Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
ON THIS PAGE
 

Информация за безопасност

Определения на нивата на предупреждение за безопасност

В документацията се използват следните нива на предупреждения за безопасност (има два формата на предупрежденията):

ЗАБЕЛЕЖКА:

Възможно е тази информация да Ви бъде полезна в конкретна ситуация или да пропуснете тази важна информация, ако не е подчертана като забележка.

ВНИМАНИЕ:

Трябва да спазвате посочените указания, за да предотвратите леки наранявания или дискомфорт за Вас или сериозна повреда на устройството.

Предупреждение за лазер:

Този символ Ви предупреждава за риска от телесна повреда от лазер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Този символ означава опасност. Намирате се в ситуация, която може да доведе до телесни повреди. Преди да работите по каквото и да е оборудване, бъдете наясно с опасностите, свързани с електрическите вериги, и се запознайте със стандартните практики за предотвратяване на злополуки.

 • Не извършвайте действия, които създават потенциална опасност за хората или правят оборудването опасно.

 • Никога не монтирайте или работете с кабели по време на гръмотевични бури.

 • Работете с устройството само когато е правилно заземено.

 • Следвайте инструкциите в това ръководство, за да заземите правилно устройството.

 • Заменяйте предпазителите само с предпазители от същия тип и мощност.

Предупреждение във връзка с инструкциите за инсталиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете подробните инструкции преди да свържете устройството към захранващия източник.

Общи напътствия относно безопасността и предупреждения

Следващите напътствия помагат да се гарантира безопасността и да се защити устройството от повреди. Списъкът от напътствия не може да адресира всички възможни опасни ситуации в работната ви среда, така че винаги трябва да бъдете нащрек и да преценявате добре.

 • Извършвайте само процедурите, които са изрично описани в документацията на хардуера на устройството. Уверете се, че обслужването на системата се извършва само от упълномощен сервизен персонал.

 • Пазете зоната около устройството чиста и свободна от прах преди, по време и след инсталирането.

 • Пазете инструментите далеч от зоната, в която в тях могат да се препънат хора по време на преминаване.

 • Не носете свободно облекло или бижута, като пръстени, огърлици или вериги, които биха могла да бъдат захванати от устройството.

 • Носете предпазни очила, ако работите при условия, които биха могли да представляват опасност за очите ви.

 • Никога не правете опити да повдигате предмети, които са твърде тежки за един човек.

 • Никога не инсталирайте електрически изводи на влажни места, освен ако не са специално създадени за влажни среди.

 • Работете с устройството само когато е правилно заземено и следвайте нашите подробни инструкции за инсталиране за правилното му заземяване.

 • Не отваряйте и не отстранявайте капаците на шасито или плочите от метални листове, освен ако за това няма инструкции в документацията на хардуера на устройството. Подобни действия могат да причинят сериозни токови удари.

 • Не притискайте и не поставяйте със сила предмети в отворите на рамата на шасито. Тези действия могат да доведат до токов удар или пожар.

 • Избягвайте да разливате течности върху шасито или върху компонентите на устройството. Тези действия биха могли да причинят токов удар на устройството.

 • Избягвайте да докосвате неизолирани електрически проводници или клеми, които не са разединени от захранващите източници. Това действие би могло да причини токов удар.

 • Някои части на шасито, включително захранващите повърхности, ръкохватките на модула на захранването, ръкохватките на платката за линии и ръкохватките на поставката на вентилатора, могат да се нагорещят. Следващият етикет осигурява предупреждения за горещите повърхности на шасито:

 • Винаги проверявайте дали всички модули, захранвания и панели на капаци са напълно поставени и дали инсталационните винтове са напълно затегнати.

 • За постоянно и променливотоково захранване се предпочита системно заземяване с един/два отвора. Освен това променливотоковото захранване може да използва заземяващ щифт в захранващия кабел, а постояннотоковото захранване може да използва PSU езиче или заземяването на захранващия кабел, ако има такова.

 • Потребителите не трябва да правят опити за осъществяване на заземителни връзки, а да се свържат с подходящи органи или електрокомпания, ако е приложимо.

 • Потребителите трябва да гарантират, заради собствената си защита, че връзките за електрическо заземяване на захранването, телефонните линии и системата от вътрешни метални тръби за вода, ако има такива, са свързани. Тази предпазна мярка може да се окаже особено важна за аграрните области.

