Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

支持的设备和操作系统版本

表 1 列出了 Paragon Automation 支持的所有设备以及以下基本设备功能支持的操作系统 (OS) 版本:

  • 设备发现

  • 设备生命周期管理

  • 设备库存管理

  • 设备升级
  • 通过配置模板进行配置

Paragon Automation 支持瞻博网络、Cisco IOS XR 和诺基亚设备。对于瞻博网络设备,请按照硬件文档中的说明拆开设备包装,将其安装在机架上,然后打开设备电源。有关安装设备的详细信息,请参阅 技术库中 的设备硬件指南或设备的 快速入门指南。在提供的搜索框中搜索设备,或导航到 路由>查看更多切换>查看更多安全>查看更多

表 1:基本设备功能支持的设备和操作系统

设备系列

设备系列

设备型号

支持的操作系统版本

ACX 系列

ACX500

ACX710

ACX500, ACX500-ac, ACX500-dc, ACX500-oac, ACX500-odc, ACX500-opoeac

ACX710

Junos OS 21.1 及更高版本

ACX 系列

ACX1000

ACX1100

ACX1000

ACX1100

Junos OS 21.1 及更高版本

ACX 系列

ACX2100

ACX2200

ACX2100

ACX2200

Junos OS 21.1 及更高版本

ACX 系列

ACX4000

ACX4000

Junos OS 21.1 及更高版本

ACX 系列

ACX5048

ACX5096

ACX5448

ACX7100

ACX5048、ACX5048-交流、ACX5048-直流

ACX5096、ACX5096-交流、ACX5096-直流

ACX5448-D、ACX5448-M、ACX5448-ac-afi、ACX5448-dc-afi、ACX5448-ac-afo、ACX5448-dc-afo

ACX7100-48L

Junos OS 21.1 及更高版本

EX 系列

EX2200

EX2300

EX2200-c-12t、EX2200-c-12p、EX2200-24t、EX2200-24t-dc、EX2200-24p、EX2200-48t、EX2200-48p

EX2300-c-12t、EX2300-c-12p、EX2300-24t、EX2300-24p、EX2300-48t、EX2300-48p、EX2300-48mp

Junos OS 21.1 及更高版本

EX 系列

EX3300

EX3400

EX3300-24t、EX3300-24t-dc、EX3300-24p、EX3300-48t、EX3300-48t-bf、EX3300-48p

EX3400-24t, EX3400-24t-dc, EX3400-24p, EX3400-48t, EX3400-48t-afi, EX3400-48p

Junos OS 21.1 及更高版本

EX 系列

EX4200

EX4300

EX4500

EX4550

EX4600

EX4650

EX4200-24t、EX4200-24t-dc、EX4200-24p、EX4200-24px、EX4200-24f、EX4200-24f-s、EX4200-24f-dc、EX4200-48t、EX4200-48t-s、EX4200-48t-dc、EX4200-48p、EX4200-48px

EX4300-24t、EX4300-24t-s、EX4300-24p、EX4300-24p-s、EX4300-32f、EX4300-32f-s、EX4300-32f-dc、EX4300-48t、EX4300-48t-s、EX4300-48t-afi、EX4300-48t-dc、EX4300-48t-dc-afi、EX4300-48p、EX4300-48p-s、EX4300-48mp、EX4300-48mp-s

EX4500-40f-fb、EX4500-40f-bf、EX4500-40f-fb-c、EX4500-40f-bf-c

EX4550-32f-afi, EX4550-32f-afo, EX4550-32f-dc-afi, EX4550-32f-dc-afo, EX4550-32f-s, EX4550-32t-afi, EX4550-32t-afo, EX4550-32t-dc-afi, EX4550-32t-dc-afo, EX4550-32t

EX4600-40f-afi、EX4600-40f-afo、EX4600-40f-dc-afi、EX4600-40f-dc-afo、EX4600-40f-s、EX4600-40f

Junos OS 21.1 及更高版本

EX 系列

EX6210:

EX6210:

Junos OS 21.1 及更高版本

EX 系列

EX9204,

EX9208

EX9214:

EX9251

EX9253

EX9204:

EX9208

EX9214:

EX9251

EX9253

Junos OS 21.1 及更高版本

M 系列

M5

M7i

M10

M10i

M20

M40

M40e

M120:

M160:

M320:

M5

M7i

M10

M10i

M20

M40

M40e

M120:

M160:

M320:

Junos OS 21.1 及更高版本

MX 系列

MX5

MX10

MX40

MX80:

MX5-t-dc, MX5-t-ac

MX10-t-dc、MX10-t-ac

MX40-t-dc、MX40-t-ac

MX80-ac、MX80-dc、MX80-t-ac、MX80-t-dc、MX80-p-ac、MX80-p-dc、MX80-48t、MX80-48t-ac、MX80-48t-dc、MX80-t-48t-ac、MX80-t-48t-dc、MX80-t、MX80

Junos OS 21.1 及更高版本

MX 系列

MX104:

MX150:

MX204:

MX240:

MX480:

MX960:

MX104:

MX150:

MX204:

MX240:

MX480:

MX960:

