Tālāk norādītajā etiķetē ir sniegts brīdinājums par karstām šasijas virsmām.

 • Vienmēr gādājiet, lai visi moduļi, barošanas avoti un pārsegu paneļi būtu pilnībā ievietoti un uzstādīšanas skrūves — pilnībā pievilktas.

 • Vienas/divu atveru sistēmas zemējums ir vēlams maiņstrāvas un līdzstrāvas gadījumā. Maiņstrāva var arī izmantot zemējuma tapu barošanas vadā, un līdzstrāva var izmantot barošanas bloka izcilni vai barošanas vada zemējumu, ja tāds ir.

 • Lietotāji nedrīkst veidot elektriskus zemējuma savienojumus patstāvīgi; ir jāsazinās ar atbilstošo pārbaudes iestādi vai elektriķi.

 • Lietotāju aizsardzībai ir jānodrošina, ka elektroapgādes, tālruņa līniju un iekšējās metāla ūdens cauruļu sistēmas, ja tāda ir, elektriskie zemējuma savienojumi ir savienoti. Šis piesardzības pasākums var būt jo īpaši svarīgs lauku apvidos.

 • Pirms noņemat vai uzstādāt komponentus mūsu ierīcē, savienojiet elektrostatiskās izlādes (electrostatic discharge — ESD) zemējuma siksnu ar ESD punktu. Aptiniet otru siksnas galu ap kailu plaukstas locītavu un piestipriniet to pie locītavas. Neizmantojot ESD zemējuma siksnu, var tikt bojāta ierīce.

 • Uzstādiet ierīci, ievērojot vietējos, nacionālos un starptautiskos elektrības normatīvus:

  • Amerikas Savienotās Valstis — Nacionālā ugunsaizsardzības asociācija (NFPA 70), Amerikas Savienoto Valstu nacionālie elektrības normatīvi.

  • Citas valstis — Starptautiskā elektromehāniskā komisija (International Electromechanical Commission — IEC) 60364, 1.–7. daļa.

  • Kanāda — Kanādas elektrības normatīvi, 1. daļa, CSA C22.1.

 • Novērtēts atbilstoši TN barošanas sistēmai.

 • Piemērots uzstādīšanai informācijas tehnoloģiju telpās atbilstoši nacionālo elektrības normatīvu 645. pantam un NFPA 75.

 • Telpā, kurā strādājat, atrodiet ārkārtas izslēgšanas slēdzi, lai varētu ātri izslēgt barošanu, ja notiek ar elektrību saistīts negadījums.

 • Pārliecinieties, vai zemējuma virsmas ir notīrītas un ir nevainojami tīras, pirms tiek veidoti zemējuma savienojumi.

 • Nestrādājiet viens, ja darba vietā pastāv potenciāli bīstami apstākļi.

 • Nekādā gadījumā nepieņemiet, ka barošana ir atvienota no ķēdes. Vienmēr pārbaudiet ķēdi, pirms sākat darbu.

 • Uzmanīgi meklējiet darba zonā iespējamu apdraudējumu, piemēram, mitras grīdas, nezemētus strāvas pagarinātājus un trūkstošus drošības zemējumus.

 • Ekspluatējiet ierīci atbilstoši norādītajai elektrības kategorijai un produkta lietošanas norādījumiem.

 • Lai nodrošinātu, ka ierīce un perifērijas aprīkojums darbojas droši un pareizi, izmantojiet kabeļus un savienotājus, kas norādīti pievienotajam perifērijas aprīkojumam, un pārliecinieties, vai tie ir labā stāvoklī.

 • Nekādā gadījumā neuzstādiet aprīkojumu, kas izskatās bojāts.

 • Pirms strādājat ar aprīkojumu, kas ir savienots ar elektrolīnijām, noņemiet rotaslietas, tostarp gredzenus, kaklarotas un pulksteņus. Metāla priekšmeti uzkarst, kad tie ir savienoti ar strāvu un zemi, kā arī var radīt nopietnus apdegumus vai var tikt piemetināti pie spailēm.

 • Maiņstrāvas ierīces tiek piegādātas ar trīs dzīslu elektrības vadu un zemējuma tipa kontaktdakšu, kas ir piemērota tikai zemējuma tipa kontaktligzdai. Neapejiet šo drošības līdzekli. Aprīkojuma zemējumam ir jāatbilst vietējiem un nacionālajiem elektrības normatīviem.