 • Преди да отстраните или да инсталирате компоненти в устройството, свържете електростатична заземителна лента (ESD) към точката за ESD и увийте и затегнете другия край на лентата около оголения проводник. Неизползването на ESD лента за заземяване може да доведе до повреда в устройството.

 • Монтирайте устройството в съответствие със съответните местни, национални и международни закони за електричеството.

  • САЩ - Национална асоциация за противопожарна защита (NFPA 70),Национален закон за електричеството на Съединените щати.

  • Други страни - Международна електромеханична комисия (IEC) 60364, Част 1 до Част 7.

  • Канада - Канадски закон за електричеството, Част 1 CSA C22.1.

 • Оценено според системата за захранване TN.

 • Подходящо за инсталиране в помещения за информационни технологии в съответствие с член 645 на Националния закон за електричеството и NFPA 75.

 • Намерете аварийния превключвател за изключване на захранването за помещението, в което работите, така че при възникване на инцидент да можете бързо да спрете тока.

 • Уверете се, че заземителните повърхности са почистени до блясък преди да ги свържете към заземяването.

 • Не работете сами при наличие на възможно опасни условия на работното ви място.

 • Никога не предполагайте, че захранването е изключено от веригата. Винаги поверявайте веригата преди да започнете работа.

 • Внимателно потърсете възможните опасности в работната ви среда, като влажни подове, незаземени удължителни кабели и липсващо предпазно заземяване.

 • Работете с устройства с маркирани електрически номинални стойности и инструкции за използване на продукта.

 • За да гарантирате, че устройството и периферното оборудване функционират безопасно и правилно, използвайте кабели и конектори, предназначени за свързване на периферно оборудване и се уверете, че са в добро състояние.

 • Никога не инсталирайте оборудване, което изглежда повредено.

 • Преди да работите върху оборудване, което е свързано към захранващите линии, отстранете бижутата, включително пръстени, огърлици и часовници. Металните предмети се нагряват при свързване към захранването и заземяването и могат да причинят сериозни изгаряния или да се заварят към клемите.

 • Захранените с променлив ток устройства се доставят с кабел с три проводника със щепсел от заземителен тип, който е подходящ само за захранващ контакт от тип със заземяване. Не заобикаляйте тези предпазни функции. Заземяването на оборудването трябва да отговаря на местните и национални закони за електричеството.

 • Необходимо е да осигурите външен сертифициран верижен прекъсвач (2-полюсен или 4-полюсен верижен прекъсвач на устройството) с номинална стойност от минимум 13А/ 16 А/ 20 А в сградната инсталация.

 • Захранващият кабел служи като главно устройство за изключване при захранваните с променлив ток устройства. Контактът трябва да бъде в близост до захранваното с променлив ток устройство и да бъде лесно достъпен.

 • Преди да започнете работа по устройството или в близост до захранването, изключете всички захранващи кабели от него. Всички връзки трябва да бъдат напълно отстранени, за да извадите захранването от модула.

Предотвратяване на повреди от електростатичен разряд

Компонентите на устройството, които се доставят в антистатични торбички, са чувствителни към повреди от статично електричество. Някои компоненти могат да бъдат увредени от напрежения с ниска стойност от 30 V. Лесно можете да генерирате потенциално вредни статични напрежения, когато боравите с пластмасови опаковъчни материали или такива от пяна или когато премествате компоненти върху пластмаса или килими. Спазвайте следните указания, за да сведете до минимум възможността за повреда от електростатичен разряд (ESD), който може да доведе до периодични или пълни повреди на компонентите:

 • Винаги използвайте ESD лента за китка, когато работите с компоненти, които могат да бъдат повредени от ESD, и се уверете, че тя е в пряк контакт с кожата Ви.

 • Ако не разполагате със заземяваща лента, дръжте компонента в антистатичната торбичка (вижте Фигура 1) в едната си ръка, а с другата ръка докоснете открития гол метал на устройството непосредствено преди да поставите компонента в устройството.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

  От съображения за безопасност периодично проверявайте стойността на съпротивлението на заземяващата ESD лента. Измерването трябва да бъде в диапазона от 1 до 10 Mohm.

 • Когато работите с компонент, който може да бъде повреден от електростатичен разряд и който е изваден от устройството, уверете се, че краят на ESD лентата за китка е прикрепен към ESD точката на корпуса.

