EX シリーズ スイッチのレーザーおよび LED の安全に関するガイドラインと警告

EX シリーズ スイッチと XRE200 外部ルーティング エンジンに装備されるレーザー トランスミッタは、米国食品医薬品局のクラス 1 レーザー製品とされ、 EN 60825-1 要件に従いクラス 1 レーザー製品として評価されます。

以下のガイドラインと警告を順守してください。

レーザーに関する一般的な安全ガイドライン

光学送受信機に対応するポートの周辺で作業する際は、目のけがを予防するため以下の安全ガイドラインに従ってください。

クラス 1 レーザー製品に関する警告

警告: クラス 1 レーザー製品。

Waarschuwing Klasse-1 laser produkt.

Varoitus Luokan 1 lasertuote.

Attention Produit laser de classe I.

Warnung Laserprodukt der Klasse 1.

警告: Avvertenza Prodotto laser di Classe 1.

Advarsel Laserprodukt av klasse 1.

Aviso Produto laser de classe 1.

¡Atención! Producto láser Clase I.

Varning! Laserprodukt av klass 1.

クラス 1 LED 製品に関する警告

警告: クラス 1 LED 製品。

Waarschuwing Klasse 1 LED-product.

Varoitus Luokan 1 valodiodituote.

Attention Alarme de produit LED Class I.

Warnung Class 1 LED-Produktwarnung.

警告: Avvertenza Avvertenza prodotto LED di Classe 1.

Advarsel LED-produkt i klasse 1.

Aviso Produto de classe 1 com LED.

¡Atención! Aviso sobre producto LED de Clase 1.

Varning! Lysdiodprodukt av klass 1.

レーザー光線に関する警告

警告: レーザー光線を見つめたり、光学機器で直視しないでください。

警告: Waarschuwing Niet in de straal staren of hem rechtstreeks bekijken met optische instrumenten.

警告: Varoitus Älä katso säteeseen äläkä tarkastele sitä suoraan optisen laitteen avulla.

警告: Attention Ne pas fixer le faisceau des yeux, ni l'observer directement à l'aide d'instruments optiques.

警告: Warnung Nicht direkt in den Strahl blicken und ihn nicht direkt mit optischen Geräten prüfen.

警告: Avvertenza Non fissare il raggio con gli occhi né usare strumenti ottici per osservarlo direttamente.

警告: Advarsel Stirr eller se ikke direkte p strlen med optiske instrumenter.

警告: Aviso Não olhe fixamente para o raio, nem olhe para ele directamente com instrumentos ópticos.

警告: ¡Atención! No mirar fijamente el haz ni observarlo directamente con instrumentos ópticos.

警告: Varning! Rikta inte blicken in mot strålen och titta inte direkt på den genom optiska instrument.

関連項目