 • Jums ir jānodrošina ārējs, sertificēts jaudas slēdzis (2 polu jaudas slēdzis vai 4 polu jaudas slēdzis, ņemot vērā jūsu ierīci) ar vismaz 13 A/16 A/20 A nominālu ēkas instalācijā.

 • Barošanas vads kalpo kā galvenā atvienošanas ierīce maiņstrāvas ierīcei. Kontaktligzdai ir jābūt maiņstrāvas ierīces tuvumā un viegli pieejamai.

 • Pirms izmantojat ierīci vai strādājat barošanas bloku tuvumā, atvienojiet visus barošanas vadus no ierīces. Visi savienojumi ir pilnībā jāatvieno, lai no ierīces noņemtu barošanu.

Elektrostatiskas izlādēšanās radītu bojājumu novēršana

Ierīces komponenti, kuri tiek piegādāti antistatiskos maisos, ir jūtīgi pret statiskās elektrības bojājumiem. Dažus komponentus var sabojāt pat 30 V spriegums. Potenciāli bīstamus statiskos spriegumus varat viegli radīt ik reizi, kad strādājat ar plastmasas vai putuplasta iepakojuma materiālu vai arī ja pārvietojat komponentus pa plastmasu vai paklājiem. Ievērojiet turpmāk minētās norādes, lai līdz minimumam samazinātu elektrostatiskas izlādēšanās (electrostatic discharge, ESD) radītu bojājumu potenciālu, kas var izraisīt neregulāras vai pilnīgas komponenta kļūmes:

 • Strādājot ar komponentiem, kurus var sabojāt ESD, vienmēr izmantojiet ESD plaukstas locītavas siksnu un pārliecinieties, ka tā tieši saskaras ar ādu.

 • Ja zemēšanas siksna nav pieejama, vienā rokā turiet komponentu tā antistatiskajā maisā (skatīt attēls 1) un uzreiz pirms komponenta ievietošanas ierīcē ar otru roku pieskarieties neapsegtam, kailam ierīces metālam.

  BRĪDINĀJUMS!:

  Drošības labad periodiski pārbaudiet ESD zemēšanas siksnas pretestības vērtību. Mērījumam jābūt diapazonā no 1 līdz 10 megaomu.

 • Kad strādājat ar jebkuru komponentu, kas ir pakļauts ESD radītiem bojājumiem un kas tiek izņemts no ierīces, pārliecinieties, ka jūsu ESD plaukstas locītavas siksnas aprīkojumam paredzētais gals ir piestiprināts ESD punktam uz šasijas.

 • Ja zemēšanas siksna nav pieejama, pieskarieties neapsegtam, kailam ierīces metālam, lai pirms darba ar komponentu veiktu zemējumu.

 • Izvairieties no ESD bojājumiem pakļauta komponenta saskares ar jūsu apģērbu. Apģērba izstarotie ESD spriegumi var sabojāt komponentus.

 • Noņemot vai uzstādot ESD bojājumiem pakļautu komponentu, vienmēr novietojiet to ar komponenta pusi uz augšu uz antistatiskas virsmas, antistatiskā kartes statīvā vai antistatiskā maisā (skatīt attēls 1). Ja atgriežat komponentu, pirms iesaiņošanas ievietojiet to antistatiskā maisā.

  attēls 1: Komponenta ievietošana antistatiskā maisā Komponenta ievietošana antistatiskā maisā
  UZMANĪBU!:

  ANSI/TIA/EIA-568 kabeļi, piemēram, 5.e un 6. kategorijas, var būt elektrostatiski uzlādēti. Lai šo lādiņu izkliedētu, pirms kabeļu pievienošanas sistēmai vienmēr zemējiet tos, izmantojot piemērotu un drošu zemējuma savienojumu.

Objekta elektroinstalācijas vadlīnijas

tabula 1 aprakstīti faktori, kas jums jāņem vērā, plānojot objekta elektroinstalāciju.