 • Ако няма заземяваща лента, докоснете открития гол метал на устройството, за да се заземите, преди да работите с компонента.

 • Избягвайте контакт между компонента, който може да бъде повреден от ESD, и дрехите Ви. ESD напреженията, излъчвани от дрехите, могат да повредят компоненти.

 • Когато отстранявате или инсталирате компонент, който може да бъде повреден от ESD, винаги го поставяйте обърнат нагоре върху антистатична повърхност, в антистатична стойка за платки или в антистатична чанта (вижте Фигура 1). Ако връщате компонент, поставете го в антистатична торбичка, преди да го опаковате.

  Фигура 1: Поставяне на компонент в антистатична торбичка Поставяне на компонент в антистатична торбичка
  ВНИМАНИЕ:

  Кабелите ANSI/TIA/EIA-568, като например категория 5e и категория 6, могат да се заредят с електростатичен заряд. За да разсеете този заряд, винаги заземявайте кабелите към подходяща и безопасна маса, преди да ги свържете към системата.

Насоки за електрическото окабеляване на обекта

В Таблица 1са описани факторите, които трябва да вземете предвид при планирането на електрическото окабеляване във Вашия обект.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Трябва да осигурите правилно заземена и екранирана среда и да използвате устройства за потискане на електрически пренапрежения.

Таблица 1: Насоки за електрическото окабеляване на обекта
Фактор за окабеляване на обекта Насоки

Ограничения на сигнализацията

Ако в обекта Ви се появи някой от следните проблеми, консултирайте се с експерти по потискане на електрически пренапрежения и екраниране:

 • Неправилно инсталираните проводници причиняват радиочестотни смущения (RFI).

 • Щетите от мълнии възникват, когато проводниците надвишават препоръчителните разстояния или преминават между сгради.

 • Електромагнитните импулси (EMP), причинени от мълнии, увреждат неекранирани проводници и електронни устройства.

Радиочестотни смущения

За да намалите или елиминирате RFI от окабеляването на обекта, направете следното:

 • Използвайте кабел с усукани двойки с добро разпределение на заземителните проводници.

 • Ако трябва да надхвърлите препоръчаните разстояния, използвайте висококачествен кабел с усукани двойки с един заземителен проводник за всеки сигнал за данни, когато е приложимо.

Електромагнитна съвместимост

Ако обектът Ви е податлив на проблеми с електромагнитната съвместимост (ЕМС), особено от мълнии или радиопредаватели, потърсете експертен съвет.

Някои от проблемите, причинени от силни източници на електромагнитни смущения (EMI), са:

 • Унищожаване на сигналните драйвери и приемници в устройството.

 • Електрически опасности в резултат на токови удари, пренасяни по линиите към оборудването.

Предупреждение за енергийна опасност в междинната платка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Високите нива на електрическа енергия се разпределят в междинната платка. По време на обслужването на компонентите внимавайте да не докоснете конектори на междинната платка или който и да е компонент, свързан към междинната платка, с какъвто и да е метален предмет.

Насоки за електрическа безопасност при захранване с променлив ток

Следните указания за електрическа безопасност се отнасят за устройства, захранвани с променлив ток:

ВНИМАНИЕ:

ТОВА УСТРОЙСТВО ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ. ИЗКЛЮЧЕТЕ ВСИЧКИ ЗАХРАНВАЩИ КАБЕЛИ ПРЕДИ ОБСЛУЖВАНЕ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР.

За устройства, които имат повече от една захранваща връзка, трябва да се уверите, че всички захранващи връзки са напълно изключени, така че захранването на устройството да е напълно изключено, за да се предотврати токов удар. За да изключите захранването, изключете всички захранващи кабели (по един за всяко захранване).

Насоки за електрическа безопасност при захранване с постоянен ток

 • Устройство, захранвано с постоянен ток, е оборудвано с клемен блок за постоянен ток, който е съобразен с изискванията за мощност на максимално конфигурирано устройство.

 • За постоянно свързаното оборудване трябва да се добави леснодостъпно устройство за изключване, което да е външно за оборудването.

 • За оборудване, което може да се включва към електрическата мрежа, розетката трябва да бъде монтирана в близост до оборудването и да бъде лесно достъпна.

