Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

Bezpečnostní informace

Definice úrovní bezpečnostních výstrah

V dokumentaci se používají následující úrovně bezpečnostních výstrah (existují dva formáty výstrahy):

POZNÁMKA:

Takováto informace může být užitečná ve specifické situaci nebo byste tuto důležitou informaci mohli přehlédnout, kdyby nebyla zvýrazněná jako Poznámka.

UPOZORNĚNÍ:

Stanovené pokyny je potřeba dodržet, aby se zabránilo lehkému poranění nebo nepříjemnostem na vaší straně nebo závažnému poškození zařízení.

Výstraha před laserem:

Tento symbol vás varuje před nebezpečím poranění laserem.

VÝSTRAHA:

Tento symbol znamená nebezpečí. Jste v situaci, která by mohla vést k tělesnému poranění. Než začnete na jakémkoli vybavení pracovat, berte na vědomí rizika související s elektrickými obvody a seznamte se se standardními postupy, jak zabránit nehodám.

 • Neprovádějte žádné úkony, které vedou k potenciálním rizikům pro osoby nebo kvůli kterým by bylo vybavení nebezpečné.

 • Nikdy neinstalujte kabeláž ani s ní nemanipulujte během bouřky.

 • Zařízení používejte, jen když je řádně uzemněné.

 • Při uzemnění zařízení postupujte podle pokynů v této příručce.

 • Pojistky vyměňujte pouze za pojistky stejného typu a se stejnými charakteristikami.

Upozornění ohledně návodu k instalaci

VÝSTRAHA:

Před připojením zařízení k napájení si přečtěte návod k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny a varování

Řiďte se následujícími bezpečnostními pokyny, aby nedošlo k úrazu nebo poškození zařízení. Tyto pokyny nezahrnují veškeré potenciálně nebezpečné situace ve vašem pracovním prostředí. Vždy proto postupujte uvážlivě a se zvýšenou opatrností.

 • Provádějte pouze postupy výslovně popsané v hardwarové dokumentaci zařízení. Zajistěte, aby servis systému prováděli pouze autorizovaní servisní technici.

 • Prostor okolo zařízení udržujte před instalací, v průběhu instalace i po ní uklizený a bez prachu.

 • Nástroje neodkládejte v místech, kde by o ně mohly procházející osoby zakopnout.

 • Při práci se zařízením na sobě nemějte volný oděv, šperky (prsteny, náramky, řetízky apod.), protože hrozí jejich zachycení zařízením.

 • Pokud pracujete v podmínkách, kde hrozí poranění očí, noste ochranné brýle.

 • Nikdy se nesnažte zvedat předměty, které jsou pro jednu osobu příliš těžké.

 • Nikdy nepřipojujte elektrické konektory ve vlhkém prostředí, pokud se nejedná o konektory speciálně navržené pro takové prostředí.

 • Zařízení používejte jen tehdy, když je řádně uzemněno. Při uzemnění postupujte přesně podle našeho podrobného návodu.

 • Kryty šasi a kovové opláštění nesnímejte, pokud k tomu nejsou uvedeny pokyny v hardwarové dokumentaci. Takové počínání může vést k úrazu elektrickým proudem.

 • Do žádného otvoru v rámu šasi nevkládejte žádné předměty. Takové počínání může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

 • Dbejte na to, aby nedošlo k vylití vody na šasi ani žádnou součást zařízení. Takové počínání může vést k úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

 • Nedotýkejte se odizolovaných vodičů a kontaktů, které nebyly odpojeny od zdroje elektrického proudu. Takové počínání může vést k úrazu elektrickým proudem.

 • Některé části šasi, včetně povrchů zdroje napájení, držadel zdroje napájení, držadel linkové karty a držadel jednotky ventilátoru, mohou být horké. Následující štítek upozorňuje na horké povrchy šasi:

 • Vždy se ujistěte, že všechny moduly, zdroje napájení a krycí panely jsou plně zasunuty a jejich šrouby jsou náležitě dotaženy.