BRĪDINĀJUMS!:

Jums jānodrošina atbilstoši zemēta un aizsargāta vide, kā arī jāizmanto pārsprieguma ierobežošanas ierīces.

tabula 1: Objekta elektroinstalācijas vadlīnijas
Objekta elektroinstalācijas faktors Vadlīnijas

Signalizācijas ierobežojumi

Ja sastopaties ar kādu no tālāk norādītajām problēmām, konsultējieties ar pārsprieguma ierobežošanas un aizsardzības speciālistiem.

 • Nepareizi uzstādīti vadi rada radio frekvences traucējumus (radio frequency interference, RFI).

 • Zibens spērienu bojājumi rodas, kad vadu garums pārsniedz ieteikto vai tie tiek vilkti starp ēkām.

 • Zibens izraisīti elektromagnētiskie impulsi (electromagnetic pulse, EMP) bojā neaizsargātus vadītājus un elektroniskās ierīces.

Radio frekvences traucējumi

Lai samazinātu vai novērstu objekta elektroinstalācijas RFI, rīkojieties, kā minēts tālāk.

 • Izmantojiet savītu pāra kabeli ar labu zemējuma vadītāju sadalījumu.

 • Ja vadu garumam jāpārsniedz ieteiktais, ja nepieciešams, izmantojiet augstas kvalitātes savītu pāra kabeli ar vienu zemējuma vadītāju katram datu signālam.

Elektromagnētiskā savietojamība

Ja jūsu objekts ir jūtīgs pret problēmām, kas saistītas ar elektromagnētisko savietojamību (electromagnetic compatibility, EMC), sevišķi to, ko rada zibens vai radio raidītāji, vērsieties pēc eksperta padoma.

Dažas no problēmām, ko rada spēcīgi elektromagnētisko traucējumu (electromagnetic interference, EMI) avoti, ir turpmāk minētās.

 • Ierīces signālu vadītāju un uztvērēju sabojāšana.

 • Ar elektrību saistīti apdraudējumi, kas radušies strāvas aprīkojumā ievadīto līniju pārspriegumu rezultātā.

Brīdinājums par plaknes enerģijas iedarbības apdraudējumu

BRĪDINĀJUMS!:

Plaknē tiek izplatīti augsti elektroenerģijas līmeņi. Apkopes laikā esiet uzmanīgi, lai nepieskartos plaknes savienotājiem vai jebkādiem tai pievienotajiem komponentiem ar metāla priekšmetu.

Maiņstrāvas barošanas elektrodrošības vadlīnijas

Uz maiņstrāvas darbināmām ierīcēm attiecas turpmāk minētās elektrodrošības vadlīnijas.

UZMANĪBU!:

ŠAI IEKĀRTAI IR VAIRĀK PAR VIENU STRĀVAS PADEVES VADU. PIRMS APKOPES ATVIENOJIET VISUS STRĀVAS PADEVES VADUS, LAI NOVĒRSTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENU.

Ierīcēm, kurām ir vairāk par vienu strāvas padeves savienojumu, jānodrošina, ka visi strāvas padeves savienojumi ir pilnībā atvienoti, lai no ierīces tiktu pilnībā atvienota barošana, lai novērstu elektriskās strāvas triecienu. Lai atvienotu barošanu, izņemiet visus barošanas vadu spraudņus (vienu katrai strāvas padeves līnijai).

Līdzstrāvas barošanas elektrodrošības vadlīnijas

 • Ar līdzstrāvu darbināma ierīce ir aprīkota ar līdzstrāvas spaiļu bloku, kas ir aprēķināts atbilstoši maksimāli konfigurētas ierīces prasībām.

 • Pastāvīgi pieslēgtā aprīkojumā ir jāiekļauj pieejama atslēgšanas ierīce.

 • Pārslēdzamam aprīkojumam izejas rozetei ir jābūt uzstādītai netālu no aprīkojuma un viegli aizsniedzamai.

 • Pārliecinieties, ka pievienojat zemējuma vadu vai izolācijas vadu fiksētam zemējuma savienojumu.

 • Zemes savienotāja pievienošanai pie zemējuma tapas ieteicams izmantot slēgtu barošanas avota gredzenu.

 • Ierīkojiet divus vadus no ķēdes pārtraucēja kārbas uz 48 VDC avotu.