 • Уверете се, че сте свързали заземяващия проводник или канал към солидна маса на централния офис.

 • За завършване на заземителния проводник при заземителната шпилка се препоръчва пръстен със затворен контур.

 • Прокарайте два проводника от кутията на прекъсвача към източник на 48 VDC.

 • Устройство, захранвано с постоянен ток, което е оборудвано с клемния блок за постоянен ток, е предназначено само за монтаж на място с ограничен достъп. В Съединените щати зоната с ограничен достъп е тази в съответствие с членове 110-16, 110-17 и 110-18 от Националния електротехнически кодекс ANSI/NFPA 70.

  ЗАБЕЛЕЖКА:

  Първичната защита от свръхток се осигурява от прекъсвача на сградата. Този прекъсвач трябва да предпазва от прекомерни токове, къси съединения и повреди в заземяването в съответствие с NEC ANSI/NFPA 70.

 • Уверете се, че полярността на кабелите на входа за постоянен ток е правилна. При определени условия връзки с обърнат поляритет могат да задействат първичния прекъсвач или да повредят оборудването.

 • Маркираното входно напрежение от –48 VDC за устройство, захранвано с постоянен ток, е номиналното напрежение, свързано с веригата на батерията, а всички по-високи напрежения трябва да се свързват само с плаващи напрежения за функцията за зареждане.

 • Тъй като устройството е с положителна заземителна система, трябва да свържете положителния проводник към клемата с надпис RTN, отрицателният проводник – към клемата с надпис –48 VDC, а масата – към точките на заземяване на устройството.

Предупреждения за електрическа безопасност при захранване с постоянен ток

Когато работите с оборудване, захранвано с постоянен ток, се съобразявайте със следните предупреждения:

Предупреждение за медни проводници за захранване с постоянен ток

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Използвайте само медни проводници.

Предупреждение за изключване на захранването с постоянен ток

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Преди да извършвате каквито и да било процедури по захранващите устройства, се уверете, че захранването е изключено от веригата за постоянен ток. За да се уверите, че цялото захранване е изключено, намерете прекъсвача на таблото, който обслужва веригата за постоянен ток, превключете прекъсвача в изключено положение и залепете дръжката на прекъсвача в изключено положение и следвайте процеса LOTO (Lock Out Tag Out).

Предупреждение за кримпване на кабелите за захранване с постоянен ток

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Когато е необходимо многожично окабеляване, използвайте одобрени накрайници за окабеляване, като например затворен контур или плоски с обърнати накрайници. Тези кримпвания трябва да са с подходящ размер за проводниците и да захващат както изолацията, така и проводника.

Предупреждение за последователността на свързване на захранването с постоянен ток

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Свържете захранването с постоянен ток, като използвате подходящите накрайници. При свързване на захранването правилната последователност на свързване е от земя към земя, от +RTN към +RTN, след това от –48 V към –48 V. При изключване на захранването правилната последователност на свързване е от –48 V към –48 V, от +RTN към +RTN, след това от земя към земя. Имайте предвид, че заземителният проводник винаги трябва да се свързва първи и да се изключва последен.

Предупреждение за изключване на множество захранващи устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Мрежовото устройство има повече от една връзка за захранване. Всички връзки трябва да бъдат напълно отстранени, за да извадите напълно захранването от модула.

Изисквания и предупреждения за заземяване на захранването

Изолиран заземителен проводник, който е идентичен по размер със заземената и незаземената разклонена верига или на източника на постоянен ток, но се идентифицира със зелени и жълти ивици, се монтира като част от разклонителната верига или източника на постоянен ток, който захранва устройството. Заземителният проводник е отделно изведена система в захранващия трансформатор, моторния генератор или източника на постоянен ток.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Когато монтирате устройството, заземяващата връзка винаги трябва да се прави първа и да се изключва последна.

Предупреждение за захранване TN

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Устройството е предназначено за работа със захранваща система TN.

Действия, които трябва да предприемете след авария с електричество

Ако електрическа авария доведе до нараняване, предприемете следните действия в този ред:

 1. 1Бъдете внимателни. Бъдете наясно с потенциално опасните условия, които могат да причинят допълнителни наранявания.

 2. Изключете захранването от устройството.

 3. Ако е възможно, изпратете друг човек да потърси медицинска помощ. В противен случай преценете състоянието на пострадалия, след което се обадете за помощ.