 • Pro stejnosměrný i střídavý proud se doporučuje systém jednoduchého nebo dvojitého uzemnění. V případě střídavého proudu lze využít také zemnicí kolík napájecího kabelu, v případě stejnosměrného proudu lze použít kabel PSU nebo uzemnění napájecího kabelu, pokud je k dispozici.

 • Uživatelé by se neměli pokoušet provést uzemnění elektrického připojení sami, ale měli by se obrátit na kvalifikovaného elektrikáře.

 • V zájmu vlastního bezpečí by se měli uživatelé vždy ujistit, že mají připojeno uzemnění zdroje napájení, telefonních linek a případně interního systému vodovodního potrubí. Tato ochrana je důležitá především ve venkovských oblastech.

 • Před montáží nebo demontáží součástí zařízení připojte antistatický zemnicí pásek (ESD) k ESD bodu a druhý konec si omotejte okolo zápěstí. Nepoužití antistatického pásku ESD může způsobit poškození zařízení.

 • Instalujte zařízení v souladu s následujícími místními, národními a mezinárodními zákony a předpisy:

  • USA – National Fire Protection Association (NFPA 70), United States National Electrical Code.

  • Ostatní země – Mezinárodní elektromechanická komise (IEC) 60364, Část 1 až 7.

  • Kanada – Canadian Electrical Code, Part 1, CSA C22.1.

 • Posouzeno pro místní rozvodnou síť TN.

 • Vhodné pro instalaci v IT místnostech v souladu s článkem 645 National Electrical Code a NFPA 75.

 • Zjistěte si, kde se nachází jistič pro místnost, ve které pracujete, abyste v případě nehody způsobené elektrickým proudem mohli proud rychle vypnout.

 • Před připojením uzemnění se ujistěte, že veškeré zemnicí povrchy jsou čisté a odmaštěné.

 • Pokud na pracovišti existují nějaké nebezpečné okolnosti, nepracujte sami.

 • Nikdy nepředpokládejte, že je obvod odpojen od elektřiny. Před zahájením práce obvod vždy zkontrolujte.

 • Důkladně zkontrolujte, zda na pracovišti hrozí nějaká rizika, jako např. mokrá podlaha, neuzemněné prodlužovací kabely, chybějící bezpečnostní uzemnění.

 • Zařízení používejte vždy jen s uvedeným napájením a podle návodu.

 • Chcete-li zajistit správnou a bezpečnou funkci zařízení a periferií, používejte k připojení periferií vždy jen schválené kabely a konektory, u kterých máte jistotu, že jsou v dobrém stavu.

 • Nikdy neinstalujte zařízení, které jeví známky poškození.

 • Než začnete se zařízením připojeným k napájení pracovat, odložte veškeré šperky jako prsteny, náhrdelníky a hodinky. Při kontaktu s napájením nebo uzemněním se kovové objekty začnou ohřívat, což může způsobit popálení nebo přitavení k terminálům.

 • Zařízení napájená střídavým proudem jsou dodávána s třípramenným kabelem a zástrčkou s uzemněním, kterou lze zapojit pouze do uzemněné zásuvky. Nesnažte se toto bezpečnostní opatření žádným způsobem obejít. Uzemnění zařízení musí odpovídat místním a národním elektrickým předpisům.

 • Elektrická instalace budovy musí být vybavena schváleným jističem (2pólový nebo 4pólový jistič v závislosti na použitém zařízení) minimálně 13 A / 16 A / 20 A.

 • U zařízení napájených střídavým proudem slouží napájecí kabel jako hlavní prostředek k odpojení zařízení od napájení. Zásuvka musí být poblíž zařízení a musí být snadno přístupná.

 • Než začnete pracovat na zařízení nebo v blízkosti zdroje napájení, odpojte od zařízení veškeré napájecí kabely. Aby byla jednotka zcela bez proudu, je třeba zcela odpojit veškeré kabely.

