Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

Navigation
Guide That Contains This Content
[+] Expand All
[-] Collapse All

  تحذيرات السلامة الكهربائية للتيار المستمر لأجهزة Juniper Networks

  عندما تستخدم معدات تعمل بواسطة طاقة التيار المستمر، يجب عليك مراعاة التحذيرات التالية:

  تحذير موصلات طاقة التيار المستمر النحاسية

  Warning: استخدم فقط الموصلات النحاسية.

  Waarschuwing Gebruik alleen koperen geleiders.

  Varoitus Käytä vain kuparijohtimia.

  تنبيه Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.

  Warnung Verwenden Sie ausschließlich Kupferleiter.

  Avvertenza Usate unicamente dei conduttori di rame.

  Advarsel Bruk bare kobberledninger.

  Aviso Utilize apenas fios condutores de cobre.

  ¡Atención! Emplee sólo conductores de cobre.

  Varning! Använd endast ledare av koppar.

  تحذير فصل طاقة التيار المستمر

  Warning: قبل تنفذ أي إجراءات على وحدات التزويد بالطاقة، تأكد من إزالة الطاقة من دارة التيار المستمر. للتأكد من أن الطاقة متوقفة، اعثر على قاطع الدارة على لوحة التوزيع الكهربائية التي تزوّد دارة التيار المستمر، ثم أدر مفتاح قاطع الدارة إلى موضع إيقاف التشغيل، واضغط على مقبض مفتاح قاطع الدارة في موضع إيقاف التشغيل.

  Waarschuwing Voordat u een van de onderstaande procedures uitvoert, dient u te controleren of de stroom naar het gelijkstroom circuit uitgeschakeld is. Om u ervan te verzekeren dat alle stroom UIT is geschakeld, kiest u op het schakelbord de stroomverbreker die het gelijkstroom circuit bedient, draait de stroomverbreker naar de UIT positie en plakt de schakelaarhendel van de stroomverbreker met plakband in de UIT positie vast.

  Varoitus Varmista, että tasavirtapiirissä ei ole virtaa ennen seuraavien toimenpiteiden suorittamista. Varmistaaksesi, että virta on KATKAISTU täysin, paikanna tasavirrasta huolehtivassa kojetaulussa sijaitseva suojakytkin, käännä suojakytkin KATKAISTU-asentoon ja teippaa suojakytkimen varsi niin, että se pysyy KATKAISTU-asennossa.

  تنبيه Avant de pratiquer l'une quelconque des procédures ci-dessous, vérifier que le circuit en courant continu n'est plus sous tension. Pour en être sûr, localiser le disjoncteur situé sur le panneau de service du circuit en courant continu, placer le disjoncteur en position fermée (OFF) et, à l'aide d'un ruban adhésif, bloquer la poignée du disjoncteur en position OFF.

  Warnung Vor Ausführung der folgenden Vorgänge ist sicherzustellen, daß die Gleichstromschaltung keinen Strom erhält. Um sicherzustellen, daß sämtlicher Strom abgestellt ist, machen Sie auf der Schalttafel den Unterbrecher für die Gleichstromschaltung ausfindig, stellen Sie den Unterbrecher auf AUS, und kleben Sie den Schaltergriff des Unterbrechers mit Klebeband in der AUS-Stellung fest.

  Avvertenza Prima di svolgere una qualsiasi delle procedure seguenti, verificare che il circuito CC non sia alimentato. Per verificare che tutta l'alimentazione sia scollegata (OFF), individuare l'interruttore automatico sul quadro strumenti che alimenta il circuito CC, mettere l'interruttore in posizione OFF e fissarlo con nastro adesivo in tale posizione.

  Advarsel Før noen av disse prosedyrene utføres, kontroller at strømmen er frakoblet likestrømkretsen. Sørg for at all strøm er slått AV. Dette gjøres ved å lokalisere strømbryteren på brytertavlen som betjener likestrømkretsen, slå strømbryteren AV og teipe bryterhåndtaket på strømbryteren i AV-stilling.

  Aviso Antes de executar um dos seguintes procedimentos, certifique-se que desligou a fonte de alimentação de energia do circuito de corrente contínua. Para se assegurar que toda a corrente foi DESLIGADA, localize o disjuntor no painel que serve o circuito de corrente contínua e coloque-o na posição OFF (Desligado), segurando nessa posição a manivela do interruptor do disjuntor com fita isoladora.