Junos OS 21.1 及更高版本

MX 系列

MX2000

MX2010

MX2020

MX2000

MX2010

MX2020

Junos OS 21.1 及更高版本

MX 系列

MX10003

MX10008

MX10016

MX104406

MX10003

MX10008

MX10016

MX104406

Junos OS 21.1 及更高版本

MX 系列

vMX

vMX

Junos OS 21.1 及更高版本

PTX 系列

PTX1000

PTX3000

PTX5000

PTX1000

PTX3000

PTX5000

Junos OS 21.1 及更高版本

PTX 系列

PTX10001

PTX10002

PTX10003

PTX10004

PTX10008

PTX10016

PTX10001, PTX10001-m20c, PTX10001-36MR

PTX10002-60C

PTX10003-80c, PTX10003-160c

PTX10004

PTX10008

PTX10016

Junos OS 21.1 及更高版本。

QFX 系列

QFX3000

QFX3100

QFX3500

QFX3600

QFX3000-g, QFX3000-m

QFX3100

QFX3500s

QFX3600-16Q、QFX3600-16Qs

Junos OS 21.1 及更高版本

QFX 系列

QFX5000

QFX5100

QFX5110

QFX5120

QFX5130

QFX5000

QFX5100-24q, QFX5100-24q-2p, QFX5100-24qf, QFX5100-48t-6q, QFX5100-24qhp, QFX5100-48s-6q, QFX5100e-48s-6q, QFX5100e-48t-6q, QFX5100e-24q-2p, QFX5100e-96s-8q, QFX5100-24q-aa, QFX5100-96s-8q, QFX5100-48sh-afi, QFX5100-48th-afi, QFX5100-48sh-afo, QFX5100-48th-afo

QFX5110-32q, QFX5110-48s-4c

QFX5120-32C、QFX5120-48T、QFX5120-48Y、QFX5120-48Y-8C、QFX5120-48T-6C、QFX5120-32C-AFI、QFX5120-32C-AFI-T、QFX5120-32C-AFO、QFX5120-32C-AFO-T、QFX5120-32C-DC-AFI、QFX5120-32C-DC-AFO、QFX5120-48Y-AFI、QFX5120-48Y-AFI2、QFX5120-48Y-AFI、-48Y-AFI、 Fi-T、QFX5120-48Y-AFO、QFX5120-48Y-AFO2、QFX5120-48Y-AFO-T、QFX5120-48Y-D-AFI2、QFX5120-48Y-D-AFO2、QFX5120-48Y-DC-AFI、QFX5120-48Y-DC-AFO、QFX5120-48T-AFI、QFX5120-48T-AFO、QFX5120-48T-DC-AFI、QFX5120-48T-DC-AFO、QFX5120-48T-CHAS

QFX5130-32CD

Junos OS 21.1 及更高版本。

QFX 系列

QFX5200

QFX5210

QFX5220

QFX5200-48y, QFX5200-32c-32q

QFX5210-64C

QFX5220-32CD、QFX5220-128C、QFX5220-128C-AFO、QFX5220-128C-D-AFO、QFX5220-32CD-AFI、QFX5220-32CD-AFO、QFX5220-32CD-D-AFI、QFX5220-32CD-D-AFO

Junos OS 21.1 及更高版本。

QFX 系列

QFX10002

QFX10003

QFX10002-72q, QFX10002-36q, QFX10002-60c, QFX10002-76q, QFX10008, QFX10016

QFX10003-80C、QFX10003-160C

Junos OS 21.1 及更高版本

QFX 系列

vQFX10000

vQFX-1000

Junos OS 21.1 及更高版本

SRX 系列

SRX100

SRX110:

SRX120:

SRX100

SRX110:

SRX120:

Junos OS 21.1 及更高版本

SRX 系列

SRX210

SRX220:

SRX240:

SRX210

SRX220:

SRX240:

Junos OS 21.1 及更高版本

SRX 系列

SRX300

SRX320

SRX340

SRX345

SRX380

SRX300-poe-ac

SRX320, SRX320-lem, SRX320-poe, SRX320-poe-lem, SRX320-lte-aa, SRX320-lte-ae, SRX320-poe-lte-aa, SRX320-poe-lte-ae

SRX340, SRX340-lem

SRX345-双交流, SRX345-莱姆, SRX345, SRX345-直流

Junos OS 21.1 及更高版本

SRX 系列

SRX550

SRX650:

SRX550

SRX650:

Junos OS 21.1 及更高版本

SRX 系列

SRX1400

SRX 1500

SRX1400

SRX1500

Junos OS 21.1 及更高版本

SRX 系列

SRX3400

SRX3600

SRX3400

SRX3600

Junos OS 21.1 及更高版本

SRX 系列

SRX4100

SRX4200

SRX4600

SRX4100

SRX4200

SRX4600

Junos OS 21.1 及更高版本

SRX 系列

SRX5000

SRX5400

SRX5600

SRX5800

SRX5000

SRX5400

SRX5600

SRX5800

Junos OS 21.1 及更高版本

SRX 系列

vSRX 虚拟防火墙,vSRX3

vSRX 虚拟防火墙

Junos OS 21.1 及更高版本

思科

思科 IOS XR

-

思科 IOS XR 版本 6.9.x 和思科 IOS XR 版本 7.1.1

注意:

不支持思科模型驱动遥测 (MDT)。

诺基亚 7250, 7750   诺基亚 TiMOS 版本 19.10 及更高版本