Предупреждение за квалифициран персонал

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Устройството трябва да се инсталира или заменя само от квалифициран персонал.

Предупредително твърдение за Норвегия и Швеция

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Оборудването трябва да се свързва към заземен захранващ контакт.

Напътствия за повдигане на шасито и компонентите

Преди да преместите устройството на обекта, се уверете, че обектът удовлетворява изискванията за захранване, околна среда и пространство.

Преди да повдигнете или преместите устройството, изключете всички външни кабели и проводници.

Както при повдигане на всички тежки предмети, се уверете, че по-голямата част от теглото се носи от краката ви, а не от гърба. Дръжте коленете и гърба си относително прави. Не усуквайте тялото си по време на повдигането. Балансирайте равномерно товара и се уверете, че сте стъпили добре.

Използвайте следните напътствия за повдигане, за да повдигате устройството и компонентите:

 • До 39.7 lb (18 kg): Един човек.

 • 39.7 lb (18 kg) до 70.5 lb (32 kg): Двама или повече души.

 • 70.5 lb (32 kg) до 121.2 lb (55 kg): Трима или повече души.

 • Над 121.2 lb (55 kg): Трябва да се използват системи за боравене с материали (като лостове, примки, подемници и др.). Когато това не е практично, е необходимо да използвате специално обучен персонал или системи (монтажници или задвижвания).

Предупреждение за ограничен достъп

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Този модул е предназначен за инсталиране в зони с ограничен достъп. Зоната с ограничен достъп представлява зона, до която достъп може да се получи само от сервизен персонал при използване на специален инструмент, ключалка и ключ или други средства за защита и който се управлява от отговорния за зоната орган.

Предупреждение за рампи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При инсталиране на устройството не използвайте рампи под наклон повече от 10 градуса.

Предупреждения за монтиране на рафт или в шкаф

Уверете се, че рафтът или шкафът, в който монтирате устройството има равномерна и безопасна опора. Неравномерното механично натоварване може да доведе до опасни условия. За да предотвратите телесно нараняване при монтиране или обслужване на разположено на рафт устройство, вземете следните предпазни мерки и се уверете, че системата остава стабилна.

Следващите инструкции помагат да се поддържа безопасността:

 • Устройството трябва да бъде инсталирано на рафт, който е захванат към сградната структура.

 • Устройството трябва да се монтира в долната част на рафта, ако е единствения модул на него.

 • Когато монтирате устройството на частично запълнен рафт, натоварвайте рафта от долу нагоре, като разполагате най-тежкия компонент в долната част на рафта.

 • Ако рафтът има средства за стабилизиране, монтирайте стабилизаторите преди да поставите или обслужвате устройството на него.

Предупреждение за заземено оборудване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Това устройство трябва винаги да се заземява правилно.

Предупреждение за лъчения от бленди на отворен порт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Тъй като от блендата на порта е възможно да се излъчват невидими лъчения, когато няма свързан влакнест кабел, избягвайте да се излагате на лъченията и не гледайте в отворените бленди.

Нетерминираните оптични конектори могат да излъчват невидимо лазерно лъчение. Лещите в човешките очи фокусират цялата лазерна мощност върху ретината, така че директното гледане в лазерен източник – дори с ниска мощност – може да увреди очите ви за постоянно.

Общи напътствия за лазерна безопасност

При работа около портове, които поддържат оптични предаватели, спазвайте следните напътствия за безопасност, за да се предпазите от нараняване на очите:

 • Не гледайте в нетерминирани портове или във влакна, които се свързват към неизвестни източници.

 • Не изследвайте нетерминирани оптични портове с оптични инструменти.

 • Избягвайте директно излагане на лъча.

Насоки и предупреждения за безопасност на лазери и светодиоди

Устройствата на Juniper Networks са оборудвани с лазерни предаватели, които се считат за лазерни продукти от Клас 1 или Клас 1M от Американската администрация по храните и лекарствата и се оценяват като лазерен продукт от Клас 1 съгласно изискванията на EN 60825-1 и EN 60825-2.

Спазвайте следните указания и предупреждения:

Предупреждение за лазерен продукт от Клас 1M

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Лазерен продукт от Клас 1M.

Предупреждение за лазерно лъчение от Клас 1M

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Лазерно лъчение от клас 1М при отваряне. Не гледайте директно с оптични инструменти.