 • Ar līdzstrāvu darbināma ierīce, kura ir aprīkota ar līdzstrāvas spaiļu bloku, ir paredzēta tikai uzstādīšanai vietā ar ierobežotu piekļuvi. Amerikas Savienotajās Valstīs vieta ar ierobežotu piekļuvi ir vieta, kas norādīta Nacionālā elektrības kodeksa ANSI/NFPA 70 110.–16., 110.–17. un 110.–18. pantu.

  PIEZĪME:

  Primāro aizsardzību pret pārstrāvu nodrošina ēkas ķēdes pārtraucējs. Šim pārtraucējam jāaizsargā pret pārmērīgu strāvas stiprumu, īsslēgumiem un zemējuma bojājumiem saskaņā ar NEC ANSI/NFPA 70.

 • Nodrošiniet pareizu līdzstrāvas ieejas elektroinstalācijas polaritāti. Noteiktos apstākļos savienojumi ar reversētu polaritāti var atvienot primāro ķēdes pārtraucēju vai sabojāt aprīkojumu.

 • Atzīmētais ieejas spriegums — 48 VDC ar līdzstrāvu darbināmai ierīcei ir nomināls spriegums, kas saistīts ar akumulatora ķēdi, un jebkādi augstāki spriegumi saistāmi tikai ar uzlādes funkcijai paredzētiem mainīgajiem spriegumiem.

 • Tā kā ierīce ir pozitīva zemējuma sistēma, jums pozitīvais vads jāpievieno spailei, kas atzīmēta ar RTN, negatīvais vads spailei, kas atzīmēta ar 48 VDC, un zemējuma savienojumi ierīces zemēšanas punktiem.

Līdzstrāvas barošanas elektrodrošības brīdinājumi

Izmantojot ar līdzstrāvu barotu aprīkojumu, ievērojiet šādus brīdinājumus:

Līdzstrāvas barošanas vara vadītāju brīdinājums

BRĪDINĀJUMS!:

Izmantojiet tikai vara vadītājus.

Līdzstrāvas barošanas atvienošanas brīdinājums

BRĪDINĀJUMS!:

Pirms jebkādu strāvas padeves procedūru veikšanas nodrošiniet, ka līdzstrāvas ķēdē nav sprieguma. Lai nodrošinātu, ka elektrība ir atslēgta, novietojiet ķēdes pārtraucēju uz paneļa plates, kas nodrošina līdzstrāvas ķēdi, pārslēdziet ķēdes pārtraucēju izslēgtā pozīcijā un nomēriet ķēdes pārtraucēja slēdža rokturi izslēgtā pozīcijā un ievērojiet ražošanas drošības sistēmas (Lock Out Tag Out, LOTO) procesu.

Brīdinājums par līdzstrāvas elektroinstalācijas pārtraukumiem

BRĪDINĀJUMS!:

Ja nepieciešami savīti vadi, izmantojiet apstiprinātus instalācijas galus, piemēram, slēgtu cilpu vai pīķa veida ar augšupvērstiem izciļņiem. Šiem galiem jābūt ar vadiem atbilstošu lielumu, un tie jāpiestiprina gan izolācijai, gan vadītājam.

Brīdinājums par līdzstrāvas elektroinstalācijas uzstādīšanas secību

BRĪDINĀJUMS!:

Pieslēdziet līdzstrāvas padevi, izmantojot atbilstošus izciļņus. Pieslēdzot strāvu, pareizā elektroinstalācijas uzstādīšanas secība ir zeme pie zemes, +RTN pie +RTN, tad –48 V pie –48 V. Atvienojot strāvu, pareizā elektroinstalācijas uzstādīšanas secība ir –48 V pie –48 V, +RTN pie +RTN, tad zeme pie zemes. Ievērojiet, ka zemējuma vads vienmēr jāpieslēdz vispirms un jāatvieno pašās beigās.

Brīdinājums par vairāku strāvas padeves kanālu atvienošanu

BRĪDINĀJUMS!:

Tīkla ierīcei ir vairāk nekā viens barošanas savienojums. Visi savienojumi ir pilnībā jāatvieno, lai ierīci pilnībā atvienotu no strāvas.