Prevence škod způsobených elektrostatickými výboji

Součásti zařízení, které jsou dodávány v antistatických sáčcích, jsou náchylné na poškození statickou elektřinou. Některé součásti mohou být poškozeny napětím pouhých 30 V. Při manipulaci s plastovým nebo pěnovým obalovým materiálem, případně při přemísťování součástek přes plastové povrchy nebo koberce můžete snadno vygenerovat potenciálně škodlivé statické napětí. Chcete-li minimalizovat rizika poškození způsobených elektrostatickými výboji (ESD), která mohou způsobit občasné poruchy nebo úplné selhání součástí, dodržujte následující pokyny:

 • Při manipulaci se součástmi náchylnými k poškození elektrostatickými výboji vždy používejte ESD pásek na zápěstí a ujistěte se, že je v přímém kontaktu s vaší pokožkou.

 • Pokud nemáte k dispozici uzemňovací pásek, držte součást v antistatickém sáčku (viz Obrázek 1) v jedné ruce a druhou rukou se dotkněte obnažené kovové části zařízení bezprostředně před vložením součásti do zařízení.

  VÝSTRAHA:

  Z bezpečnostních důvodů pravidelně kontrolujte hodnotu odporu uzemňovacího pásku ESD. Naměřená hodnota musí být v rozsahu 1 až 10 megaohmů.

 • Pokud budete manipulovat s jakoukoli součástí náchylnou k poškození elektrostatickými výboji, která je vyjmuta ze zařízení, ujistěte se, že je konec ESD pásku na zápěstí připevněn k uzemňovacímu bodu (ESD) na šasi.

 • Jestliže nemáte k dispozici uzemňovací pásek, dotkněte se před manipulací se součástkou obnaženého kovu zařízení, abyste se uzemnili.

 • Dbejte, aby se součást ohrožená poškozením elektrostatickým výbojem nedostala do kontaktu s vaším oděvem. Napětí elektrostatických výbojů vznikající na oděvu může součástky poškodit.

 • Při vyjímání nebo instalaci součásti, která může být poškozena elektrostatickými výboji, ji vždy umístěte osazenou stranou nahoru na antistatický povrch, do antistatického stojanu na karty nebo do antistatického sáčku (viz Obrázek 1). Pokud součást vracíte, vložte ji před zabalením do antistatického sáčku.

  Obrázek 1: Umístění součásti do antistatického sáčku Umístění součásti do antistatického sáčku
  UPOZORNĚNÍ:

  Kabely standardu ANSI/TIA/EIA-568, například kabely kategorie 5e a kategorie 6, mohou nést elektrostatický náboj. Abyste tento náboj odvedli, vždy kabely před připojením k systému uzemněte na vhodné a bezpečné uzemnění.

Pokyny pro elektroinstalaci na pracovišti

Tabulka 1 shrnuje faktory, které je třeba vzít v úvahu při plánování elektroinstalace na pracovišti.

VÝSTRAHA:

Je nutné zajistit řádně uzemněné a stíněné prostředí a používat ochranu proti přepětí.

Tabulka 1: Pokyny pro elektroinstalaci na pracovišti
Faktor elektroinstalace na pracovišti Pokyny

Omezení přenosu signálu

Pokud se na vašem pracovišti vyskytuje některý z následujících problémů, obraťte se na odborníky v oblasti potlačení přepětí a stínění:

 • Nesprávně instalované vodiče způsobují vysokofrekvenční rušení (RFI).

 • Ke škodám způsobeným úderem blesku dochází při překročení doporučené vzdálenosti vodičů nebo při průchodu mezi budovami.

 • Elektromagnetické impulsy (EMP) způsobené bleskem poškozují nestíněné vodiče a elektronická zařízení.

Vysokofrekvenční rušení

Chcete-li snížit nebo eliminovat vysokofrekvenční rušení z kabeláže na pracovišti, postupujte následovně:

 • Použijte kroucenou dvoulinku s vhodným rozmístěním uzemňovacích vodičů.

 • Pokud je nutné překročit doporučené vzdálenosti, použijte v případě potřeby vysoce kvalitní kroucenou dvoulinku s jedním zemnicím vodičem pro každý datový signál.

Elektromagnetická kompatibilita

Pokud na vašem pracovišti existuje potenciál ke vzniku problémů s elektromagnetickou kompatibilitou (EMC), zejména kvůli bleskům nebo rádiovým vysílačům, vyhledejte odbornou radu.