  ¡Atención! Antes de proceder con los siguientes pasos, comprobar que la alimentación del circuito de corriente continua (CC) esté cortada (OFF). Para asegurarse de que toda la alimentación esté cortada (OFF), localizar el interruptor automático en el panel que alimenta al circuito de corriente continua, cambiar el interruptor automático a la posición de Apagado (OFF), y sujetar con cinta la palanca del interruptor automático en posición de Apagado (OFF).

  Varning! Innan du utför någon av följande procedurer måste du kontrollera att strömförsörjningen till likströmskretsen är bruten. Kontrollera att all strömförsörjning är BRUTEN genom att slå AV det överspänningsskydd som skyddar likströmskretsen och tejpa fast överspänningsskyddets omkopplare i FRÅN-läget.

  تحذير أطراف أسلاك طاقة التيار المستمر

  Warning: عندما يُطلب استخدام أسلاك مجدولة، استخدم أطراف الأسلاك المعتمدة، مثل حلقة مغلقة أو خطافية النوع مع عروات مقلوبة. يجب أن يكون حجم الأطراف مناسبًا للأسلاك، كما يجب أن تشبك هذه الأطراف العازل والموصل.

  Waarschuwing Wanneer geslagen bedrading vereist is, dient u bedrading te gebruiken die voorzien is van goedgekeurde aansluitingspunten, zoals het gesloten-lus type of het grijperschop type waarbij de aansluitpunten omhoog wijzen. Deze aansluitpunten dienen de juiste maat voor de draden te hebben en dienen zowel de isolatie als de geleider vast te klemmen.

  Varoitus Jos säikeellinen johdin on tarpeen, käytä hyväksyttyä johdinliitäntää, esimerkiksi suljettua silmukkaa tai kourumaista liitäntää, jossa on ylöspäin käännetyt kiinnityskorvat. Tällaisten liitäntöjen tulee olla kooltaan johtimiin sopivia ja niiden tulee puristaa yhteen sekä eristeen että johdinosan.

  تنبيه Quand des fils torsadés sont nécessaires, utiliser des douilles terminales homologuées telles que celles à circuit fermé ou du type à plage ouverte avec cosses rebroussées. Ces douilles terminales doivent être de la taille qui convient aux fils et doivent être refermées sur la gaine isolante et sur le conducteur.

  Warnung Wenn Litzenverdrahtung erforderlich ist, sind zugelassene Verdrahtungsabschlüsse, z.B. Ringoesen oder gabelförmige Kabelschuhe mit nach oben gerichteten Enden zu verwenden. Diese Abschlüsse sollten die angemessene Größe für die Drähte haben und sowohl die Isolierung als auch den Leiter festklemmen.

  Avvertenza Quando occorre usare trecce, usare connettori omologati, come quelli a occhiello o a forcella con linguette rivolte verso l'alto. I connettori devono avere la misura adatta per il cablaggio e devono serrare sia l'isolante che il conduttore.

  Advarsel Hvis det er nødvendig med flertrådede ledninger, brukes godkjente ledningsavslutninger, som for eksempel lukket sløyfe eller spadetype med oppoverbøyde kabelsko. Disse avslutningene skal ha riktig størrelse i forhold til ledningene, og skal klemme sammen både isolasjonen og lederen.

  Aviso Quando forem requeridas montagens de instalação eléctrica de cabo torcido, use terminações de cabo aprovadas, tais como, terminações de cabo em circuito fechado e planas com terminais de orelha voltados para cima. Estas terminações de cabo deverão ser do tamanho apropriado para os respectivos cabos, e deverão prender simultaneamente o isolamento e o fio condutor.

  ¡Atención! Cuando se necesite hilo trenzado, utilizar terminales para cables homologados, tales como las de tipo "bucle cerrado" o "espada", con las lengüetas de conexión vueltas hacia arriba. Estos terminales deberán ser del tamaño apropiado para los cables que se utilicen, y tendrán que sujetar tanto el aislante como el conductor.

  Varning! När flertrådiga ledningar krävs måste godkända ledningskontakter användas, t.ex. kabelsko av sluten eller öppen typ med uppåtvänd tapp. Storleken på dessa kontakter måste vara avpassad till ledningarna och måste kunna hålla både isoleringen och ledaren fastklämda.

  Modified: 2017-10-08