Elektrības zemējuma prasības un brīdinājums

Izolēts zemēšanas vadītājs, kas izmēru ziņā ir identisks zemētai un nezemētai plākšņu shēmai vai līdzstrāvas barošanas vadītājiem, bet tas ir identificējams pēc zaļajām un dzeltenajām svītrām, ir uzstādīts kā daļa no plākšņu shēmas vai līdzstrāvas avota, kas nodrošina strāvas padevi ierīcei. Zemēšanas vadītājs ir atsevišķi atvasināta sistēma pie padeves transformatora vai motora ģeneratora bloka, vai līdzstrāvas barošanas avota.

BRĪDINĀJUMS!:

Uzstādot ierīci, zemējuma savienojums vienmēr jāveic vispirms un jāatvieno pašās beigās.

Brīdinājums par TN barošanu

BRĪDINĀJUMS!:

Ierīce ir paredzēta darbam ar TN barošanas sistēmu.

Rīcība pēc negadījuma saistībā ar elektrību

Ja negadījumā saistībā ar elektrību tiek gūts savainojums, veiciet šādas darbības turpmāk minētajā secībā.

 1. Ievērojiet piesardzību. Atcerieties par potenciāli bīstamiem apstākļiem, kas var radīt citus savainojumus.

 2. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

 3. Ja iespējams, nosūtiet kādu pēc medicīniskās palīdzības. Pretējā gadījumā novērtējiet cietušā stāvokli un izsauciet palīdzību.

Kvalificēts personāls: brīdinājums

BRĪDINĀJUMS!:

Ierīci drīkst uzstādīt vai nomainīt tikai apmācīts un kvalificēts personāls.

Brīdinājuma paziņojums Norvēģijai un Zviedrijai

BRĪDINĀJUMS!:

Aprīkojumam ir jābūt savienotam ar zemētu kontaktligzdu.

Šasijas un komponentu celšanas vadlīnijas

Pirms ierīci pārvietojat uz atrašanās vietu, pārliecinieties, vai atrašanās vieta atbilst barošanas, vides un attāluma prasībām.

Pirms ierīces celšanas vai pārvietošanas atvienojiet visus ārējos kabeļus un vadus.

Tāpat kā ceļot jebkuru smagu priekšmetu, gādājiet, lai svars tiktu likts uz kājām, nevis muguru. Turiet ceļus ieliektus un muguru relatīvi taisnu. Ceļot nesalieciet ķermeni. Sadaliet slodzi vienmērīgi un stingri balstieties uz kājām.

Celiet ierīces un komponentus saskaņā ar tālāk norādītajām celšanas vadlīnijām.

 • Līdz 18 kg (39,7 mārciņas): viena persona.

 • No 18 kg (39,7 mārciņas) līdz 32 kg (70,5 mārciņas): divas vai vairāk personas.

 • No 32 kg (70,5 mārciņas) līdz 55 kg (121,2 mārciņas): trīs vai vairāk personas.

 • Vairāk nekā 55 kg (121,2 mārciņas): jāizmanto materiālu pārvietošanas sistēmas (piemēram, sviras, cilpas, pacēlāji utt.). Ja tas nav praktiski, ir jāizmanto īpaši apmācītas personas vai sistēmas (montētāji vai pārvadātāji).

Ierobežota piekļuve: brīdinājums

BRĪDINĀJUMS!:

Šī iekārta ir paredzēta uzstādīšanai ierobežotas piekļuves zonās. Ierobežotas piekļuves zonai piekļuvi var iegūt tikai apkalpojošais personāls, izmantojot īpašu instrumentu, slēdzeni un atslēgu vai citus drošības līdzekļus. To kontrolē par atrašanās vietu atbildīga iestāde.

Rampa: brīdinājums

BRĪDINĀJUMS!:

Uzstādot ierīci, neizmantojiet rampu, kuras slīpums pārsniedz 10 grādus.

Uzstādīšana plauktos un skapjos: brīdinājumi

Pārliecinieties, vai plaukts vai skapis, kur ierīce tiek uzstādīta, ir vienmērīgi un droši atbalstīts. Nevienmērīga mehāniska slodze var radīt bīstamus apstākļus. Lai nepieļautu traumu gūšanu, montējot vai apkopjot ierīci plauktā, ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka sistēma paliek stabila.

Tālāk sniegtie norādījumi uzlabo drošību:

 • Ierīce ir jāuzstāda plauktā, kas ir nostiprināts pie ēkas struktūras.

 • Ierīce ir jāmontē plaukta apakšdaļā, ja tā plauktā ir vienīgā iekārta.