Mezi problémy způsobené silnými zdroji elektromagnetického rušení (EMI) patří:

 • Zničení signálových budičů a přijímačů v zařízení

 • Rizika poškození elektrickým proudem v důsledku přepětí přivedeného po vedení do zařízení.

Výstraha před poškozením elektrickým proudem na úrovni základní desky typu blade

VÝSTRAHA:

Součástmi základní desky typu blade prochází elektrická energie s vysokým potenciálem. Při provádění servisu součástí dávejte pozor, abyste se nedotkli konektorů základní desky ani žádné součásti připojené k základní desce typu blade žádným kovovým předmětem.

Bezpečnostní opatření při napájení střídavým proudem

Pro zařízení napájená střídavým proudem platí následující bezpečnostní opatření:

UPOZORNĚNÍ:

TOTO ZAŘÍZENÍ MÁ VÍCE NAPÁJECÍCH KABELŮ. PŘED PROVÁDĚNÍM SERVISNÍCH ÚKONŮ ODPOJTE VŠECHNY NAPÁJECÍ KABELY, ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

U zařízení s více přívody napájení je nutné zajistit, aby byly všechny napájecí přívody zcela odpojeny. Zařízení tak musí být zcela odpojeno od napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li odpojit napájení, odpojte všechny napájecí kabely (jeden pro každý zdroj).

Bezpečnostní opatření při napájení stejnosměrným proudem

 • Zařízení napájené stejnosměrným proudem je vybaveno svorkovnicí pro stejnosměrný proud, která je dimenzována na požadavky napájení maximálně nakonfigurovaného zařízení.

 • U trvale připojených zařízení musí být umístěno vně zařízení snadno přístupné odpojovací zařízení (vypínač).

 • V případě zařízení připojovaných jako doplněk musí být zásuvka instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.

 • Ujistěte se, že je uzemňovací vodič nebo kabel připojen ke stabilnímu centrálnímu uzemnění budovy.

 • Jako koncovku zemnicího vodiče na zemnicím kolíku doporučujeme použít uzavřené očko.

 • Z rozvaděče s jističi přiveďte dva vodiče ke zdroji 48 V DC.

 • Zařízení napájené stejnosměrným proudem, které je vybaveno svorkovnicí pro stejnosměrný proud, je určeno pouze pro instalaci na místech s omezeným přístupem. V USA se za oblast s omezeným přístupem považuje oblast v souladu s čl. 110-16, 110-17 a 110-18 Národních elektrotechnických předpisů (National Electrical Code) ANSI/NFPA 70.

  POZNÁMKA:

  Primární nadproudovou ochranu zajišťuje jistič v budově. Tento jistič musí chránit před nadproudem, zkratem a poruchami uzemnění v souladu s předpisy NEC ANSI/NFPA 70.

 • Zkontrolujte správnou polaritu vstupního přívodu stejnosměrného proudu. Za určitých podmínek by připojení s obrácenou polaritou mohlo způsobit aktivaci primárního jističe nebo poškození zařízení.

 • Označené vstupní napětí -48 V DC pro zařízení napájené stejnosměrným proudem je jmenovité napětí spojené s obvodem baterie a jakákoli vyšší napětí jsou spojena pouze s plovoucími napětími pro funkci nabíjení.

 • Protože se v případě takovéhoto zařízení jedná o systém s uzemněním kladného pólu, je nutné připojit kladný vodič ke svorce označené RTN, záporný vodič ke svorce s označením -48 V DC a zemnicí vodič k zemnicím bodům zařízení.

Výstrahy týkající se elektrické bezpečnosti při napájení stejnosměrným proudem

Při práci se zařízeními napájenými stejnosměrným proudem mějte na paměti následující výstrahy:

Výstraha týkající se měděných vodičů napájení stejnosměrným proudem

VÝSTRAHA:

Používejte pouze měděné vodiče.

Výstraha týkající se odpojení stejnosměrného napájení

VÝSTRAHA:

Před prováděním jakýchkoli úkonů na napájecích zdrojích se ujistěte, že je odpojeno napájení obvodu stejnosměrného proudu. Chcete-li zajistit vypnutí veškerého napájení, vyhledejte na desce rozvaděče příslušný jistič, přes který je připojen daný stejnosměrný obvod, přepněte jistič do polohy vypnuto a přelepte páskou páčku jističe v poloze vypnuto. Dále postupujte podle postupu LOTO (Lock Out Tag Out) – zajištění obvodu ve vypnutém stavu a jeho označení.