Предупреждение за лазерен продукт от Клас 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Лазерен продукт от Клас 1.

Предупреждение за светодиоден продукт от Клас 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Светодиоден продукт от Клас 1.

Предупреждение за лазерен лъч

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не гледайте в лазерния лъч и не го гледайте директно с оптични инструменти.

Предупреждение за оптичен кабел, който не е кримпнат

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Невидимо лазерно лъчение може да се излъчва от конектор на оптичен кабел, който не е кримпнат. За да избегнете нараняване на очите си, не гледайте оптичните влакна с оптично увеличително устройство, като например лупа, на разстояние по-малко от 100 mm.

Насоки и предупреждения за безопасност при поддръжка и експлоатация

При извършване на дейностите по поддръжка на устройствата спазвайте следните указания и предупреждения:

Предупреждение за работа с батерия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Неправилната подмяна на батерия може да доведе до експлозия. Заменяйте батерията само със същия или еквивалентен тип, препоръчан от производителя. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя.

Предупреждение за сваляне на бижута

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Преди да работите върху оборудване, което е свързано към захранващите линии, отстранете бижутата, включително пръстени, огърлици и часовници. Металните предмети се нагряват при свързване към захранването и заземяването и могат да причинят сериозни изгаряния или да се заварят към клемите.

Предупреждение за мълниеносна активност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не работете по системата, не свързвайте и не изключвайте кабели по време на периоди на мълниеносна активност.

Предупреждение за работна температура

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За да предотвратите прегряване на устройството, не го използвайте на място, което надвишава максималната препоръчителна температура на околната среда. За да предотвратите ограничаване на въздушния поток, оставете поне 15,2 cm (6 in) свободно пространство около вентилационните отвори.

Предупреждение за изхвърляне на продукта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Изхвърлянето на това устройство трябва да се извършва в съответствие с всички национални закони и разпоредби.

Изисквания за пожарна безопасност

В случай на пожарна опасност безопасността на хората е от първостепенно значение. Трябва да установите процедури за защита на хората в случай на пожарна опасност, да осигурите обучение за безопасност и да осигурите правилно оборудване за потушаване на пожари и пожарогасители.

Освен това трябва да установите процедури за защита на Вашето оборудване в случай на пожар. Продуктите на Juniper Networks трябва да се монтират в среда, подходяща за електронно оборудване. Препоръчваме Ви да разполагате с противопожарно оборудване в случай на пожар в близост до оборудването и да спазвате всички местни правила и наредби за противопожарна безопасност и електротехника, когато монтирате и експлоатирате Вашето оборудване.

Потушаване на пожари

В случай на електрическа опасност или пожар първо трябва да изключите захранването на оборудването при източника. След това използвайте пожарогасител Тип С, който използва некорозивни забавители на горенето, за да потушите пожара.

Оборудване за потушаване на пожари

Пожарогасителите Тип С, които използват некорозивни забавители на горенето, като въглероден диоксид и Halotron™, са най-ефективни за потушаване на пожари в електрически системи. Пожарогасителите Тип C изместват кислорода от мястото на горене, за да ликвидират пожара. За гасене на пожар върху или около оборудване, което черпи въздух от околната среда за охлаждане, трябва да използвате този тип пожарогасител с инертен газ за изместване на кислорода вместо пожарогасител, който оставя остатъци върху оборудването.

Не използвайте многоцелеви химически пожарогасители Тип ABC (сухи химически пожарогасители). Основната съставка в тези пожарогасители е моноамониев фосфат, който е много лепкав и труден за почистване. Освен това в присъствието на малки количества влага моноамониевият фосфат може да стане силно корозивен и разяжда повечето метали.

Всяко оборудване, намиращо се в помещение, в което е бил освободен химически пожарогасител, подлежи на преждевременна повреда и ненадеждна работа. Това оборудване се счита за повредено до непоправимо състояние.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да запазите валидността на гаранциите, не използвайте сухи химически пожарогасител за овладяване на пожар в устройство на Juniper Networks или в близост до него. Ако се използва сух химически пожарогасител, устройството вече не отговаря на условията на договора за обслужване.

Препоръчваме Ви да изхвърлите всяко оборудване, което е повредено до непоправимо състояние, по начин, който не вреди на околната среда.