 • Montējot ierīci daļēji aizpildītā plauktā, aizpildiet plauktu no apakšas uz augšu ar smagāko komponentu plaukta apakšā.

 • Ja plaukts ir nodrošināts ar stabilizējošiem līdzekļiem, uzstādiet stabilizatorus pirms ierīces montāžas vai apkopes plauktā.

Zemēts aprīkojums: brīdinājums

BRĪDINĀJUMS!:

Šai ierīcei pastāvīgi ir jābūt pareizi zemētai.

Starojums no atvērtu pieslēgvietu atvērumiem: brīdinājums

BRĪDINĀJUMS!:

Tā kā var tikt izstarots neredzams starojums no pieslēgvietas atvēruma, kad nav savienots optiskais kabelis, izvairieties no pakļaušanas starojuma iedarbībai un neskatieties atvērtos atvērumos.

Neterminēti optiskie savienotāji var izstarot neredzamu lāzera starojumu. Lēca cilvēka acī fokusē visu lāzera jaudu uz tīkleni, tāpēc, fokusējot aci tieši uz lāzera avotu (pat nelielas jaudas lāzeru), acs var tikt neatgriezeniski bojāta.

Vispārējas lāzera drošības vadlīnijas

Strādājot ap pieslēgvietām, kas atbalsta optiskos raiduztvērējus, ievērojiet tālāk norādītās drošības vadlīnijas, lai nepieļautu acu traumas.

 • Neskatieties neterminētās pieslēgvietās vai šķiedrās, kas ir savienotas ar nezināmiem avotiem.

 • Nepārbaudiet neterminētas optiskās pieslēgvietas ar optiskiem instrumentiem.

 • Nepieļaujiet pakļaušanu tiešai stara iedarbībai.

Drošības vadlīnijas un brīdinājumi saistībā ar lāzeriem un diodēm

Juniper Networks ierīces ir aprīkotas ar lāzera raidītājiem, ko ASV Pārtikas un zāļu administrācija (Food and Drug Administration ) uzskata par 1. vai 1.M klases lāzeru produktiem un kas saskaņā ar EN 60825-1 and EN 60825-2 prasībām ir novērtētas kā 1. klases lāzera produkts.

Ievērojiet šādas vadlīnijas un brīdinājumus:

Brīdinājums par 1.M klases lāzeru produktiem

BRĪDINĀJUMS!:

1.M klases lāzeru produkts.

Brīdinājums par 1.M klases lāzeru starojumu

BRĪDINĀJUMS!:

Kad ierīce atvērta, rodas 1.M klases lāzeru starojums. Neskatieties tieši lāzerā, izmantojot optiskos instrumentus.

Brīdinājums par 1. klases lāzeru produktiem

BRĪDINĀJUMS!:

1. klases lāzeru produkts.

Brīdinājums par 1. klases diožu produktiem

BRĪDINĀJUMS!:

1. klases diožu produkts.

Brīdinājums par lāzera staru

BRĪDINĀJUMS!:

Neskatieties lāzera starā vai neskatieties uz to tieši, izmantojot optiskos instrumentus.

Brīdinājums par izlāgotu optiskās šķiedras kabeli

BRĪDINĀJUMS!:

No izlāgota optiskās šķiedras kabeļa savienojuma iespējams neredzams lāzera starojums. Lai nesavainotu aci, neskatiet optiskās šķiedras kabeli, izmantojot palielināmo optisko ierīci, piemēram, lupu, 100 mm attālumā.

Drošības vadlīnijas un brīdinājumi saistībā ar apkopi un ekspluatāciju

Veicot ierīču apkopi, ievērojiet turpmāk minētās vadlīnijas un brīdinājumus:

Brīdinājums par darbu ar bateriju

BRĪDINĀJUMS!:

Nepareizas baterijas nomaiņas gadījumā var rasties sprādziens. Nomainiet bateriju tikai pret tāda paša vai līdzīga veida bateriju, ko ieteicis ražotājs. Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar ražotāja norādēm.

Brīdinājums par rotaslietu noņemšanu

BRĪDINĀJUMS!:

Pirms strādājat ar aprīkojumu, kas ir savienots ar elektrolīnijām, noņemiet rotaslietas, tostarp gredzenus, kaklarotas un pulksteņus. Metāla priekšmeti uzkarst, kad tie ir savienoti ar strāvu un zemi, kā arī var radīt nopietnus apdegumus vai var tikt piemetināti pie spailēm.