Výstraha týkající se koncovek kabelů napájení stejnosměrným proudem

VÝSTRAHA:

Pokud je nutné použít kabeláž ze splétaných vodičů, použijte schválené koncovky kabeláže, jako jsou uzavřená očka nebo vidlice s obrácenými očky. Tyto koncovky musí mít odpovídající velikost pro příslušné vodiče a musí zajistit pevné sevření izolace i vodiče.

Výstraha týkající se pořadí připojení kabelů napájení stejnosměrným proudem

VÝSTRAHA:

Zdroj stejnosměrného napájení připojte pomocí příslušných koncovek s vidlicí. Správné pořadí připojování napájení je nejprve spojení uzemnění, potom vodiče +RTN se svorkou +RTN a nakonec vodiče -48 V se svorkou -48 V. Při odpojování napájení je správná posloupnost -48 V od -48 V, +RTN od +RTN a pak uzemnění od uzemnění. Pamatujte, že zemnicí vodič musí být vždy připojen jako první a odpojen jako poslední.

Výstraha týkající se odpojení více zdrojů napájení

VÝSTRAHA:

Síťové zařízení má více přípojek napájení. Pro úplné vypnutí napájení jednotky je nutné zcela odpojit všechny přípojky.

Výstraha a požadavky na uzemnění napájení

Izolovaný uzemňovací vodič, který má stejnou velikost jako uzemněné a neuzemněné vodiče pomocného obvodu nebo zdroje stejnosměrného proudu a je označený zelenými a žlutými pruhy, je nainstalován jako součást pomocného obvodu nebo zdroje stejnosměrného proudu, který napájí zařízení. Uzemňovací vodič představuje u napájecího transformátoru, motorgenerátoru nebo zdroje stejnosměrného proudu samostatně vyvedenou soustavu.

VÝSTRAHA:

Při instalaci zařízení mějte na paměti, že zemnicí vodič musí být vždy připojen jako první a odpojen jako poslední.

Výstraha týkající se napájecí soustavy typu TN

VÝSTRAHA:

Toto zařízení je navrženo pro provoz v napájecí soustavě typu TN.

Opatření po úrazu elektrickým proudem

Pokud dojde k úrazu elektrickým proudem, proveďte následující kroky v tomto pořadí:

 1. Postupujte opatrně. Dávejte pozor na potenciálně nebezpečnou situaci, ve které by mohlo dojít k dalšímu zranění.

 2. Odpojte napájení zařízení.

 3. Pokud je to možné, pošlete pro lékařskou pomoc jinou osobu. V opačném případě zhodnoťte stav postižené osoby a poté zavolejte pomoc.

Výstraha týkající se nutnosti kvalifikovaného pracovníka

VÝSTRAHA:

Zařízení smí instalovat nebo vyměnit pouze kvalifikovaný technik.

Výstraha pro Norsko a Švédsko

VÝSTRAHA:

Zařízení musí být připojeno k uzemněné zásuvce.

Pokyny pro zvedání šasi a komponentů

Než zařízení přemístíte na pracoviště, ujistěte se, že pracoviště splňuje požadavky na napájení, ekologii a dostatek volného místa.

Než zařízení zvednete nebo začnete přemisťovat, odpojte všechny externí kabely a vodiče.

Stejně jako při zvedání všech těžších předmětů dbejte na to, abyste zatěžovali především nohy a nikoliv záda. Pokrčte kolena a záda držte pokud možno rovná. Při zvedání neotáčejte tělem. Zátěž rovnoměrně rozložte a ujistěte se, že máte stabilní postoj.

Při zvedání zařízení a komponentů postupujte podle následujících pokynů pro zvedání:

 • Do 18 kg: Jedna osoba.

 • Od 18 do 32 kg: Dvě a více osob.

 • Od 32 do 55 kg: Tři a více osob.

 • Nad 55 kg: Je třeba používat systémy pro manipulaci s materiálem (páky, popruhy apod.). Pokud toto není proveditelné, je třeba využít školených pracovníků nebo systémů (nosiči, stěhováci).

Výstraha týkající se omezeného přístupu

VÝSTRAHA:

Tato jednotka je určena k instalaci v oblastech s omezeným přístupem. Oblast s omezeným přístupem je oblast, do které mají přístup pouze autorizované osoby, a to prostřednictvím nějakého nástroje, jako je klíč nebo jiné bezpečnostní zařízení, a která je spravována pověřenou autoritou.

Výstraha týkající se ramp

VÝSTRAHA:

Při instalaci zařízení nepoužívejte rampu se sklonem větším než 10 stupňů.

Výstraha týkající se montáže do stojanu a skříně

Je třeba zajistit dostatečnou stabilitu stojanu nebo skříně, kde má být zařízení instalováno. Nerovnoměrné rozložení zátěže může vést k nebezpečné situaci. Aby se zabránilo poranění při montáži nebo servisu zařízení ve stojanu, proveďte následující opatření, aby byly systémy stabilní.

Následující pokyny pomohou zachovat bezpečnost:

 • Zařízení musí být instalováno do stojanu, který je pevně uchycen ke struktuře budovy.

 • Pokud bude zařízení jedinou jednotkou ve stojanu, musí být usazeno ve spodní části stojanu.

 • Při montáži zařízení do částečně zaplněného stojanu osazujte stojan zespodu nahoru tak, aby těžší komponenty byly dole.

 • Pokud je stojan vybaven stabilizačními prvky, instalujte nejdříve tyto stabilizační prvky, a teprve potom instalujte nebo servisujte zařízení.

Výstraha týkající se uzemněného vybavení

VÝSTRAHA:

Toto zařízení musí být vždy náležitě uzemněno.

Výstraha týkající se záření z otevřených otvorů portů

VÝSTRAHA:

Protože může docházet k neviditelnému záření z otvoru portu, ke kterému není připojen optický kabel, nevystavujte se tomuto záření a nedívejte se do otevřených portů.

Z neukončených optických konektorů může vycházet neviditelné laserové záření. Oční čočka soustředí veškerou energii laserového paprsku na sítnici, takže přímý pohled do zdroje laseru – dokonce i laseru s nízkým výkonem – může vést k trvalému poškození oka.

Obecné bezpečnostní pokyny pro práci s laserem

Při práci v blízkosti portů podporujících optické transceivery vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo k poranění očí:

 • Nedívejte se do nezakončených portů ani do optických kabelů připojených k neznámým zdrojům.

 • Neprohlížejte nezakončené optické porty optickými přístroji a pomůckami.

 • Vyhýbejte se přímému vystavení paprsku.

Výstrahy a bezpečnostní opatření pro práci s laserem a diodami LED

Zařízení společnosti Juniper Networks jsou vybavena laserovými vysílači, které jsou Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv USA považovány za laserová zařízení zařazená do třídy 1 nebo třídy 1M a v souladu s požadavky normy EN 60825-1 a EN 60825-2 jsou považovány za laserový produkt třídy 1.

Mějte na paměti následující výstrahy a dodržujte následující pokyny:

Výstraha před laserovým produktem třídy 1M

VÝSTRAHA:

Laserový produkt třídy 1M.

Varování před laserovým zářením třídy 1M

VÝSTRAHA:

Při otevření může dojít k vystavení laserovému záření třídy 1M. Nedívejte se přímo optickými přístroji.

Výstraha před laserovým produktem třídy 1

VÝSTRAHA:

Laserový produkt třídy 1.

Výstraha před LED produktem třídy 1

VÝSTRAHA:

Produkt LED třídy 1.

Výstraha před laserovým paprskem

VÝSTRAHA:

Nedívejte se do laserového paprsku a nesledujte jej přímo optickými přístroji.

Výstraha týkající se optických kabelů bez koncovek

VÝSTRAHA:

Z neukončených konektorů optických kabelů může být vyzařováno neviditelné laserové záření. K zamezení poranění očí se nedívejte na optická vlákna pomocí optického zvětšovacího nástroje, například lupy, ze vzdálenosti menší než 100 mm.