Brīdinājums par zibeni

BRĪDINĀJUMS!:

Nestrādājiet ar sistēmu, nepievienojiet un neatvienojiet kabeļus, kad ārā ir zibens.

Brīdinājums par darba temperatūru

BRĪDINĀJUMS!:

Lai ierīce nepārkarstu, neekspluatējiet to vietā, kurā ir augstāka gaisa temperatūra par ieteikto. Lai novērstu gaisa plūsmas ierobežojumus, ap ventilācijas atverēm atstājiet vismaz 6 collu (15,2 cm) spraugu.

Brīdinājums par produkta utilizāciju

BRĪDINĀJUMS!:

Šīs ierīces utilizācija jāveic saskaņā ar visiem nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

Ugunsdrošības noteikumi

Ugunsnelaimes gadījumā primāri ir jārūpējas par cilvēku drošību. Jums jāizstrādā procedūras cilvēku aizsardzībai ugunsnelaimes gadījumā, jānodrošina drošības apmācība, kā arī atbilstīgi jānodrošina ar ugunsdrošības iekārtām un ugunsdzēšamajiem aparātiem.

Turklāt ir jāizstrādā procedūras, lai aizsargātu savu aprīkojumu ugunsgrēka gadījumā. Juniper Networks ražojumi jāuzstāda elektroniskajām iekārtām piemērotā vidē. Iesakām nodrošināt ugunsdzēsības aprīkojumu gadījumam, ja iekārtas tuvumā izceltos ugunsgrēks, un, uzstādot un ekspluatējot iekārtu, ievērot visus vietējos ugunsdrošības, drošības un ar elektrību saistītos noteikumus un rīkojumus.

Ugunsgrēka likvidēšana

Elektroapdraudējuma vai aizdegšanās gadījumā, ko izraisījusi elektrība, vispirms ir jāatslēdz iekārta no strāvas avota. Pēc tam ugunsgrēka dzēšanai izmantojiet C tipa ugunsdzēšamo aparātu, kurā izmantoti nekorozīvi uguns slāpētāji.

Ugunsdzēsības aprīkojums

C tipa ugunsdzēšamie aparāti, kuros izmanto nekorozīvus uguns slāpētājus, piemēram, oglekļa dioksīdu un Halotron™, ir visefektīvākie elektrības izraisītu ugunsgrēku dzēšanai. C tipa ugunsdzēšamie aparāti izspiež skābekli no degšanas vietas, tādējādi apdzēšot uguni. Lai dzēstu ugunsgrēku uz iekārtām vai ap iekārtām, kas dzesēšanai izmanto gaisu no apkārtējās vides, jāizmanto šāda veida inertā skābekļa izspiediena ugunsdzēšamais aparāts, nevis ugunsdzēšamais aparāts, kas atstāj nogulsnes uz iekārtām.

Neizmantojiet daudzfunkcionālus ABC tipa ķīmiskos ugunsdzēšamos aparātus (sausie ķīmiskie ugunsdzēšamie aparāti). Šo ugunsdzēšamo aparātu galvenā sastāvdaļa ir monoamonija fosfāts, kas ir ļoti lipīgs un grūti tīrāms. Turklāt neliela mitruma daudzuma klātbūtnē monoamonija fosfāts var kļūt ļoti korozīvs un korodēt lielāko daļu metālu.

Jebkura iekārta telpā, kurā ir lietots ķīmiskais ugunsdzēšamais aparāts, ir pakļauta priekšlaicīgai atteicei un neuzticamai darbībai. Iekārta tiek uzskatīta par neatgriezeniski bojātu.

PIEZĪME:

Lai saglabātu garantijas spēkā esamību, neizmantojiet sauso ķīmisko ugunsdzēšamo aparātu, lai kontrolētu ugunsgrēku Juniper Networks ierīcē vai tās tuvumā. Ja tiek izmantots sausais ķīmiskais ugunsdzēšamais aparāts, uz ierīci vairs nevar attiecināt servisa līgumu.

Iesakām atbrīvoties no neatgriezeniski bojāta aprīkojuma videi draudzīgā veidā.