Výstrahy a bezpečnostní opatření pro údržbu a provoz

Při údržbě zařízení mějte na paměti následující výstrahy a dodržujte následující pokyny:

Výstraha týkající se manipulace s bateriemi

VÝSTRAHA:

Nesprávná manipulace při výměně baterie může způsobit výbuch. Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem. Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.

Výstraha týkající se sejmutí šperků

VÝSTRAHA:

Před prací na zařízeních připojených k elektrickému vedení si odložte šperky, například prsteny, náhrdelníky a hodinky. Při kontaktu s napájením nebo uzemněním se kovové objekty začnou ohřívat, což může způsobit popálení nebo přitavení k terminálům.

Výstraha týkající se práce při bouřce

VÝSTRAHA:

Nepracujte na systému ani nepřipojujte či neodpojujte kabely v situaci, kdy se vyskytují blesky.

Výstraha týkající se provozních teplot

VÝSTRAHA:

Chcete-li zamezit přehřátí zařízení, neprovozujte jej v prostoru s vyšší než maximální doporučenou okolní teplotou. Aby nedocházelo k omezení proudění vzduchu, ponechte kolem větracích otvorů volný prostor alespoň 15 cm.

Výstraha týkající se likvidace zařízení

VÝSTRAHA:

Při likvidaci tohoto zařízení je třeba postupovat v souladu se všemi místními zákony a předpisy.

Požadavky na požární bezpečnost

V případě požáru jsou na prvním místě lidé a jejich bezpečnost. Měli byste vytvořit postupy na ochranu lidí v případě požáru, zajistit bezpečnostní školení a řádně rozmístit protipožární vybavení a hasicí přístroje.

Kromě toho byste měli vytvořit postupy na ochranu svého vybavení v případě požáru. Produkty Juniper Networks by se měly instalovat do prostředí vhodného pro elektronické vybavení. Doporučujeme, aby pro případ požáru bylo poblíž zařízení rozmístěno protipožární vybavení a aby se při instalaci a používání zařízení dodržovaly místní protipožární, bezpečnostní a elektrické předpisy a nařízení.

Hašení požáru

V případě nebezpečí nebo požáru způsobeného elektrickým proudem byste nejprve měli odpojit zařízení od zdroje. Potom k uhašení ohně používejte hasicí přístroje typu C, které používají nekorozivní zpomalovače hoření.

Vybavení na hašení požáru

Hasicí přístroje typu C, které používají nekorozivní zpomalovače hoření jako oxid uhličitý a Halotron™, jsou k hašení požárů způsobených elektrickým proudem nejúčinnější. Hasicí přístroje typu C vytěsňují z místa hoření kyslík a tím požár eliminují. Na uhašení požáru na takovém zařízení, které kvůli chlazení nasává vzduch z prostředí, a kolem takovéhoto zařízení byste měli používat tento typ hasicího přístroje s vytěsněním inertního kyslíku, nikoli hasicí přístroj, který na zařízení zanechává usazeniny.

Nepoužívejte víceúčelové hasicí přístroje typu ABC (suché chemické hasicí přístroje). Primární součástí těchto hasicích přístrojů je dihydrogenfosforečnan amonný, který je velmi lepivý a obtížně se čistí. Kromě toho může být dihydrogenfosforečnan amonný v blízkosti i minimální vlhkosti mimořádně korozivní a korodovat většinu kovů.

U veškerého vybavení v místnosti, kde došlo k použití hasicího přístroje, hrozí předčasné závady a nespolehlivý provoz. Vybavení se považuje za nenapravitelně poškozené.

POZNÁMKA:

Aby byla záruka i nadále účinná, nepoužívejte k hašení požáru na zařízeních Juniper Networks nebo v jejich blízkosti suché chemické hasicí přístroje. Jestliže dojde k použití suchého chemického hasicího přístroje, jednotka už není pokrytá servisní smlouvou.

Jakékoli neopravitelně poškozené vybavení doporučujeme zlikvidovat ekologicky odpovědným způsobem.